O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 89/1097
Heslář
bez(e)- 
 
 
 

Stavba: bez-/beze-.


Prefix bez- (a jeho vokalizovaná varianta beze-) se uplatňuje jako součást cirkumfixů, jimiž se transponuje předložkový pád substantiva (bez + substantivum v genitivu) buď (a) v adjektivum (bez cenybezcenný), nebo (b) v substantivum (bez vládybezvládí), výjimečně (c) v adverbium nebo částici (bez málabezmála; bez tohobeztoho). Prefix bez- si uchovává význam původní předložky, tj. vyjadřuje, že to, co je pojmenováno základovým substantivem, není k dispozici, neexistuje, není přítomno, je vyloučeno: bezbožný ‚jsoucí ← bez boha, nevěřící v boha‘, bezvadný ‚jsoucí ← bez vady, nemající vadu‘, bezvětří ‚počasí ← bez větru, kdy nevane vítr‘.


Nejčastěji je prefix bez- součástí cirkumfixů tvořících I. adjektiva. Z předložky bez se stává prefix, druhým prvkem cirkumfixu je buď (a) sufix odpovídající sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu (bez konkurence → bezkonkurenč-ní podle konkurenční; bez naděje beznaděj-ný podle nadějný; bez dotykubezdotyk-ový podle dotykový), nebo (b) koncovka , která výsledné adjektivum zařazuje ke skloňovacímu vzoru mladý (bez rohůbezroh-ý; bez masa → bezmas-ý). Nejvíce využívanými cirkumfixy s prefixem bez(e)- jsou: ► bez(e)- -ní; ► bez(e)- -ný► bez(e)- -ový, jen málo derivátů je utvořeno jinými cirkumfixy: bez- -(n)atý (bez olovabezolovnatý, podobně bezkyslíkatý, bezolejnatý, bezuhlíkatý, bezbičíkatý) a bez- -ovitý (bezmyšlenkovitý, bezplánovitý).


II. Substantiva se tvoří především cirkumfixem ► bez- -í: bezpráví, bezčasí, bezvětří; jen výjimečně cirkumfixy jinými: ► bez- -ství (bezženství); bez- -0 (bezmoc, beznaděj, bezpočet, příjmení Bezpalec); ► bez- -ec (bezdomovec, bezvěrec); bez- -ek (bezzemek); bez- -e (beztíže).


Okrajové je tvoření III. adverbií a částic: bezpochyby, bezesporu, bezmála, bezezbytku, bezpočtu a synchronně zastřené bezděky. Výraz beztoho vznikl transpozicí předložkového pádu zájmena, výraz beztak spojením předložky a zájmenného příslovce.


SYN 2010

Dotaz [lemma="bez.*"] dává 1.150 lemmat. Ve vzorku o 251 lemmatech bylo 157 platných lemmat, tj. 63 %. Celkový předpokládaný počet platných lemmat je tedy 725.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bezpečný 16.194, bezpečí 3.817, bezprostřední 2.342, bezmála 1.878, bezpochyby 1.854, bezdomovec 1.463, bezmocný 1.453, bezplatný 1.421, bezvědomí 1.341, bezesporu 1.119, bezdrátový 1.085, bezvýznamný 1.074, beztak 755, beznadějný 704, beznaděj 685, bezohledný 653, bezproblémový 611, bezstarostný 595, bezbranný 571, bezpočet 548.




V korpusu nalezneme řadu slov s počátečním řetězcem bez- utvořených sufixací již prefigovaných slov: bezvadně (← bezvadný); bezdomovkyně (← bezdomovec); bezcitnost (← bezcitný).


Cirkumfixy jsou představeny výše.

JB

Heslo 89/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018