O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 694/1097
Heslář
-ovat 
 
 
 

Stavba: -(ovat), kde (ovat) reprezentuje soubor tvarů vzoru kupuje.


I. Při tvoření od sloves představují nejpočetnější skupinu (1) sekundární imperfektiva, která se tvoří většinou od perfektiv s předponou: nacvičitnacvičovat, olízatolizovat, potlačitpotlačovat, povolitpovolovat, znemožnitznemožňovat. Ojediněle se tvoří i od perfektiv jednoduchých (koupitkupovat), popř. od perfektiv s předponou i příponou (olíznoutolizovat). Občas se sufix -ovat připojuje místo sufixu, kterým už byla nedokonavost vyjádřena (přelétat přeletovat). U sekundárních imperfektiv může dojít ke (2) ztrátě, popř. zastření vztahu k perfektivu: lomcovat, očumovat, pohřešovat, vypravovat. Připojování sufixu -ovat je velmi často doprovázeno hláskovými změnami: vypsat  vypisovat, olíznout / olízat olizovat, omladit omlazovat, pročistit pročišťovat.233

 

II. Při tvoření od substantiv se objevují tyto významy: (3) vytvářet to, co označuje základové substantivum (plánplánovat, porceporcovat, slabikyslabikovat, tunel tunelovat, žert(y)žertovat); (4) používat jako nástroj to, co označuje základové substantivum (bičbičovat, bubenbubnovat, pěstpěstovat, skladskladovat, telefontelefonovat), popř. (5) opatřovat tím, co označuje základové substantivum (číslačíslovat, ledledovat, stravastravovat (se), úkolúkolovat, značka → značkovat). Při odvozování od abstrakt se může jednat i o význam (6) mít to, co označuje základové substantivum (nároknárokovat (si), pochybypochybovat, vzdorvzdorovat); ke tvoření od abstrakt patří také (7) zpětné tvoření sloves od dějových substantiv (bojbojovat, cestacestovat, obchodobchodovat, pochod pochodovat). Od substantiv se dále odvozují slovesa s významem (8) být jako ten, koho (popř. to, co) označuje základové substantivum (papoušekpapouškovat, světélkosvětélkovat, Švejk → švejkovat). Pokud základové substantivum není vlastním jménem, může význam (8) přecházet ve význam (9) být tím, koho (co) označuje základové substantivum (hosthostovat, králkralovat, sponzorsponzorovat, soudcesoudcovat, učitelučitelovat). Hranice mezi významem (8) a významem (9) není ovšem vždy ostrá: např. šéfovat může podle situace znamenat jak ‚být šéfem‘, tak i ‚počínat si jako šéf‘. U sloves tvořených od substantiv označujících čas nebo dobu se objevuje i význam (10) strávit dobu, kterou označuje základové substantivum (zimazimovat, víkendvíkendovat).


III. Ojediněle se sufixem -ovat tvoří i od jiných základů (hajlhajlovat, libolibovat (si), lítolitovat, opětopětovat, tentočkytentočkovat), popř. i ke konkrétním tvarům nebo k ustáleným spojením (slečinkoslečinkovat, pantátopantátovat, přísahám Bohupřísahámbohovat). Přitom se od výrazů, které označují výroky, tvoří slovesa s významem (11) říkat / používat výraz, který označuje slovo výchozí: hajlovat, tentočkovat, slečinkovat, pantátovat, přisahámbohovat. Ostatní výrazy není možné zařadit do určité významové skupiny; jsou to spíš tvoření okrajová a příležitostná, u nichž je navíc většinou významový poměr odvozeného slovesa k jeho základu již zapomenut: libovat (si), litovat, opětovat.


IV. Jak je patrné již na některých výše uvedených příkladech, je jednou z nejčastějších funkcí sufixu -ovat adaptace cizích slov. Slovní druh adaptovaného výrazu není vždy možné určit, proto je vhodnější mluvit o (12) adaptaci cizích základů: aktivovat, dabovat, kopírovat, realizovat, skórovat. V některých případech není jednoduché rozhodnout, bylo-li přejato např. substantivum a teprve od něj pomocí sufixu -ovat odvozeno sloveso (jako v případě esemeska esemeskovat),234 nebo sloužil-li sufix -ovat přímo adaptaci cizího slovesa (absolvere absolvovat): srov. boxovat, havarovat, interpretovat, kempovat, mixovat.


