O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 710/1097
Heslář
-ovský 
 
 
 

Stavba: -ovsk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufix -ovský je v některých případech pouhá varianta sufixu -ský. Vyskytuje se tak v případech, kdy základ končí na skupinu souhlásek:238 fanoušekfanouškovský, miminkomiminkovský, babičkababičkovský, otecotcovský, soudcesoudcovský, jak u některých jednoslabičných základů: králkrálovský, židžidovský, žákžákovský.


Tvoří se jím adjektiva od substantiv označujících osoby, příležitostně i zvířata. Tato adjektiva mají (1) význam vztahový: královská koruna, žákovská knížka, silvestrovská zábava, otcovská autorita, soudcovská nezávislost, krejčovská dílna; nebo (2) podobnostní: čertovský (příznačný pro čerta, připomínající čerta), otcovský tón (jak bývá obvyklý u otce). S tímto významem je sufix -ovský velmi produktivní u vlastních jmen: Hrabalova postava (postava díla od B. Hrabala) vs. hrabalovská postava (člověk připomínající takovou postavu), podobně švejkovský úsměv, kafkovská situace. Odvozená adjektiva na -ovský od proprií mívají často i prostý význam vztahový: shakespearovské komedie (od Shakespeara), hitlerovské Německo (za Hitlera). Některá adjektiva vzniklá na konci 20. století, jako webovský, internetovský, jsou na ústupu ve prospěch odvozených adjektiv na -ový: webový, internetový.


Výjimečně se odvozuje (v hovorovém jazyce) od adverbia: doopravdydoopravdovský.


SYN2010

Dotaz [.*ovský] dává 1.295 lemmat, ručním přetříděním bylo získáno 574 lemmat. 5 s frekvencí nad 1.000, 354 s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: obrovský (↖2) 16.982, královský (↖1/2) 6.329, židovský (↖1) 5.623, mistrovský (↖1/2) 1.853, rodičovský (↖1) 1.284, stavovský (↖1) 625, žákovský (↖1) 451, silvestrovský (↖1) 450, otcovský (↖1/2) 392, klukovský (↖1/2) 270, shakespearovský (↖1/2) 253, soudcovský (↖1) 250, krejčovský (↖1) 173, hitlerovský (↖1/2) 161, učňovský (↖1) 143, dárcovský (↖1) 129, tkalcovský (↖1) 102, šéfovský (↖1/2) 102.


Z irelevantních nálezů: venkov-ský, množství adjektiv od proprií (prostějovský, mnichovský) i sama propria (Dobrovský, Tošenovský).

FE

238   Poznatek jiného z autorů: V hesle -ovský a) nejsou jasné statistiky, b) heslo obsahuje některá tvrzení, která lze empiricky vyvrátit. Např.: „Sufix -ovský je varianta sufixu -ský, která se vyskytuje v případech, kdy základ končí na skupinu souhlásek“ – toto tvrzení neobstojí v konfrontaci s korpusovými daty, neboť pouze 491 lemmat z 1.295 je tohoto druhu. (Dotaz [lemma=".*ovský" & tag="A........1.*"] dává 1.295 lemmat a p-filtr [lemma=".*[bcčdďfghjklmnňpqrřsštťvwxzž][bcčdďfghjklmnňpqrřsštťvwxzž]ovský" & tag="A........1.*"] dává 491 lemmat.) Lemmata by bylo třeba ručně roztřídit na typ adjektiv z proprií (přerovský) a adjektiv od substantiv, která ve své stavbě nemají -ov (otec – otc-ov-ský, pošta – pošt-ov-ský) a samozřejmě náhodné shody (vdova – vdovský). Pak by bylo třeba zabývat se takovými otázkami, jako proč je otcovský, ale chlapecký ap.

Heslo 710/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018