O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 450/1097
Heslář
kon-/kom-/ko- 
 
 
 

Stavba: kon-/kom-/ko-; o distribuci podob viz násl. odst.


Stavební prvek přejatých slov kom- má původ v latinském prefixu com-, pocházejícím z původní předložky cum ,s, spolu‘ (pro anglické co- se uvádí i význam ,vzájemně‘). Pojí se s cizími základy, převážně románskými. Podoba kom- je základní, zachována je před konsonanty b, p, m. Následuje-li slovotvorný základ začínající na m, v češtině tyto dvě souhlásky splývají (komise commissiō). Před konsonanty l, r dochází k asimilaci a v češtině rovněž ke splynutí souhlásek – zániku gemináty (kolidovat collῑdō, korigovat corrigō). Před samohláskou se původní co- com- realizuje jako ko- (koalice coalitio). Všude jinde se uplatňuje forma kon con (koncepce conceptiō). Konkrétní pravopisná a výslovnostní podoba závisí rovněž na jazyku, z nějž bylo slovo do češtiny převzato. Vývoj románských jazyků a angličtiny hláskoslovná pravidla zatemňuje (komfort ← z angl. comfort ← lat. confortāre). O české formě se rozhoduje v procesu přejímání.


Stavební prvek se vyděluje mj. analogií s jinými slovy s týmž základem a jiným prvkem prefixálního původu bez ohledu na to, zda existuje bezpředponová podoba: komise, demise, emise (← commissiō, dīmissiō, ēmissiō), mise × komplementace, implementace, *plementace.


Pokud vedle sebe existují slovnědruhově odlišné deriváty s týmž slovotvorným základem, nelze vždy jednoznačně říci, které slovo je základem pro tvoření slov dalších. Mohla být převzata souběžně, nebo byla v českém prostředí utvořena paralelně.

Stavební prvek má základní význam ,s / spolu s něčím/někým‘, který nabývá několika blíže specifikovaných odstínů významu. Při interpretaci významu z pohledu složek jde o odstíny (1) jako rovnocenný (kombinace, kolega, komisař jako jeden z členů komise), někdy s rysem vzájemnosti (korespondence); (2) jako doprovodný / jako složka (kontext, koreferát), někdy s rysem připodobňování něčeho k předloze (korigovat). Při interpretaci významu z pohledu celku jde o odstíny (3) celek vytvořený ze složek, které k sobě přilnuly, vznik (kombinace, kolekce, koncepce, koherence) – ale také (4) (sebe)zničení, zhroucení, zánik (kolaps), jehož možnou příčinu lze vykládat jako význam (1): kolize, kolidovat. Také v dalších případech se odstín liší podle pojetí: například v koalici politických stran jsou spojenci v jistém smyslu navzájem rovní, ale reprezentované množství voličů dává některé straně (některým stranám) větší či menší váhu; ve slově komplikovaný je zřetelnější význam (3), ale u substantiva komplikace jde už spíše o případ (5) nejasný význam: o tom uvažujeme zejména v případech, kdy po odmyšlení prvku kom-/kon-/ko- není základ srozumitelný: komerční, komentář, komunikovat, konzerva, konzervatoř. Někdy je těžké dobrat se společného významového základu u slov formálně příbuzných: srov. kompromis × kompromitovat.


