O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 11/1097
Heslář
ad- 
 
 
 

Stavba: ad-, v důsledku asimilací i úpravy pravopisu často jen a-. (V latině byl tento prefix na asimilace nejcitlivější: a- před sc, sp, st; ac- před c, q; dále spodoby af-f, ag-g, al-l, an-n, ap-p, ar-r, as-s, at-t. Český pravopis opustil začátkem 20. století psaní zdvojených souhlásek, takže z dávného ad- máme pouhé a- před 9 písmeny: f, g, k, l, n – srov. však an- jako podobu prefixu ► ana- –, p, r, s, t; ve všech těchto případech potlačení gemináty navíc platí homonymie se stavebním prvkem ► a-. Naproti tomu má čeština proti lat. asimilovanému accelerāre rozlišené akcelerovat, tedy i podobu ak-.)


Stavební prvek přejatých slov původem z latiny a románských jazyků, nověji také z angličtiny. Odpovídá latinskému prefixu ad- a dědí jeho významy ,k‘, ,při‘, ,na‘, ,u‘; často vyjadřuje přírůstek, přidání v nejrůznějších významových odstínech.


K průhlednosti vztahů s odvozovacími základy připomeňme obtížně rozeznatelné asimilované podoby prefixu. Navíc ve zdrojových jazycích mohlo jít o pojmenovací způsoby, jejichž obdobu najdeme pro češtinu leckdy jen v hloubkové struktuře významu: např. kdo je arogantní ← arrogāns nebo agresivní ← aggressīvus, ten se obrací vyzývavě „k někomu“ nebo si dokročuje „na někoho“.


Následující frekvenční zpráva byla vytěžena z ručního třídění dotazů [lemma="a.+"] s omezením na popisované slovní druhy, který našel až tisíce lemmat. Může proto obsahovat chyby. Ve výsledcích jako celku nemohl být kvantifikován počet irelevantních nálezů.


SYN2010 – přejatá

20 nejfrekventovanějších substantiv: aplikace 7.732, advokát 3.552, asistent 3.454, asociace 3.276, aspekt 3.232, aparát 2.413, atrakce 1.848, atribut 1.599, asistentka 1.432, adaptace 1.373, atentát 1.361, administrativa 1.291, asistence 1.179, akvizice 1.020, agresivita 860, agrese 731, akumulátor 507, adopce 502, atraktivita 477, agregát 475.

20 nejfrekventovanějších adjektiv: atraktivní 3.311, agresivní/agresívní13 2.248, administrativní 1.886, adekvátní 854, advokátní 810, arogantní 584, adventní 530, aplikovaný 505, adrenalinový 472, aplikační 401, akreditovaný 261, asistenční 246, adaptivní 245, adoptivní 245, akreditační 149, asociační 146, akumulační 145, adoptovaný 141, adaptační 127.

20 nejčastějších sloves: aplikovat 1.884, akceptovat 1.243, apelovat 469, asistovat 465, adoptovat 392, adaptovat 371, akcentovat 220, aspirovat 194, aplaudovat 136, anulovat 122, asociovat 116, asimilovat 95, akreditovat 92, akumulovat 86, akcelerovat 84, aklimatizovat 71, alokovat 56, aproximovat 37, anektovat 36, adorovat 34.

20 nejfrekventovanšjších adverbií: agresivně/agresívně 380, adekvátně 233, administrativně 165, arogantně 131, atraktivně 87, afektovaně 47, asertivně 17, afektivně 6, aplikačně 5, atributivně 5, atributově 5, adaptivně 5, akordicky 3, asociačně 3, aditivně 2, aproximativně 2, adrenalinově 2, aklamačně 1, advokátsky 1, akurátně 1.


Jako irelevantní nálezy hodnotíme čeledi slov adresa, kde je pozdně lat. sloveso addīrēctiāre obtížně rozpoznatelné, avizo apartmá, kde latinské předlohy ad vīsum, ad partem pro fr. à vis, à part představují neběžná, málo srozumitelná vyjádření. Příslovce/částici akorát (přejaté podle něm. lidové a oblastní podoby akkorat) pokládáme za hláskově příliš vzdálenou latinskému accūrātē; adverbium akurátně však hodnotíme jako relevantní nález, byť má jediný doklad.

13     V korpusu dvě samostatná lemmata.

Heslo 11/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018