O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 965/1097
Heslář
-telný/-itelný 
 
 
 

Stavba: -teln(ý)/-iteln(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Adjektiva se sufixem -(i)telný se odvozují od minulého kmene sloves. Pokud minulý kmen slovesa končí na souhlásku nebo na e/ě, užívá se zpravidla sufix -itelný: snesitelný, proveditelný, nepřemožitelný; viditelný, nepromlčitelný (výjimky: čitelný, citelný, zřetelný). V ostatních případech se užívá sufix -telný: splnitelný, rozpoznatelný, opominutelný. Některá slovesa vzoru tisknout s kořenem zakončeným na h lze kombinovat s oběma sufixy: postihnutelný/postižitelný. Při odvozování dochází k souhláskovým alternacím na konci odvozovacího základu i k samohláskovým alternacím uvnitř kořene: dosáhnoutdosažitelný; znátznatelný, odloučitodlučitelný.


Adjektiva odvozená sufixem -(i)telný vyjadřují, že denotát rozvíjeného substantiva se může účastnit děje označeného základovým slovesem jako (1) zasahovaný objekt (prokazatelný účinek: ,který je možno prokázat‘), (2) původce děje (potěšitelná zpráva: ,která může potěšit‘; postačitelná pravidla: ,která mohou postačit‘), (3) okolnost děje (žitelná poloha: ,ve které je možno žít‘). Záporným prefixem ne- se možnost účasti denotátu na ději popírá (neprokazatelný účinek: ,který není možno prokázat‘). Některá adjektiva se užívají převážně v záporné podobě (nezapomenutelný, nevyzpytatelný), popř. v kladné podobě s významem obtížné realizovatelnosti děje (stěží/sotva prokazatelný).

Je-li základové sloveso reflexivní, zvratné zájmeno se/si při odvozování odpadá (snadno zkazitelné potraviny: ,které se mohou snadno zkazit‘; lehce zapamatovatelné příjmení: ,které si lze lehce zapamatovat‘). Někdy je třeba připustit motivaci slovesem nereflexivním i reflexivním (nerozpojitelný svazek: ,který nemůže být rozpojen‘ i ,který se nemůže rozpojit‘). Některé deriváty se staly východiskem pro vznik kompozit: samospasitelný.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*telný"] dává 1.164 lemmat, 14 s frekvencí nad 1.000, 440 s frekvencí 1.

Ve vzorku s 280 lemmaty bylo 1 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 1.152.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: viditelný (↖1) 5.471, neuvěřitelný (↖1) 4.350, přijatelný (↖1) 3.263, pochopitelný (↖1) 2.925, srovnatelný (↖1) 2.238, zřetelný (↖1) 2.154, srozumitelný (↖1) 1.939, snesitelný (↖1) 1.885, použitelný (↖1) 1.466, zanedbatelný (↖1) 1.358, nevyhnutelný (↖1) 1.123, čitelný (↖1) 1.068, udržitelný (↖1) 973, myslitelný (↖1) 933, obnovitelný (↖1) 905, zranitelný (↖1) 896, dosažitelný (↖1) 886, představitelný (↖1) 876, nezapomenutelný (↖1) 846, předvídatelný (↖1) 707.

Z dalších: potěšitelný (↖2) 149, žitelný (↖3) 1.


Řetězec -telný obsahují i adjektiva, v nichž jde o jiný sufix (světlo → světel-ný) nebo jejichž stavba dnes není spojitelná s existujícím slovesem (smrtelný).

VV

Heslo 965/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018