O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 363/1097
Heslář
in-/im-/i- 
 
 
 

Stavba: in-/im-/i-. Podoba in- má variantu im- v případě, že základ začíná na retnice (např. imbecil, improvizovat, imprese). Pokud ovšem základ začínal na m, v češtině se gemináty potlačují, takže bychom z hlediska českého způsobu psaní striktně vzato měli počítat s variantou i (např. imigrant, srov. angl. immigrant); totéž při základech začínajících na l, r (srov. ilegální : illegal, iracionální : irrational). Variantu pouhého i- měla už zdrojová latina před základy začínajícími na g (ignōrō, čes. ignorovat).


Stavební prvek přejatých slov. Vychází z latinského prefixu in- a zachovává jeho dvojí význam: (1) ,v-/do-/na-‘ (informace, inscenovat); (2) ,ne-‘ (invalida, iracionální, imobilizovat). V mnoha případech jde o stavební prvek se zastřenou motivací, takže povědomí o významu – pomineme-li znalost etymologie: infekce (1) × imunita (2) – je závislé na jazykovém vzdělání a intuici. V důsledku různé známosti slovotvorných základů (iredenta) a v důsledku změn v procesu přejímání, popř. zlidovění (inženýr, inšpektor) je v řadě případů význam mnohdy (3) málo zřetelný až nezřetelný. Na druhé straně se tento stavební prvek vzhledem k indoevropské příbuznosti jazyků objevuje i v takových výrazech anglického původu, které (4) nevycházejí z latinského prefixu, ale z příbuzného germánského in s významem ,v, do‘ (in-line, incomingový, input, insert, být in).


Kolem jednoho přejatého výrazu (bez ohledu na průhlednost jeho stavby) se často vytváří celá čeleď: srov. níže četná slova příbuzná k substantivům informace, investice nebo individuum, imunita.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="i.*" & lemma!="inte[rl].*" & lemma!="intra.*" & lemma!="infra.*" & tag=
"[NAV].*"], N-filtr: [lemma="i[abcdgopstvzk].*" & lemma!="ignor.*"] dává 1.121 lemmat (543 substantiv, 500 adjektiv, 80 sloves), z toho 456 relevantních lemmat substantiv, 397 relevantních lemmat adjektiv a 78 relevantních lemmat sloves.

20 nejfrekventovanějších substantiv: informace (↖1) 36.525, investice (↖1) 8.938, instituce (↖1) 7.680, investor (↖1) 6.676, inscenace (↖1) 3.190, instalace (↖1) 3.053, index
(↖1) 2.917, intenzita (↖1) 2.893, institut (↖1) 2.668, iniciativa (↖1) 2.617, impuls (↖1) 2.550, integrace (↖2) 2.496, iluze (↖1) 2.393, inspirace (↖1) 2.352, inženýr (↖3) 2.330, inspekce (↖1) 2.053, inspektor (↖1) 2.010, infekce (↖1) 1.950, instrukce (↖1) 1.931, incident (↖1) 1.857. – Z dalších: insert (↖4) 24, input (↖4) 22.

20 nejfrekventovanějších adjektiv: informační (↖1) 7.439, individuální (↖2) 4.476, investiční (↖1) 4.234, intenzivní (↖1) 3.351, integrovaný (↖2) 2.214, ilegální (↖2) 983, invalidní (↖2) 943, insolvenční (↖2) 874, inženýrský (↖3) 791, inspirovaný (↖1) 713, infekční (↖1) 703, imunitní (↖2) 641, impozantní (↖1) 634, informovaný (↖1) 615, iracionální (↖2) 583, integrační (↖2) 581, improvizovaný (↖2) 487, instalovaný (↖1) 486, intuitivní (↖1) 464, inovační (↖1) 439, institucionální (↖1) 421. – Z dalších: incomingový (↖4) 9.

20 nejfrekventovanějších sloves: informovat (↖1) 10.547, investovat (↖1) 4.576, inspirovat (↖1) 2.755, ignorovat (↖2) 2.413, instalovat (↖1) 1.737, inkasovat (↖1) 1.503, ilustro­vat (↖1) 859, integrovat (↖2) 792, iniciovat (↖1) 634, implementovat (↖1) 362, improvi-
zovat (↖2) 316, imponovat (↖1) 325, inscenovat (↖1) 263, indikovat (↖1) 221, inzerovat (↖1) 205, instruovat (↖1) 184, implikovat (↖1) 163, infikovat (↖1) 157, inklinovat (↖1) 151, inovovat (↖1) 146.


Vyloučili jsme slova se stavebním prvkem ► inter-, ► intra-, ► infra- (včetně slov jako inferno, infernální, kde figuruje varianta tohoto stavebního prvku) a další, která neobsahují příslušný stavební prvek (imaginace, ironie). Ručně jsme vyřadili slova jiného než klasického původu, a to jednak apelativa (imám, iPod), jednak propria (Indie, Innsbruck). Rovněž jsme nezapočítávali kompozita s prvním členem ► info- a přechýlená substantiva (instruktorka).

KO

Heslo 363/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018