O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 558/1097
Heslář
mimo- -ní/-ný/-ský/-ový 
 
 
 

Stavba: mimo- -n(í)/-n(ý)/-sk(ý)/-ov(ý), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní, (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Prefix mimo vyjadřuje význam ,míjet, minout, probíhat jinudy‘. Protože je jako lexém slovnědruhovou platností také předložkou, přikláníme se k tomu, že deriváty jsou tvořeny z původních předložkových spojení se substantivy, tedy cirkumfixací (mimosoudní mimo soud), spíše než předponovým odvozováním od adjektiv (mimosoudní soudní). Dalším argumentem je, že slova s prefixem mimo- v některých případech nevyjadřují mírnou negaci (hypotetického) základového adjektiva, ale nesou relativně samostatný věcný význam. Srov. řádný ‚správný, náležitý‘ vs. mimořádný ,výjimečný, nepravidelný, neobvyklý‘.


Diskutabilní jsou výrazy typu mimovegetační (ve vegetačním a mimovegetačním období), tedy nejspíš nikoli ze spojení mimo vegetaci.


Slovotvorné varianty měkké deklinace mírně převažují nad variantami deklinace tvrdé (mimořádný mimo řád). Obecně platí o volbě sufixální části totéž co u jiných cirkumfixů vzniklých z předložkových spojení: bere se ta podoba, kterou má nejběžnější adjektivum k příslušnému substantivu – čili mimo-řád-ný jako řádný, mimo-soud-ní jako soud-ní.


I. Ze substantiv se odvozují adjektiva označující (1) vlastnost jako distanci od jevu označovaného základovým slovem: mimoškolní mimo školu, mimozemský mimo zemi, mimopražský mimo Prahu; pod. mimoúrovňový, mimopracovní, mimotělní, mimoburzovní, mimosmluvní, mimoparlamentní, mimosoutěžní, mimoslovní, mimosezónní, mimovládní, mimozáruční, mimocelní, mimovolný/mimovolní, mimobuněčný, mimoprostorový.

 

II. Ze sloves se odvozují adjektiva vyjadřující (2) vlastnost jako projev prostorového míjení: mimoběžný běžet mimo, mimochodný; výsledkem pouhé slovosledné přesmyčky, tedy jinak tvořeným výrazem je slovo mimojdoucí jdoucí mimo.


SYN2010

Dotaz [lemma="mimo.*í"] dává 85 lemmat, dotaz [lemma="mimo.*ý"] dává 77 lemmat. V obou případech jsou všechna lemmata relevantní.202 Z nich má jedno frekvenci nad 1.000 dokladů, 5 nad 100 dokladů, 55 po jednom výskytu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: mimořádný (↖1) 6.207, mimozemský (↖1) 382, mimosoudní (↖1) 176, mimopražský (↖1) 146, mimoúrovňový (↖1) 131, mimoškolní (↖1) 127, mimokořenový (↖1) 112, mimoevropský (↖1) 96, mimomanželský (↖1) 79, mimobuněčný (↖1) 63, mimopracovní (↖1) 52, mimotělní (↖1) 52, mimoburzovní (↖1) 52, mimosmluvní (↖1) 50, mimoparlamentní (↖1) 47, mimohudební (↖1) 35, mimovolný (↖1) 33, mimoumělecký (↖1) 32, mimojazykový (↖1) 31, mimosmyslový (↖1) 28.


Jiným způsobem jsou patrně tvořena slova typu mimopstruhový (mimopstruhové pásmo), mimohnízdní (mimohnízdní doba, sčítání), mimoracionální (analogicky k iracionální). Výraz mimoplanetární variantně nese význam ,mimo planetu (Zemi)‘, ale i ,mimo náš planetární systém‘. – Jen etymologicky průhledná jsou slova typu mimoděčný (mimoděk).

MV

202   Z informace o nezohledněných nálezech pod frekvenční zprávou je zřejmé, že všechny nálezy nemohly být relevantní, a korpus to potvrzuje. (pozn. JŠ)

Heslo 558/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018