O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 644/1097
Heslář
o-/ob- -í 
 
 
 

Stavba: o-/ob- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem se tvoří substantiva ze substantiv. Koncovka -í, kterou se deriváty zařazují ke jménům středního rodu vzoru stavení, se připíná k základu substantiva, a to plnému (květo-květ-í) nebo zkrácenému (srdceo-srd-í). Předpona o- má místní význam ‚okolo, kolem‘, předpona ob- může nést i význam časový.


Cirkumfixem je utvořeno několik (1) názvů částí rostlinného nebo živočišného těla v okolí nějakého orgánu. Jde zpravidla o názvy terminologické povahy: okvětí ‚obal květu‘, obočí ,porost „kolem“ očí‘, osrdí ‚část těla kolem srdce‘, osemení ‚obal semene‘, obrví, ohanbí (← hanba ve starém významu ‚pohlavní orgán‘), oplodí, ostění ‚obložení stěn‘, ozobí; výjimečně též (2) názvy neživých objektů – lidských výtvorů: očapí ‚zařízení kolem čapu bránící rybám v úniku z rybníka‘ (← čap ‚ucpávka výpusti rybníka, zátka‘), okruží ‚nabíraný límec kolem krku nebo rukávů‘ (← kruh).


Cirkumfixem je dále utvořeno substantivum ovzduší (← vzduch) s (3) významem vzhledem k základovému jménu zúženým (‚vzduch v určité lokalitě‘: zhoršený stav ovzduší ve městě) nebo metaforickým (‚nálada, společenská atmosféra, citové prostředí‘: napjaté ovzduší u stolu). Sem patří i nejfrekventovanější slovo období; jak je jím modifikován význam substantiva doba, je těžké popsat.


(4) Synchronně zastřenou motivaci osudí (‚nádoba k losování‘ ← sud, stč. osudie ‚nádoba, sud‘; význam posunut lidovým přikloněním k osud) nebo obročí (dnes vyrozumívaný význam ,příjem, důchod‘ už nemá spojitost se substantivem rok). Otázka je, zda sem počítat obydlí při mizivém výskytu slova bydlo ,místo k přebývání, pří-
bytek‘.


SYN2010

Dotaz [(lemma="[Oo].*í") & (tag="N.*")] dává 1.282 lemmat, z toho relevantních 16 (viz níže). Z frekvenčních pásem: 4 nad 1.000 dokladů, 5 nad 100 dokladů, 0 s 1 dokladem.

Všech 16 lemmat: období (↖3) 21.729, obočí (↖2) 2.850, ovzduší (↖3) 2.281, obydlí (↖4) 1.147, ostění (↖1) 301, okvětí (↖1) 95, ohanbí (↖1) 51, okruží (↖2) 48, osudí (↖4) 30, osemení (↖1) 22, obročí (↖4) 22, oplodí (↖1) 19, osrdí (↖1) 8, ozobí (↖1) 4, obrví (↖1) 4, očapí (↖2) 2.


Řetězec o(b)- -í nalezneme u řady substantiv, která nejsou utvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to zejména (a) dějová jména odvozená z prefigovaných sloves s předponami o- (opsání), ob- (obstarání, občerstvení), od- (odsekání); (b) deriváty utvořené sufixací, u kterých počáteční o- nemá povahu prefixu (opičení, olšoví).

JB

Heslo 644/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018