O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 151/1097
Heslář
de- -izace 
 
 
 

Stavba: de(z)- -izac(e), kde (z) se tradičně vkládalo před samohláskou,72 (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.

 

Při tvoření od obecných substantiv je význam takových slov (1) zbavení toho, co udává základové slovo (srov. ► de-, význam 2): deratizace (← něm. Ratte ,krysa‘) ,vyhubení hlodavců‘, demýtizace/demytizace ,zbavení mýtů/smyšlenek‘, debolševizace , zbavení komunistické strany bolševiků‘, ale i ,dekomunizace‘ (na základě méně přesného bolševik ,komunista‘). Základovými slovy mohou být i označení etnik či států: degermanizace ,odněmečtění‘, pod. dekurdizace, develkosrbizace. Některé z takových výtvorů, zvlášť pokud jsou křiklavě hybridní, mohou zůstat úsměvnými hapax legomeny: dezabedněnizace, deplevelizace.

 

Při tvoření od příjmení je význam takových slov (2) zbavení vlivu osoby nebo hnutí, od je(jí)hož jména bylo substantivum utvořeno: derathizace ← poslanec Rath, dejulínkizace ← ministr zdravotnictví Julínek, pod. deberlusconizace ← Berlusconi, deschröderizace ← Schröder, demiloševičizace ← Milošević, dehav(e)lizace; debaasizace ← strana Baas čili Socialistická strana arabské obrody.


Před prohlížením frekvenční zprávy upozorňujeme, že některá substantiva s takovou stavbou mohou být sice názvy dějů od užívaných sloves (destabilizace ← destabilizovat; ► de- -izovat), ale v mnoha případech nelze rozhodnout, které slovo se vytvořilo/přejalo/rozšířilo dřív (devitalizovat : devitalizace). Zejména u substantiv tvořených od příjmení osob nemuselo být sloveso nikdy užito: deklausizace ODS. Frekvenční zpráva vychází z prostých výskytů substantiv bez ohledu na případnou prioritu slovesa.


SYN2010 – přejatá

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: (vše ↖1, není-li uvedeno jinak): decentralizace 142, deratizace 93, destabilizace 79, demobilizace 33, demoralizace 25, dehumanizace 23, depolarizace 23, dezorganizace 22, depersonalizace 17, demytologizace 17, deglobalizace 16, dekriminalizace 15, desenzitizace 15, dekomunizace 12, demonopolizace 11, dekolonizace 11, destalinizace (↖2) 11, derealizace 9, dematerializace 9, deglobalizace 8.


Z irelevantních řetězců pomineme nečetné literní chyby. Zmíníme se o termínu derivatizace ,vytvoření derivátu‘(v biochemii), kde je jen sufix -izace.

72     Novější tvoření představuje např. deetatizace ,odstátnění‘.

Heslo 151/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018