O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 680/1097
Heslář
-ota 
 
 
 

Stavba: -ot(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


I. Nejčastějším základovým slovem jsou adjektiva: dobrýdobrota, slepýslepota, čistýčistota, pustýpustota, prázdnýprázdnota, černýčernota. Výsledná substantiva jsou většinou abstraktním pojmenováním (1) vlastnosti, příznaku: její duše je čistáčistota její duše, Smetana byl hluchýSmetanova hluchota, Petr byl prostýPetrova prostota, Pavel byl slepýPavlova slepota. Některá referují k objektu, který je (2) nositelem vlastnosti (příznaku) vyjadřované daným adjektivem: psal o ní samé sprostoty, zavádí nám sem novoty, ochutnali tam mnohé dobroty. Některá odkazují k objektu, který (3) způsobuje, že jiný objekt je nositelem vlastnosti označované příslušným adjektivem: ten hrnec je mastnýodstraň z něj tu mastnotu, ty brýle nejsou čistéodstraň z nich tu nečistotu. Mezi substantivy tvořenými od adjektiv sufixem -ota jsou i taková, která plní více než jednu z uvedených funkcí: dobrota, sprostota, novota, mastnota.


II. Slova samotanicota mají svůj základ v zájmenech sámnic.


III. Fundujícím slovem substantiva jednota je číslovka jeden.


IV. Za základ slov žebrota, dřímota, šlápotaťápota lze považovat slovesa žebrat, dřímat, šlápnoutťápnout. Druhá dvojice substantiv referuje k (4) výsledku děje vyjadřovaného základovým slovesem.


Podstatná jména s příponou -ota lze napříč uvedenými čtyřmi třídami (které jsou vyznačeny římskými číslicemi) spojovat v řadu významových skupin. Uvedeme zde tři z nich. Slova samota, prázdnota, nicota, prostota nebo pustota vyvolávají (různým způsobem) představu nepřítomnosti něčeho. Absenci schopností důležitých pro lidskou komunikaci označuje trojice slepota, hluchota, němota. Slovy žebrota, holota, nuzota, sprostota, cizota či černota mluvčí (expresivně) vyjadřují svůj negativní postoj k předmětu komunikace.


Totéž substantivum může mít podle kontextu různé významy: neztratil víru ve vrozenou lidskou dobrotu × Kazík tu dobrotu snědl.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ota") & (tag="N.*")] dává 163 lemmat, z toho 49 relevantních. Z frekvenčních pásem: 10 lemmat nad 1.000 dokladů, 15 nad 100 dokladů, 15 nad 10 dokladů, 3 po jednom dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: teplota (↖1) 11.903, jistota (↖1/2) 8.249, samota (↖1/2) 3.128, nejistota (↖1) 2.883, jednota (↖1/2) 2.691, temnota (↖1/2) 2.136, čistota (↖1) 1.885, hustota (↖1) 1.597, prázdnota (↖1/2) 1.442, dobrota (↖1/2) 1.135, nečistota (↖1/3) 660, nicota (↖1/2) 599, nahota (↖1/2) 455, sebejistota (↖1) 342, novota (↖1/2) 321, prostota (↖1) 319, slepota (↖1) 311, dřímota (↖1) 156, hluchota (↖1) 138, šlápota (↖4) 124.


Z nerelevantních dokladů stojí za zmínku slova, jejichž ot je součástí kořene: sobota, hmota, ochota, bota, nota, rota; dále skupina předponových odvozenin (popř. složenin): protihodnota, nadhodnota, pahodnota, prahmota, antihmota, polosamota, polodřímota.

LV

Heslo 680/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018