O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 703/1097
Heslář
-ovitý 
 
 
 

Stavba: ovit(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Sufixem se odvozují adjektiva od substantiv. Sufix vyjadřuje význam (1) připomínající to, co označuje základové substantivum: válcovité tělo, kýčovitý obrázek, věžovitá stavba. Příslušná adjektiva jsou součástí řady zoologických a botanických souslovných termínů: muchomůrka hlízovitá, psík mývalovitý, tořič čmelákovitý. Užívají se také k označení čeledí v rámci zoologické nomenklatury (přecházejí pak k slovnímu druhu substantiv): kaprovití, jelenovitý, velbloudovití. Sufixem -ovitý se dále vyjadřuje význam (2) mající, obsahující v hojné míře to, co označuje základové substantivum: kopcovitá krajina, uhrovitá tvář, šlachovitý muž. Z významového rysu „hojné míry“ vyplývá, že takto utvořená adjektiva jsou motivována plurálovým tvarem substantiva, např. kopcovitýkopce; šlachovitý šlachy. Některé deriváty lze přiřadit k významu (1) i (2), srov. kaňonovité koryto řeky × kaňonovitá krajina. U nemnoha adjektiv lze rozpoznat význam (2), ovšem bez kvantifikační složky: (3) mající, obsahující to, co označuje základové substantivum: stupňovitý svah.


Lexikální význam některých adjektiv utvořených sufixem -ovitý je více či méně odlišný od slovotvorných významů (1) a (2), např. pracovitý ,který rád a hodně pracuje‘ (pracovitá dívka), jmenovitý ,jménem, jmény výslovně uvedený‘ (jmenovitý seznam), plánovitý ,určený, řízený plánem‘ (plánovitý postup).


Některá adjektiva utvořená sufixem -ovitý jsou synonymní s adjektivy na -ovatý: uhrovitý/uhrovatý, uzlovitý/uzlovatý, houbovitý/houbovatý. Volně ovšem oba sufixy zaměňovat nelze, srov.: *kočkovatý, *pracovatý aj. Synonymie s jinými sufixy je spíše výjimečná, např. vejcovitý/vejčitý.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ovitý"] dává 813 lemmat. Ve vzorku s 338 lemmaty bylo 0,5 % chyb, odhadní počet platných lemmat je 809. Z frekvenčních pásem: 29 lemmat nad 100 dokladů, 266 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: pracovitý 547, kulovitý (↖1) 401, jmenovitý 396, křečovitý (↖1) 388, kuželovitý (↖1) 269, válcovitý (↖1) 266, kýčovitý (↖1) 226, čárkovitý (↖1) 215, šlachovitý (↖2) 201, jílovitý (↖2) 178, stupňovitý (↖3) 171, kopcovitý (↖2) 169, trubkovitý (↖1) 153, zvonkovitý (↖1) 152, kruhovitý (↖1) 147, kočkovitý (↖1) 139, keřovitý (↖1) 137, kožovitý (↖1) 131, vejcovitý (↖1) 119.

VV

Heslo 703/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018