O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 993/1097
Heslář
-tva 
 
 
 

Stavba: -t()v(a), kde () reprezentuje vkladné e (bitev), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Sufixem -tva se dnes již neodvozuje (podobně jako novějším sufixem ► -tba); do dnešní češtiny se dochovalo jen 6 substantiv s tímto sufixem. Jsou to názvy dějů odvozené od slovesných základů. Synchronně motivačně průhledná jsou jen slova bitva (← bít), pastva (← pást), přástva (← příst) a žatva (←žít). Substantivum žertva je přejímkou z ruštiny (ruský ekvivalent odvozen od slovesa žъrěti ,obětovat‘). Také významová motivace substantiva břitva (odvozeno sufixem -tva od slovesa briti ,řezat, holit‘) je dnes již zcela neprůhledná.


Deriváty se sufixem -tva jsou především (1) názvy dějů: pastva (pasení dobytka/drůbeže), bitva, přástva, žatva; řidčeji také (2) názvy objektů: břitva (nástroj k holení), pastva (porost jako potrava pro zvířata) a (3) názvy míst: pastva (pastvina; místo, kde se pasou zvířata).


Jeden derivát může mít více významů: Když se Pascal konečně odhodlal vrátit na pláž, byl Poly natolik zaměstnán pastvou, že se nehodlal nechat vyrušit. – I koně uškubávali zelenou pastvu, když procházeli zalesněnou krajinou. – Ještě že nemusí na pastvu honit kuřata.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*tva" & tag="N.*"] dává 6 platných lemmat.

Z frekvenčních pásem: 1 nad 1.000 dokladů, 3 nad 100 dokladů.

Všech 6 lemmat: bitva (↖1) 5.239, pastva (↖1/2/3) 458, břitva (↖2) 391, žatva (↖1/2) 26, žertva (↖1) 13, přástva (↖1) 2.

JB

Heslo 993/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018