O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 597/1097
Heslář
na- se 
 
 
 

Stavba: na- se.


Cirkumfixem na- se, tj. dvojčlenným formantem složeným z předpony na- a volného morfému se se tvoří slovesa ze sloves, a to slovesa dokonavá ze sloves nedokonavých.


První skupinu tvoří dokonavá slovesa odvozená od nedokonavých pojmenovávajících lidské činnosti, jejichž podstatou je (1) tělesný příjem něčeho, zejména (1a) jídla: najíst se (← jíst), naobědvat se, navečeřet se, nasvačit se, napapat se, nadlábnout se; (1b) pití: napít se (← pít), nabumbat se, nachlastat se. Volný morfém se blokuje pozici přímého (externího) objektu, tj. signalizuje intranzitivnost (zachování možnosti užít slovesa jako bezpředmětového i při prefixální změně vidu, srov.: Měl by běhat vs. Měl by naběhat třicet kilometrů; Měl by jíst vs. Měl by se najíst.


Druhou skupinu sloves tvoří slovesa s významem (2) vykonávat nějakou činnost s velkou intenzitou (po dlouhou dobu, často nebo s vynaložením velkého úsilí): nadělat se, načekat se, načíst se, naležet se, nadýchat se, naplakat se, naplatit se, natancovat se, naspat se.


Srov.: Naspal jsem se až moc. − Co se mě s tím rodiče naotravovali. − Až tě šoupnou někam jinam, namakáš se, až se z tebe bude kouřit. − Kolik se načetl hlášení, kolik sledoval případů. − Namluvili jsme se o něm už tolik, že veškeré vysvětlování bylo zbytečné.

 

Velkou intenzitu implikuje také (3) významově specifické sloveso nabažit se (,ukojit touhu po něčem‘; ← bažit ‚silně toužit‘): Lidé už se nabažili pobytů u moře a tráví dovolené v tuzemsku. Nemohla se nabažit pohledu na svou dceru.

 

SYN2010

Dotaz ([word="[Nn]a.+" & tag="V.+"] [lemma="být"]? [word="ses?" & tag="P.+"]) | ([word="ses?" & tag="P.+"] [tag!="[JZV].+"]* [word="na.+" & tag="V.+"]) within <s id=".*"/> dává 341 lemmat, z toho relevantních 35.

Z frekvenčních pásem: 2 lemmata nad 1.000 dokladů, 7 lemmat nad 100 dokladů, 11 lem­mat s frekvencí 1.


20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: napít se (↖1b) 2.677, najíst se (↖1a) 1.509, nabažit se (↖3) 189, nasnídat se (↖1a) 176, nažrat se (↖1a) 145, navečeřet se (↖1a) 123, naobědvat se (↖1a) 114, načekat se (↖2) 38, napracovat se (↖2) 26, naběhat se (↖2) 25, nachodit se (↖2) 24, nalokat se (↖2) 22, naposlouchat se (↖2) 13, najezdit se (↖2) 9, naotravovat se (↖2) 7, nasvačit se (↖1) 6, namakat se (↖2) 4, načíst se (↖2) 4, načichat se (↖2) 3, nažvanit se (↖2) 3.


Řetězec na- se nalezneme také u řady sloves, která nejsou utvořena příslušným cirkumfixem, ale jsou výsledkem (a) reflexivizace již prefigovaných sloves: napravit se, naklonit se (← napravit, ← naklonit) nebo (b) prefixace reflexivních sloves: nasmát se, naučit se (← smát se, ← učit se). Motivace některých z nich může být vzhledem k archaič­nosti jejich základových sloves již synchronně zastřená: nachmelit se (← arch. chmelit); nastudit se (← nastudit) a takové deriváty pak mohou být synchronně vztahovány přímo k substantivům (nachmelit sechmel), event. adjektivům (nastudit se studený). V případě takové alternativní substantivní či adjektivní fundace je však třeba počítat s třetí složkou slovotvorného formantu − kmenotvorným sufixem -i-.

JB

Heslo 597/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018