O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 674/1097
Heslář
-ost 
 
 
 

Stavba: -ost(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru kost.


I. Od adjektiv (primárních i odvozených) se tvoří (1) názvy (zpředmětnělých) vlastností, přisuzovaných člověku, neživému objektu (věci, látce, krajinnému útvaru) nebo abstraktní entitě: (je) bledý → (jeho) bledost, bílý (sníh) → bělost (sněhu), fádní (krajina) → fádnost (krajiny). Tento způsob tvoření substantiv je vysoce využívaný. Sufixu -ost v nečetných případech (několik desítek) konkuruje sufix ► -oba (chudoba). Mezi deriváty adjektiv primárních a synchronně nemotivovaných existujících v současném úzu jsou některá vysoce frekventovaná: rychlost, vlhkost, moudrost, slabost, jiná jsou méně běžná: divnost, dutost, studenost, až okazionální dalekost, holost, sudost. Podobné frekvenční rozpětí panuje mezi deriváty adjektiv odvozených ze sloves i ze substantiv: (bojovat →) bojovný bojovnost, (opít se →) opilýopilost, (trénovat →) trénovanýtrénovanost, (oněmět →) oněmělýoněmělost, (zuřit →) zuřivý zuřivost, (vědět →) vědoucívědoucnost, (barva →) barevnýbarevnost, (sen →) snovýsnovost, (pravda →) pravdivýpravdivost, (hrana →) hranatý hranatost. Do této kategorie zařazujeme i názvy psychických stavů a procesů jako bdělost, blaženost, lítost, radost, pozornost, úzkost, zlost, žárlivost.


Některá (frekventovaná i okazionální) substantiva se sufixem -ost neoznačují vlastnost v užším smyslu, ale jde spíše o (2) názvy sociálních či jiných stavů: dostupnost, nezaměstnanost, nutnost, odpovědnost, platnost, příležitost, soustavnost, spravedlnost, vymoženost, znalost; blízkost, budoucnost, možnost, oblačnost, okolnost, podrobnost, prozřetelnost, současnost, totožnost, věčnost, vzdálenost. Názvy minulost a událost označují stavy rezultativní, vyplynulé z děje označovaného slovesem, z nějž je odvozeno základové adjektivum (minout : minul minulý minulost). Název minulost je však již poměrně silně demotivován a lexikalizován.


Deriváty adjektiv se sufixem -telný označují (3) schopnost k ději označovanému slovesem, z nějž je odvozeno základové adjektivum: použitelnost (← použitelnýpoužít); dále přijatelnost, škálovatelnost, viditelnost.


Specifickými typy jsou (4) názvy tvořené z adjektiv odvozených sufixem -ský/-(c) z názvů zemí, regionů a měst: většina z nich má minimální frekvenci, avšak doloženo je jich poměrně značné množství: balkánskost, brazilskost, brněnskost, čínskost, evropskost, francouzskost, japonskost, kanadskost, moravskost, polskost, ruskost, římskost, slovenskost, španělskost; americkost, anglickost, německost, tureckost. Srov.: Tania Maria a její kapela ušlechtilou emotivnost prokládají muzikantskou inteligencí, aniž musí svoji brazilskost zdůrazňovat. (5) Názvy statistické četnosti jevu označeného dějovým substantivem, z nějž je utvořeno základové adjektivum: nehodanehodovýnehodovost; návštěva návštěvní návštěvnost; adjektivum je jen formálním východiskem slovotvorby, zatímco z hlediska významu tu jde o vztah k obsahu substantiva: nehodovost ‚frekvence nehod‘. Přímý významový vztah k substantivu mají i okazionalismy hydeparkovost, semestrovost, šimpanznost. (6) Názvy míst: farnost, místnost, pevnost, polnost, usedlost. (7) Názvy „poloabstraktních“ entit vztahujících se na abstraktní hodnotu nějaké konkrétní entity: domácnost, (finanční) hotovost, mocnost, nemovitost, osobnost, písemnost, pozůstalost, skutečnost, společnost, veřejnost, živnost; (8) výrobků a jiných předmětů: sladkost, pozornost; (9) osob: bytost, osobnost.


II. Od sloves jsou utvořeny (10) názvy děje s víceméně zastřenou motivací a někdy s oporou o potenciální adjektivum: činnost (← činit), slavnost (slavit, slavný), stížnost (← stěžovat si), výslovnost, výtržnost, žádost. S oporou o potenciální adjektivum hltný je utvořen terminologizovaný název schopnosti děje hltnost (ze staršího hltiti nebo z hltat) – srov.: Turbiny mají hltnost dvanáct kubických metrů vody za sekundu.


SYN2010:

Dotaz [(lemma=".*ost" & (tag="N.*")] dává 6.567 lemmat, z nich je 5.693 derivátů se sufixem -ost, z nich je 22 nad 10.000 dokladů, 91 od 1.001 do 10.000 dokladů, 467 od 101 do 1.000 dokladů, 1.285 od 11 do 100 dokladů, 1.765 po jednom dokladu.

Zastoupení významů/funkcí ve vzorku 293 lemmat: 59 % (1), 25 % (2), 3,8 % (7), 3 % (10), 1 % (3), 1 % (5), 0,7 % (6), 0,3 % (9). Ve vzorku je 13 lemmat nemotivovaných (např. host, most, kost) a 3 lemmata s více významy (milost, blbost, těžkost).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: společnost (↖7) 68.667, možnost (↖2) 40.934, činnost (↖10) 25.269, skutečnost (↖7) 24.599, zkušenost (↖1) 18.803, událost (↖2) 18.377, místnost (↖6) 17.271, radost (↖1) 15.027, rychlost (↖1) 14.910, schopnost (↖1) 14.426, příležitost (↖2) 14.355, povinnost (↖2) 13.693, minulost (↖2) 13.471, pozornost (↖1/8) 13.231, veřejnost (↖7) 12.784, záležitost (↖2) 12.748, souvislost (↖2) 11.798, starost (↖5) 10.660, velikost (↖1) 10.593, budoucnost (↖1) 10.500.

Z dalších: osobnost (↖9) 10.103, návštěvnost (↖5) 1.303, sladkost (↖8) 837, viditelnost (↖3) 519, evropskost (↖4) 8.

Heslo 674/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018