O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 963/1097
Heslář
-tel 
 
 
 

Stavba: -tel(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž, popř. stroj.


Touto příponou se vytvářejí mužská podstatná jména ze sloves: krotitkrotitel, věřitvěřitel, volitvolitel, podnikatpodnikatel, odesílatodesílatel, podatpodatel. Existuje však i několik málo případů, které obecnou platnost tohoto tvrzení zpochybňují, či vyvracejí: čítatčitatel, nakládatnakladatel (čitatel nečítá, nakladatel nenakládá), *spotřebitspotřebitel (základové sloveso neexistuje). Velkou většinou jde o vytvoření z kmene minulého/infinitivního: tázat setazatel, navrhovatnavrhovatel, vyzývatvyzyvatel, mučitmučitel, vykoupitvykupitel; pronásledovatel, stěžovatel, cvičitel, sjednotitel, bořitel; mnohdy však (především u časovacích vzorů trpí a sází) stojí na místě odpovídajícího kmenotvorného sufixu segment -i-: veletvelitel, držetdržitel, stavětstavitel, dohlížetdohlížitel, přemohlpřemožitel. Existují i zcela výjimečné případy, kdy o tvoření od kmene minulého/infinitivního hovořit nelze: mítmajitel. Maskulina s -tel jsou naprostou většinou pouze životná: jen ředitelé, popř. ředitelové; zřídkakdy životná i neživotná: ústavní činiteléslohotvorné činitele; jen ojediněle pouze neživotná: ukazatele směru, ne *ukazatelé směru.


Sufix -tel vyjadřuje, že denotát odvozeného substantiva je (1) subjektem děje základového slovesa; konatel je ten, kdo koná. Prototypickým denotátem je osoba, ale možné je i referování ke zvířatům: vyzyvatelem je cizí gorilí samec. Spíše jen málokdy jde o subjekt neživotný: ukazatel směru, činitel, násobitel, dělitel, jmenovatel (v matematice). Většinou se jedná o skutečně aktivní účast subjektu na ději, jen někdy tomu tak není: obyvatel domu, majitel vozu, nositel jména, trpitel.


Výrazně častější jsou odvozeniny od imperfektiv (velká většina z výše uvedených příkladů), ani deriváty od perfektiv však nejsou žádnou zvláštností: stvořitel, objevitel, zploditel, osvoboditel, pokořitel. Substantiva s -tel odpovídající nedokonavým slovesům dosti často reflektují dlouhodobé a opakované vykonávání daného děje příslušným subjektem; tomu odpovídá skutečnost, že lze v jejich rámci registrovat i poměrně početnou řadu pojmenování pro lidské profese: ředitel, učitel, vyšetřovatel, skladatel, překladatel, krotitel, chovatel, jednatel, vydavatel. Někdy lze pozorovat určitou nekorespondenci mezi videm daného substantiva a povahou reflektované skutečnosti: kdo vychovává děti, zastupuje občany či představuje nějakou postavu (nedokonavost), je vychovatel, zastupitel nebo představitel (dokonavost); kdo něco založil či spáchal (dokonavost), je zakladatel nebo pachatel (nedokonavost). Některá substantiva se objevují v obou vidových podobách: napodobitelnapodobovatel, zásobitelzásobovatel, doručiteldoručovatel, objednatelobjednavatel, zhotovitelzhotovovatel, pojistitelpojišťovatel.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*tel") & (tag="N.*")] dává 535 lemmat. Ve vzorku s 251 lemmaty bylo 24,3 % neplatných lemmat, odhadní počet platných lemmat je 405. Z frekvenčních pásem: 4 lemmata s frekvencí nad 10.000, 33 s frekvencí nad 1.000, 69 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: ředitel (↖1) 24.415, obyvatel (↖1) 19.459, majitel (↖1) 15.626, učitel (↖1) 10.943, podnikatel (↖1) 9.283, uživatel (↖1) 8.373, spisovatel (↖1) 7.544, představitel (↖1) 6.912, velitel (↖1) 6.557, zaměstnavatel (↖1) 5.810, pachatel (↖1) 5.612, zastupitel (↖1) 5.086, dodavatel (↖1) 4.822, pořadatel (↖1) 3.701, spotřebitel (↖1) 2.839, ukazatel (↖1) 2.803, činitel (↖1) 2.802, provozovatel (↖1) 2.763, zakladatel (↖1) 2.719, skladatel (↖1) 2.411.


Skupina nerelevantních lemmat sestává především ze složenin: spolumajitel, spoluzakladatel, místodržitel, malopodnikatel, maloodběratel, prvočinitel, velkododavatel, velkoodběratel.

LV

Heslo 963/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018