O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 46/1097
Heslář
apo- 
 
 
 

Stavba: apo-, před vokálem ap-/af- (apagogický, afereze/afaireze).29

 

Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od řeckého příslovce/předložky/předpony apo(-), z nichž je pro přejatá slova důležitý význam (1) ,pryč; od‘. Takový význam vystupuje zejména u slov, která mají pandán ve slovech s jiným prvkem blízkým prefixu: apogeum ,poloha nejvzdálenější od Země‘× perigeum ,poloha nejbližší Zemi‘. Zřetelným se může zdát i u slov, která vyjadřují odklon (apostata ,odpadlík‘), odhalení (apokalypsa pův. ,odhalení‘), odpudivost (aposematismus ,odpuzující zbarvení organismů‘), oddělení (apoptóza pův. ,odpadnutí‘, pak ,odumření buněk/tkáně‘), derivaci (biochemická označení látek apokarotenoid, apolipoprotein). U řady slov je však význam (2) nejasný: apoteóza pův. ,vyzdvižení na úroveň bohů‘, pak i ,oslava‘; apologie ,obranná řeč‘; apokryf pův. ,utajený spis‘, pak i ,neoficiální zpracování‘ ap.; apofýza ,výrůstek‘; srov. dále apostrof, apostrofa, apodiktický a také apotéka, pův. ,odkladiště, sklad‘, až potom ,lékárna‘. Příkladem, kdy teprve etymologie osvětlí fundaci, ale motivace zůstane hádankou (snad jde o stručnost), je aforismus z řec. af-horizein ,vymezit‘.


SYN2010 – přejatá

1. Dotaz [lemma="apo.+"] dává 142 lemmat, relevantních je cca 65.30

2. Dotaz [lemma="ap[aeiuy].+"] dává 159 lemmat, žádné relevantní.

3. Dotaz [lemma="af.+"] dává 231 lemmat, relevantní jsou 3.

20 nejfrekventovanějších substantiv: apokalypsa (↖1) 316, aforismus (↖2) 130, apoteóza (↖2) 56, apologie (↖2) 46, apokryf (↖2) 36, apologetika (↖2) 18, apostrof (↖2) 15, apoptóza31 (↖1) 15, apologeta (↖2) 12,32 apokalyptika (↖1) 11,33 apokalyptik (↖1) 10, apostrofa (↖2) 9, apogeum (↖1) 7, apologet (↖2) 5, apofýza (↖2) 4, apologetik (↖2) 4, aposematismus (↖1) 3, apostata (↖1) 3, apokalyptičnost (↖1) 3, apokarotenoid (↖1) 3.

5 adjektiv: apokalyptický (↖1) 220, apologetický (↖2) 29, apokryfní (↖2) 18, apodiktický (↖2) 12, aposematický (↖1) 2.

4 adverbia: apokalypticky (↖1) 15, apologeticky (↖2) 7, apodikticky (↖2) 5, aforisticky (↖2) 2.


Z nezohledněných výrazů: Apollo/Apollón a slova příbuzná; apolitický, aporie, Apoda ,beznozí‘ (srov. ► a-), aport (srov. ► ad-). Pro hláskovou pozměněnost nepřihlížíme ani ke slovu apoštol a ke slovům příbuzným. Množství nálezů pochází z vadného psaní: apotom, apotažmo, apodnikání; apoň (= aspoň); o kvalitě korpusových textů nebo jejich konverze lze přemýšlet nad lemmaty aposledníhobřezna nebo aporaziliChrudim7.

29     Podoba af- byla před h, které se však v řečtině zapisovalo jen jako přídech nad vokálem.

30     Přibližný údaj je tu proto, že řada slov se stavebním prvkem apo- nebyla na základě vyšlých slovníků pro korpus rozeznána. Ze slov zmíněných ve výkladu je to aposematismus nebo apolipoprotein. Výskyt kteréhokoli z dalších tvarů těchto slov je pak lemmatizován zvlášť; přepočítávání lemmat by bylo pracné a výsledek neověřitelný.

31     Slovo pro korpus neznámé. Spočten výskyt jednotlivých tvarů.

32     Srov. dále i lemma apologet.

33     Toto lemma zahrnuje 3 výskyty lemmatu apokalyptik, z nichž 2 pocházejí z téhož textu.

Heslo 46/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018