O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 934/1097
Heslář
-stvo/-(c)tvo 
 
 
 

Stavba: -st()v(o)/-ct()v(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vz. město, () reprezentuje vkladné e (ministerstev). O variantách souhlásky před t viz ► -ství/-(c)tví.


Připojuje se k substantivům, mnohdy s oporou v tvoření adjektiv sufixem -sk(ý)/-ck(ý); někdy jsou východisko i opora problematické (potomstvo, obecenstvo, staršovstvo).


Deriváty mají většinou význam kolektiva: (1) úhrn osob (učitelstvo, lidstvo, obyvatelstvo, služebnictvo; ojediněle od propria: Slovanstvo), (2) úhrn organismů a jejich částí (zvířectvo, ptactvo, rostlinstvo; svalstvo, nervstvo), analogicky označují i (3) jiné komplexy přírodní (horstvo, vodstvo; rostlinná společenstva), popř. (4) komplexy vytvořené/vypěstované člověkem (loďstvo, šatstvo, koňstvo/komonstvo; okazionální papírstvo: Vaculík). Ojediněle se sufixem podtrhuje (5) komplexnost a abstraktnost představy: božstvo.


Kolektiva prototypicky nemají plurál; jsou však mezi nimi označení kolektivů jako počitatelných celků, a ty pak plurál mají: běžně u družstvo, mužstvo, nověji u okazionálně přitvářeného ženstvo; plurál je myslitelný i u slov bratrstvo (náboženská bratrstva), zastupitelstvo (městská zastupitelstva); ze zvířecích pospolitostí je běžný u včelstvo (koupil tři nová včelstva).


Platnost (6) titulatury mají deriváty v/Veličenstvo, lordstvo; lze jich však užít metonymicky, a to i v plurálu: obě veličenstva se odebrala do zahrady. Příležitostně se tvoří i pro ironická vyjádření: Ozvaly se také subjekty, jimž musí chtě nechtě naslouchat i Jeho Microsoftstvo.


Sufix -stv(o) se u některých derivátů rozšířil místo sufixu -stv(í). Jsou to jména blízká tomu, co se tradičně řadí k názvům vlastností, ale přesněji jde o (7) název odsouzeníhodného počínání: smilstvo, krvesmilstvo, svinstvo, zvěrstvo, neřádstvo; oba deriváty však mohou v této platnosti i koexistovat, přičemž sufix -stvo zvyšuje expresivitu: kurevstvo/kurevství, zlodějstvo/zlodějství. Základovým slovem – stejně jako u derivátů na -ství – není nutně adjektivum na -ský, ač leckde existuje paralelně. Některá z takových jmen však mohou podle kontextu vyjadřovat i význam (1): paďourstvo, chámstvo.


Obecněji platí, že užívají-li se oba deriváty, označuje -ství spíš abstraktní vztah (volnost, rovnost, bratrství), zatímco -stvo konkrétní pospolitost (bratrstvo kočičí pracky). Tento rozdíl však není vždy nosný a některá užití sufixu -stvo lze pokládat za pouhá (8) ozvláštnění slov se sufixem -ství: Společenstvo kominíků ČR.


Ojediněle označuje derivát ministerstvo (9) úřad ministra s jeho úřednickým aparátem a sídlo tohoto úřadu (srov. ředitelství).


Sufix se objevuje také ve výpůjčkách odkazujících na (10) jinoslovanské reálie: prevoschoditělstvo (rus., platnost titulatury), povereníctvo (historismus užívaný o Slovensku; označoval úřad, popř. jeho sídlo).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*stvo") & (tag="N.*")] dává 157 lemmat, z toho 116 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 22 lemmat nad 100 dokladů, 21 nad 10 dokladů, 39 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: ministerstvo (↖9) 18.852, mužstvo (↖1) 6.252, družstvo (↖1) 4.974, zastupitelstvo (↖1) 4.732, obyvatelstvo (↖1) 3.891, lidstvo (↖1) 3.610, představenstvo (↖1) 2.666, obecenstvo 1.096, božstvo (↖5) 1.001, společenstvo (↖3/8) 817, veličenstvo (↖6) 797, svalstvo (↖2) 580, bratrstvo (↖1) 575, loďstvo (↖4) 515, svinstvo (↖7) 434, potomstvo (↖1) 403, šatstvo (↖4) 400, osazenstvo (↖1) 355, příbuzenstvo (↖1) 313, lordstvo (↖6) 312.

Z dalších: načalstvo (↖10) 3.


V korpusu se objevují i jinojazyčné citátové výrazy, např. Jednota (Jedinstvo) nebo Úvod do vědeckého myšlení (Uvod v znanstvo mišlenje) nebo provozují tzv. seosko domačinstvo, tedy domácí hospodářství, dále jinojazyčná slova jako součást převzatých (např. slovenských) pasáží/textů, např. množstvo inšpirácie, jinojazyčná zkomolená slova, např. Tajemstvo kláštora (místo slov. Tajomstvo), a kromě literních chyb také unikátní kreace.280

280   Stařičký Útesníkův plaz se snažil držet tempo s vítězoslavným bubnováním techniků. „Je to obrovské zavlnění plazil pro celé čílstvo,“ řekl Ocelořez klidně. Jako nápodoba řečové vady: Úúúú, máme tady hobecenstvo (...) Hopvavdu, je tu nějaký mladý pán! (oba doklady SYN2010, překladová beletrie).

Heslo 934/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018