O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1015/1097
Heslář
-ura 
 
 
 

Stavba: -ur(a), kde (a) reprezentuje koncovky vzoru žena.


Stavební prvek -ura, mající původ v latinské příponě -ūra, je součástí řady přejatých substantiv: architektura, cenzura, diktatura, literatura; brožura, faktura.


Funkce latinského sufixu byla dvojí. Tvořením od sloves vznikaly (1) názvy výsledků dějů jako fraktura ,zlomenina‘, ruptura ,trhlina‘, tonzura ,vyholené místo na temeni hlavy‘ (někdy přecházejí v názvy dějů: substantivum kultura označuje jak péči a uctívání, tak výsledek péče). Od substantiv se tvořily (2) názvy hodností, úřadů, jejich sídel nebo správních okrsků jako kandidatura ,stav kandidátství‘, prokuratura ,úřad prokurátora a jeho sídlo‘, prefektura ,úřad prefekta, jeho sídlo a správní okrsek‘; souvisejí i další významy, např. diktatura pův. ,období vlády diktátora‘, pak i volněji ,období neomezené moci jedné politické síly‘.


Tvořením od substantiv vznikaly nověji názvy různých (3) komplexů: partitura jako soupis jednotlivých partů, tabulatura jako zápis hudby pomocí tabulek hmatů na nástroji, nervatura ,žilnatá struktura listů rostlin‘.


V některých, zvláště novějších slovech jsou způsob tvoření i význam prvku -ura (4) málo jasné. Ve slovech literatura, architektura lze uvažovat o základním významu ,obor činnosti‘ (literátů, architektů), ovšemže i s přenesenými významy. Ještě méně jasné je substantivum faktura jako ,písemný doklad nároku na platbu‘;297 faktura jako ,způsob uměleckého tvoření‘ podržuje význam (1). Konjunktura byla pojmenována na základě vizuálního spojení v drahách planet, ale protože to se vykládalo za šťastné znamení, je dnešní význam slova ,vzestup‘. Význam slova tinktura se posunul od výsledku namáčení k roztoku, který se k namáčení užívá – atd.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [(lemma=".*ura ")&(tag="N. *")] dává 263 lemmat, z toho 109 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: kultura (↖1) 16.498, agentura (↖2) 11.112, struktura (↖1) 10.385, literatura (↖4) 8.626, architektura (↖4) 4.819, figura (↖1) 1.671, procedura298 (↖1) 1.474, kandidatura (↖2) 1.012, faktura (↖3/1) 882, diktatura (↖2) 778, cenzura (↖2) 776, karikatura (↖1) 763, judikatura (↖1) 489, prokuratura (↖2) 447, aparatura (↖1) 370, miniatura (↖1) 319, korektura (↖1) 303, receptura (↖1) 288, partitura (↖3) 286, textura (↖1) 284.


V češtině pokračuje připojování sufixu -ura k akademickým, řidčeji i jiným titulům. Význam takových derivátů lze obecně popsat jako (2a) hodnost, povolání nebo činnost toho, kdo je označen základovým substantivem: docentura, asistentura, magistratura. Substantivum oponentura označuje oponentské řízení.


Okazionálně se sufixem -ura tvoří (5) expresivní jména dějová: sekatura, cukatura.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ura „)&(tag="N. *")] dává 263 lemmat, z toho 8 relevantních pro sledované slovotvorné typy.

Všech 8 lemmat: profesura (↖2a) 108, oponentura (↖2a) 39, docentura (↖2a) 24, aspirantura (↖2a) 11, asistentura (↖2a) 10, magistratura (↖2a) 2, advokatura (↖2/2a) 2, sekatura (↖4) 1.


Nepřihlíželi jsme ke slovům tvořeným pomocí prefixu (infrastruktura, historismus recenzura ,přehodnocení‘) a ke slovům brožura, kontura s francouzskými základy, které lze zjistit jen etymologickým rozborem. Vyřadili jsme i slovo ježura, protože nelze stanovit význam nesený sufixem či spíš pouhou obměnou zakončení slova.

297   Tolik dnešní věcný význam; jako název výsledku děje je myslitelné ,doklad vystavený po dokončení díla‘.

298   Slovo utvořené ve francouzštině už bez ohledu na latinské tvoření, podle kterého by měl základ podobu proces-.

Heslo 1015/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018