O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 648/1097
Heslář
o- -ný 
 
 
 

Stavba: o- -n(ý), častěji o- -ovan(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfix se vyvinul z pravidelného tvoření adjektiv od trpného příčestí sloves, např. otevřen → otevřený. Mají ho však i adjektiva, u nichž se sloveso využívá minimálně nebo vůbec ne. Tato slovesa mají zpravidla v základu substantivum, např. věnec → ověnčit ověnčený. Adjektiva jako ověnčený, okřídlený, popř. pozdější ovíněný byla patrně východiskem pro tvoření dalších adjektiv podle této předlohy.


Většina takto utvořených adjektiv má význam (1) mající to, co je vyjádřeno základovým substantivem, např. okloboukovaný ‚mající klobouk‘ (okloboukované hlavy) apod. Nejčastěji jsou tvořena od názvů částí oděvu a obuvi, tj. obuřinkovaný, ocylindrovaný, očepicovaný, odžínovaný, odžínsovaný, oholínkovaný, okalhotovaný, okapucovaný, okombinézovaný, okostýmovaný, olampasovaný, omotýlkovaný, opumpkovaný, opunčochovaný, osandálovaný, osmokingovaný, otričkovaný. S tím souvisí další nejčastější tvoření, a to od substantiv označujících úpravu vlasů, vousů, popřípadě užití módních doplňků, tj. obrej­ličkovaný, obrýlený, oculíkovaný, ocvočkovaný, oknírovaný, okorálkovaný, okotletovaný, okrajkovaný, olicousovaný, onáramkovaný, onáušnicovaný, oparukovaný, opiercingovaný, oprýmkovaný, ortěnkovaný, ořetízkovaný. Poněkud se vymykají adjektiva opuchýřený oskalpovaný. V některých případech může základové substantivum odkazovat i k jinému nošenému předmětu, tj. obatůžkovaný, ochráničovaný, okartičkovaný, opistolovaný, opíšťalkovaný, oprůkazkovaný. Uvedená adjektiva se však mohou pojit i s neživotnými substantivy, např. okapotovaný (skútr), srov. ofábořený (doloženo u Karla Čapka), ofangličkovaný, ohlavičkovaný (papír), okachlíčkovaný, okomínovaný, okytičkovaný, onárazníkovaný, opentličkovaný, oplachtovaný, oplyšovaný (trabant), ořetězovaný (traktor), ošpuntovaný (ošpuntované boty; nejčastěji jde o sportovní boty s protiskluzovou podrážkou, např. na fotbal), otýněný (‚ohrazený‘, odvozeno od substantiva týn), ovětvený, ozávojíčkovaný, ozoubkovaný, ožárovkovaný. Některá z těchto adjektiv jsou periferní a objevují se jen v kolokaci, např. ostruněný rám ‚harfa‘, otřásněný kruh ‚koš v košíkové‘, okolečkovaný obchůdek ‚pojízdná prodejna‘.


Malou skupinu tvoří adjektiva s významem (2) mírně opilý; jsou to adjektiva odvozená od označení alkoholu, tj. již zmíněné adjektivum ovíněný, dále opivněný, orumovaný, ofernetovaný.


Popsaná adjektiva jsou velmi často tvořena ad hoc a v korpusu SYN jsou doložena jen jedním výskytem, např. opapouškovaný pirát, ožvýkačkovaný svetr, džíny jsou otlapkané od psa. Srov. také níže pozn. pod čarou.


SYN2010

Dotaz [lemma="o.*ný" & tag="A.*"] dává 1233 lemmat.

Z frekvenčních pásem: Jedno adjektivum má nad 100 výskytů, žádné adjektivum nemá jediný výskyt; příležitostná hapax legomena – ba i slova častější, ale neuvedená ve slovnících – nebyla rozpoznána.214

Všech 14 lemmat: ověnčený (↖1) 201, obrýlený (↖1) 86, osrstěný (↖1) 51, ochlupený (↖1) 49, ovíněný (↖2) 29, obrvený (↖1) 17, ocvočkovaný (↖1) 6, oprýmkovaný (↖1) 6, okostýmovaný (↖1) 4, okorálkovaný (↖1) 3, okloboukovaný (↖1) 2, odžínovaný (↖1) 2, okrajkovaný (↖1) 2, okachlíčkovaný (↖1) 2.


Nezapočítali jsme nálezy adjektiv odvozených od sloves s prefixem o-, např. osolit osolený, dále adjektiva s vokálem o v základu, např. olověný, adjektiva s prefixem ob-, např. obviněný, a od-, např. odbarvený.

RN, JŠ

214   Dotazem [(lemma=”o.+n..?.?”) & (tag=”X@.*”)] (3.082 výskytů) byla v korpusu SYN2010 nalezena např. spojení olistovaná voda – odredovaná mládež – obrejlený mladík – omřížované verandy – hrál s okorkovanou pálkou – babička mě varovala před ocopánkovanou holčičkou – s okudrlinkovanou výzdobou sídla – je ze všech stran oplastovaná.

Heslo 648/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018