Sufix -ovat je sufixem polysémním, což někdy vede ke vzniku polysémie, popř. homonymie i u sloves tímto sufixem odvozených: stravovat (1): přímo mě stravovala touha přesvědčit se (SYN2010: Doyle, Arthur Conan: Příběhy Sherlocka Holmese, 1971) × stravovat (5): nakrmení deseti chudáků jídlem průměrným, jímž stravujete své rodiny (SYN2010: Korán, 1991).


SYN2010

Dotaz [lemma=".+ovat"&tag="V.*"] dává 5.662 lemmat. Zastoupení frekvenčních pásem: 25 lemmat nad 10.000 dokladů, 282 nad 1.000 dokladů, 961 nad 100 dokladů, 1.770 nad 10 dokladů, 1.707 mezi 9 a 2 doklady, 917 po 1 dokladu. Ve vzorku s 264 lemmaty bylo 15,53 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lem­mat je 4.783.

Zastoupení významů/funkcí ve vzorku počtem lemmat: 57,33 % (1), 30,67 % (12), 2,67 % (2), 2,67 % (4), 1,78 % (3), 1,78 % (6), 1,33 % (5), 0,89 % (7), 0, 89 % (9), <1 % (8), <1 % (10), <1 % (11).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: potřebovat (↖6) 38.329, pracovat (↖7) 35.002, existovat (↖12) 30.621, pokračovat (↖2) 27.860, považovat (↖2) 25.311, představovat (↖1) 22.445, věnovat (↖3) 19.331, jmenovat (↖4/5) 14.651, ukazovat (↖1) 14.115, vysvětlovat (↖1) 13.605, fungovat (↖12) 13.581, obsahovat (↖2) 13.079, pamatovat (↖6) 12.796, uvažovat (↖1) 12.588, pozorovat (↖6) 12.369, umožňovat (↖1) 11.382, bojovat (↖7) 11.033, připravovat (↖1) 10.621, informovat (↖12) 10.547, vyžadovat (↖1) 9.897.

Z dalších: panovat (↖9) 3.200, hlasovat (↖4) 2.610, lemovat (↖3/9) 913, korunovat (↖5/8) 694, dušovat (↖11) 228, nocovat (↖10) 225.


Mezi doklady nalezenými v SYN2010 se samozřejmě objevují i slovesa, která nemůžeme považovat za slovesa přímo odvozená sufixem -ovat, protože u nich došlo k dalšímu odvození: zamaskovat, vybudovat, nastudovat, vyexportovat. Je mezi nimi i skupina derivátů, u nichž lze sufix -ovat pokládat za součást cirkumfixu: houpatpohupovat, sloužitpřisluhovat, užitekzužitkovat; viz mj. hesla ► z- -ovat, ► vy- -ovat (se), na- -ovat (se).


U derivátů odvozených sufixem -ovat může dojít k posunu významu, čímž se zastírá pojmenovací struktura těchto sloves (např. žalovat: ‚mít žal‘ → ‚sdělovat žal‘ → ‚podávat žalobu‘). U některých derivátů je slovotvorná struktura již natolik zastřená, že je možné je dnes považovat za slovesa neodvozená: klovat, pěstovat, stěhovat.


V korpusu SYN2010 lze řetězec -ovat najít i u sloves neutvořených popisovaným sufixem: chovat.

PN

233   Přehled možných alternací viz např. Esvan 2007: 157–167.

234   Běžně, např. na chatu/četu, vídané podoby SMSkovat a ještě pohodlnější smskovat (výslovnost!) se neodvážily zaznamenat ani slovníky NSvČ1, NSvČ2, ač sloveso DJovat (dýdžejovat, účinkovat jako diskžokej) v nich najdeme. Pro posílání SMS se nověji objevuje textovat, textnout: v imperativu mailni nebo textni. (pozn. JŠ)

Heslo 694/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018