O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 654/1097
Heslář
od- -it/-nit 
 
 
 

Stavba: od- -(n)(i)(t), kde (n) mají některé deriváty; dále (i) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru prosí.

Slovesa utvořená I. od substantiv mají význam (1) zbavit něco nebo někoho toho, co je pojmenováno základovým substantivem: odkrvit ‚zbavit krve‘, odblanit ‚zbavit blan‘, podobně odbahnit, odvápnit, odplevelit, odčervit, odsířit, odhmyzit, odchlupit. Při odvozování od substantiv se někdy mezi odvozovací základ a -it vkládá -n-: odvodnit ,zbavit vody‘, odvzdušnit ,zbavit vzduchu‘; pod. odlesnit, odlidnit (Hrdinů máme dost, nikdo je ale nezná. Komunistický režim naše dějiny odlidnil). U sloves s významem (2) přemístit, přesunout se vztah k motivujícímu substantivu již synchronně spíše nepociťuje: odročit ‚přesunout na jinou dobu‘ (souvisí se staročeským významem slova rok ,lhůta, doba, termín‘), odstranit ‚odklidit, dát stranou‘.


II. Od adjektiv se tvoří slovesa s významem (3) odebrat něčemu nebo někomu vlastnost označovanou základovým adjektivem: odtajnit ,zbavit tajnosti, učinit, aby něco přestalo být tajné‘; pod. odhmotnit, odhlučnit, odosobnit, odvlhčit, odstátnit, odkyselit. Adjektivem je formálně fundováno také sloveso odvšivit (← všivý) s významovou motivací primárně substantivní (,zbavit vší‘).


III. Od sloves se tvoří slovesa zpravidla pouhým prefixem ► od-, připojeným k nepředponovému slovesu s příponou ► -it: lišit odlišit; koupitodkoupit. Jako odvozená cirkumfixem (nikoli pouze prefixem) se mohou synchronně jevit pouze taková deverbativní slovesa, jejichž podoba bez prefixu se v současné češtině neužívají (zanikla, byla nahrazena slovesem jiného časovacího vzoru nebo je pociťována jako archaická): odložit: ?ložit; odstavit: ?stavit. Taková slovesa s významem (4) přesunout (se), přemístit (se) stranou, pryč od něčeho (odložit, odstavit, odstoupit, odkročit) proto obvykle synchronně vztahujeme k dnes běžným nedokonavým slovesům: odložitležet; odstavitstavět apod.


SYN2010

Dotaz [lemma="od.*it" & tag="V.*"] dává 173 lemmat, z toho platných 48.

Z frekvenčních pásem: 4 lemmata nad 1.000 dokladů, 10 lemmat nad 100 dokladů, 14 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: odstranit (↖2) 5.989, odložit (↖4) 5.253, odstoupit (↖4) 1.920, odcizit (↖3) 1.247, odstavit (↖4) 662, odročit (↖2) 256, odzbrojit (↖1) 238, odlehčit (↖3) 214, odškodnit (↖3) 203, odtajnit (↖3) 143, odvodnit (↖1) 40, oddlužit (↖1) 24, odbahnit (↖1) 15, odmastit (↖1) 15, odhlučnit (↖3) 13, odhmotnit (↖3) 13, odblanit (↖1) 12, odčervit (↖1) 10, odosobnit (↖3) 9, odmocnit (↖3) 9.


Většina sloves vykazujících řetězec od- -it je utvořena pouhým prefixem ► od- od nepředponového slovesa drmolitoddrmolit; prositodprosit.

JB

Heslo 654/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018