O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 172/1097
Heslář
do- -a 
 
 
 

Stavba: do- -a.


Cirkumfixem vznikají příslovečné spřežky. Připojuje se nejčastěji k adjektivům: pravýdoprava; měkkýdoměkka; holýdohola; hladký dohladka; bílýdoběla; méně často k substantivům: slovodoslova; kolodokola; prostředek doprostředka. Prefix do- je předložkového původu, sufix -a je původně genitivní koncovka substantiva nebo jmenného tvaru adjektiva (zpodstatnělého adjektiva).


Užívají se ve většině případů dvě pravopisné podoby – psaní dohromady (dokolečka, donaha) i zvlášť (do kolečka, do naha), a to i v případě, že je příslušný jmenný tvar adjektiva (nah, gen. naha) vázán pouze na danou předložkovou vazbu.

Takto utvořené deriváty jsou (1) příslovce způsobu (zpravidla s větším či menším příznakem míry) vyjadřující dosažení nějakého stavu či vlastnosti označené základovým jménem: dosyta (‚tak, až je zcela ← syt/sytý‘), podobně dohola, donaha, doběla, doruda, dosucha, doměkka, dohladka; adverbium dozlatova formálně vychází z neužívaného adjektiva zlatový; primárně měrová jsou docela (‚úplně, dost‘), dočista, dopola (srov. též konkurenční ► z- -a: zpola); míru jistoty vyjadřuje dojista; (2) příslovce místa vyjadřující směr/prostorovou zaměřenost děje: doleva (‚na levou stranu‘), doprava (srov. též konkurenční v- -o: vlevo, vpravo), doprostředka; dokola (‚v dráze kruhu‘), dodaleka, doširoka; (3) příslovce času vyjadřující koncovou časovou hranici děje: dodneška, dozítřka, donedávna.


SYN2010

Dotaz ([lemma="do.*a"] & [tag="D.*"]) dává 34 lemmat, z toho relevantních 31. Kvantifikovali jsme tedy jen podoby psané dohromady.

Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 1.000 dokladů, 18 lemmat nad 100 dokladů, 1 lemma s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: docela (↖1) 16.616, doslova (↖1) 6.133, dokola (↖2) 2.369, doleva (↖2) 1.320, donedávna 1.229 (↖3), doprava (↖2) 1.000, dočista (↖1) 728, donekonečna (↖3) 680, doměkka (↖1) 456, doširoka (↖2) 445, dozlatova (↖1) 355, dozajista (↖1) 355, dodneška (↖3) 317, dopodrobna (↖1) 203, donaha (↖1) 167, dosyta (↖1) 142, dokolečka (↖1) 136, doběla (↖1) 106, dohola (↖1) 100, dohněda (↖1) 97.

JB

Heslo 172/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018