Mezi substantivy jsou zastoupena označení skupin osob včetně institucí, jejichž definičním znakem je spolupráce (komando, komise, komunita, komuna, kompanie; konzulát, konzilium, koncil, konsorcium, konzistoř; koalice, kolektiv), osob definovaných spoluprací, popř. podílejících se na činnosti skupin podle (1), příznivců myšlenkových proudů s tímto příznakem, nebo těch, kdo produkují něco založeného na souvztažnosti (komponista, komparsista, komentátor, komplic, komunikátor; konzultant, konstruktér, konzument, konzul, konferenciér; koordinátor, kolega, korektor, korepetitor, korespondent). Další skupinu tvoří označení procesů a jejich výsledků založených na souběžnosti, složenosti nebo vzájemnosti – ze sémantického hlediska jde převážně o abstrakta, ale i konkréta (kompozice, kompenzace, komprese, komplet; konfirmace, konfiskace, koncentrát, kondolence; kolaps, kolekce, kolaudace, kolize, kolokvium, koedukace, koeficient, koexistence, koherence, koitus, korektura, korelace, korespondence, koroze, korupce) a pojmenování prostředků s obdobnými rysy nebo produkujících takové entity (komutátor, kompenzátor, kompilátor, komparátor; kondicionér, konektor, kontejner, kondenzátor, konzole).


Adjektiva jsou převážně kvalitativní povahy, méně často jde o adjektiva relační. Označují vlastnosti založené na souběžnosti, složenosti, reciprocitě nebo spolupráci: kompetentní, kombinační, kompatibilní, kompozitní; kontextový, konvergovaný, konsen­zuální, koncesní, konformní; koaliční, kolaudační, kolegiální, kognitivní, koherentní, koitální, korekční, korektní, korupční, korelační, korespondenční.


Slovesa označují děje a stavy plynoucí ze sounáležitosti, spolupráce, složenosti, nebo k nim směřující: kompletovat, komplikovat, kompenzovat, kompostovat; konvertovat, konfiskovat, konstituovat, kondenzovat, konfigurovat; kolaudovat, kopírovat, kolidovat, kooperovat, kooptovat, korigovat, korepetovat, korespondovat, korodovat, korumpovat. Jde o slovesa vzoru kupuje.

Adverbia označují okolnosti s týmiž sémantickými rysy jako adjektiva: kompozičně, kompaktně, komplementárně, kompromisně; konstrukčně, konkludentně, koncepčně, konverzně, kontinuálně; kolegiálně, kognitivně, koherentně, korelačně, korespondenčně.


Tři podoby stavebního prvku vykazují při jednoduchém dotazu různé zastoupení relevantních lemmat. Proto jsou tyto podoby představeny ve frekvenční zprávě každá zvlášť.


SYN2010 – kon-

Dotaz [lemma="kon.*"] dává 1.717 lemmat. Ve vzorku 264 lemmat je relevantních 71,9 %. V celkovém nálezu tedy činí odhadnutý počet platných lemmat 1.235.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: koncert (↖1/5) 12.465, konkrétní (↖3) 12.157, kontakt (↖1) 9.181, konstrukce (↖3) 9.005, konference (↖1) 7.035, konstatovat (↖5) 6.852, konkurence (↖1) 5.844, konflikt (↖1/4) 5.453, koncepce (↖3) 4.412, koncentrace (↖3) 3.911, konkrétně (↖3) 3.421, kontext (↖2) 2.873, konkurenční (↖1) 2.569, kontinent (↖3) 2.542, koncept (↖3) 2.454, kongres (↖3) 2.428, konkurent (↖2) 2.056, koncern (↖1) 1.853, konkurs (↖1) 1.835, kontrakt (↖1) 1.603.

Z dalších: konzum (↖4) 264.

10 nejfrekventovanějších substantiv: koncert, kontakt, konstrukce, konference, konkurence, koncepce, koncentrace, konto, konflikt, kontext.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: konkrétní, konkurenční, koncertní, konstrukční, kontroverzní, kongresový, konvenční, koncentrační, konstantní, kontaktní.

10 nejfrekventovanějších sloves: konstatovat, kontaktovat, konkurovat, konstruovat, konfrontovat, konzultovat, kontrastovat, konzumovat, koncentrovat, kontaminovat.

10 nejfrekventovanějších příslovcí: konkrétně, kompletně, kompromisně, komplexně, kondičně, kontinuálně, konverzně, koncepčně, konkludentně, konstrukčně.


SYN2010 – kom-

Dotaz [lemma="kom.*"] dává 904 lemmat. Ve vzorku 252 lemmat je relevantních 75,4 %. V celkovém nálezu tedy činí odhadnutý počet platných lemmat 682. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 52 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: komise (↖1) 11.453, komunikace (↖1) 11.043, komunistický (↖1) 6.712, komunista (↖1) 6.555, kombinace (↖1/3) 6.243, komerční (↖1/5) 3.936, komentovat (↖2) 3.833, komplex (↖3) 3.575, komentář (↖2) 3.457, kompletní (↖3) 3.408, komplexní (↖3) 3.284, komunita (↖1) 2.868, komunikační (↖1) 2.967, komisař (↖1) 2.678, komplikovaný (↖3) 2.422, komunikovat (↖1) 2.407, komplikace (↖3/5) 2.394, komunismus (↖1) 2.207, komunální (↖1) 1.952, kompromis (↖5) 1.918.

10 nejfrekventovanějších substantiv: komise, komunikace, komunista, kombinace, komentář, komplex, komunita, komunismus, komplikace, kompromis.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: komunistický, komerční, kompletní, komplexní, komplikovaný, komunikační, komunální, kombinovaný, kompromisní, kompaktní.

10 nejfrekventovanějších sloves: kompenzovat, komentovat, komunikovat, kombinovat, komplikovat, komponovat, kompromitovat, komercializovat, kompostovat, kompletovat.

10 nejfrekventovanějších příslovcí: kompletně, komplexně, kompromisně, komerčně, komplikovaně, kombinačně, kompetentně, komfortně, komplementárně, komunisticky.


SYN2010 – ko-

Dotaz [lemma="ko.*"] dává 6.174 lemmat. Ve vzorku 257 lemmat je relevantních 2,33 %. V celkovém nálezu tedy činí odhadnutý počet platných lemmat 144.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: kolega (↖1) 11.850, koalice (↖1) 4.313, korupce (↖3) 2.666, kolektivní (↖5) 2.244, koaliční (↖5) 1.816, kolekce (↖3) 1.744, kolektiv (↖1) 1.392, korespondence (↖3) 1.182, koeficient (↖3) 1.104, koordinace (↖3) 949, kolaps (↖3) 912, korekce (↖3) 733, korektní (↖5) 691, korupční (↖5) 681, kolize (↖3) 661, koordinovat (↖6) 609, koordinátor (↖2) 566, korespondovat (↖6) 546, korigovat (↖2) 536.

10 nejfrekventovanějších substantiv: koalice, kolektiv, koordinace, kolega, kopie, koordinátor, koeficient, kolize, korespondence.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: koaliční, kolegiální, kopírovací, kolaudační, korupční, koordinační, korespondenční, koitální, koherentní, korekční.

10 nejfrekventovanějších sloves: kopírovat, koordinovat, kolidovat, kolaudovat, korigovat, kooptovat, korumpovat, korespondovat, kooperovat, korodovat.

Nejfrekventovanější příslovce: kolegiálně, korelačně, koaličně, korespondenčně, koherentně, kognitivně.


Jiného původu je tento řetězec v přejatých slovech komický, komora, komorní, kometa, kontrola. Zcela náhodně je přítomen v českých slovech komín, komár, komonice, komíhat (se), komolý, konec, konat, konejšit, konvice, konopí, končetina, koruna, kolem, koupit, kousek, kostel. Pouze etymologicky je takový prefix doložitelný ve slově kmotra ← lat. commāter ,spolumatka‘, druhotně též kmotr, koberec ← lat. cooperῑre ,pokrývat, přikrývat‘ přes některý románský jazyk, srov. fr. couvert ,prostírání‘, angl. cover ,pokrývat‘; kolej ,studentská ubytovna‘ ← lat. collēga, com-lēgāre. Synchronně neprůhledné je i substantivum komtesa.

MV, JŠ

Heslo 450/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018