O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 670/1097
Heslář
-or 
 
 
 

Stavba: -or(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru (A) pán, (B) hrad. Některá jména odvozená tímto sufixem pojmenovávají v životném rodě osoby a v neživotném rodě předměty (C). Porovnáváním s jinými přejatými slovy lze dospět ke složeným variantám -átor (popularizátor ← popularizovat), -itor (inkvizitor ← inkvizice), -iátor (plagiátor, v latině snad od plaga); taková slova však představujeme jen na základě přítomnosti sufixu -or. Deriváty se v latině tvořily od supinového kmene sloves, který mohl být zakončen jen na t nebo s; proto mají deriváty zakončení -tor nebo -sor, v češtině i -zor.


Přejatým sufixem -or se derivují jména z latinsko-řeckých slovesných základů. Výjimečně dochází k odvozování ze substantiv českého původu. Charakteristickým významem substantiv tvořených od sloves jsou činitelská jména a názvy prostředků.


(A) Substantiva rodu mužského životného


Stavební prvek slov původu latinského (ojediněle řeckého) -or přešel procesem přejímání dalších příbuzných slov i v češtině v sufix, jímž je utvořeno množství (1) činitelských jmen označujících aktivního původce děje: kontrolor, cenzor, instruktor, direktor, popularizátor, inkvizitor, editor, denunciátor ,udavač‘, promotor ,osoba udílející akademický titul; studenty promuje‘.


Uvedená substantiva lze vztahovat k přejatým slovesům (nejčastěji s kmenotvornou příponou -ova-), nebo k dějovým jménům ženského rodu. V mnoha případech je možný obojí vztah: ilustrátor (← ilustrovat/ilustrace), propagátor (← propagovat/propagace), likvidátor (← likvidovat/likvidace).


Ke třídě činitelských jmen se přimyká řada slov s původním latinským (výjimečně řeckým) zakončením -or, u nichž je motivace slovesem / dějovým jménem zastřená, či vůbec neexistuje: mentor, kantor, kvestor nebo slovo řeckého původu rétor.216 Do češtiny jsou slova přejata již s uvedeným zakončením, které se vyděluje druhotně.


Sporadickými případy jsou z domácích základů utvořené vědátor (hovorově, příp. pejorativně ,vědec‘) a synátor (expresivně, příp. žertovně ,syn‘).


Zcela ojediněle se sufix -or uplatňuje při pojmenování (2) druhu zvířete modifikací ze substantivního základu: červor ,beznohý obojživelník žijící převážně v Jižní Americe‘ (← červ).


(B) Substantiva rodu mužského neživotného


Často se příponou -or tvoří názvy (3) prostředků činnosti, především technických, mechanických a jinak odborných zařízení: kompresor, projektor, kolektor, kondenzátor, destilátor, inhibitor217, se zkráceným základovým vokálem difuzor218 (← difuze).


Pojmenování prostředků činnosti lze vztahovat k přejatým slovesům (nejčastěji s kmenotvornou příponou -ova-), nebo dějovým jménům ženského rodu. V mnoha případech je možný obojí vztah: izolátor (← izolovat/izolace), respirátor (← respirovat/respirace). Méně častý je vztah pouze k dějovému jménu (sloveso přejato nebylo): flexor ,ohýbací sval‘ (← flexe), irigátor ,přístroj k vyplachování‘ (← irigace).


K názvům prostředků činnosti se řadí také substantiva, u nichž je motivace původním slovesem či dějovým jménem nejasná: vektor, exhaustor.219 Zakončení -or se tu vyděluje na základě významu slov, do češtiny byla slova přejata již s uvedeným zakončením (srov. činitelská jména).


Sufixu -or konkuruje v rámci odvozování názvů prostředků činnosti sufix ► -ér; vznikají slovotvorné dublety lišící se ve frekvenci užití: ozonizátor/ozonizér, adaptor/adaptér.220


Opět zcela ojedinělé je využití v přírodovědné nomenklatuře. Ze substantivního základu se sufixem -or ojediněle tvoří pojmenování (4) druhu rostliny: tykvor ,tykvice pukavá‘ (rostlina z čeledi tykvovitých ← tykev). Jiné je hrachor ,luční květina‘, jež bylo přejato v obrozenecké době z jihoslovanských jazyků již hotové.


(C) Substantiva rodu mužského životného i neživotného


Část substantiv derivovaných sufixem -or označuje (5) zároveň činitelské jméno i název prostředku: protektor ,ochránce‘ / ,krycí vrstva pneumatik‘, korektor (1) ,kdo opravuje zprav. sazečské chyby‘ / (2) ,prostředek pro korekci vad‘ / (3) ,počítačový program provádějící korekci, úpravy pravopisu‘, kultivátor ,odborník na kultivaci půdy‘ / ,nářadí pro kypření půdy‘, agitátor ,kdo provádí nábor‘ / ,nádoba pro rafinaci olejů‘, iniciátor ,kdo dává podnět‘ / ‚rozbuška‘. Názvy prostředků činnosti v uvedených dvojicích představují odborná pojmenování z oborů vědy a techniky.


Podoba -átor často slouží k tvoření (6) expresivních neologismů a okazionalismů se silným humorným či dehonestujícím zabarvením. Jako základová slova se uplatňují nejčastěji česká slovesa a substantiva (apelativa i propria), jen ojediněle jde o slova přejatá. Takto utvořená slova označují především osoby, méně často pak předměty.


Z pojmenování osob doložených v nereferenčním korpusu SYN uveďme:221 Nevkusátor ,kdo je nevkusný‘ (← nevkus), Přitakátor ,kdo bezduše souhlasí‘ (← přitakat), Klausátor, Zemanátor ,přívrženec politiků Klause, Zemana‘, hitlerizátor ,prosazovatel hitlerovských myšlenek‘ (← Hitler), košilátor ,kdo rád nosí košile‘ (← košile), dredátor ,kdo nosí dredy‘ (← dred).


U pojmenování předmětů lze zmínit: ošklivátor ,přístroj k zošklivění‘ (← ošklivit), projebátor slang. ,označovač jízdenek‘ (← projebat ,prorazit‘), buzerátor ,přístroj k sekýrování‘ / ,sekýrující osoba‘ (← buzerovat), chcesemihrátor ,sklenka alkoholu, která má uvést hudebníky do správné nálady k produkci hudby‘.


Poznámka k doloženosti: Jméno obojživelníka červor (↖2) je doloženo pouze v nereferenčním korpusu SYN (5 dokladů), stejně tak expresiva se zakončením -átor. Název rostliny tykvor (↖4) dokládá pouze internetový prohlížeč.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*or" & tag="N.(M|I).*"] dává 874 lemmat, z toho 7 nad 10.000 dokladů, 56 nad 1.000 dokladů, 165 nad 100 dokladů, 270 nad 10 dokladů, 272 mezi 9–2 doklady, 104 po 1 dokladu.


Ve vzorku s 250 výskyty bylo 64 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lemmat je 311.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: autor (↖1) 20.045, doktor (↖1) 13.713, profesor (↖1) 9.570, motor (↖3) 9.300, investor (↖1) 6.676, faktor222 (↖5) 6.322, orga­nizá-
tor (↖1) 3.759, sektor (↖3) 3.398, operátor (↖5) 3.221, redaktor (↖1) 2.817, procesor (↖3) 2.371, sponzor (↖1) 2.046, inspektor (↖1) 2.010, senzor (↖3) 1.941, monitor (↖3) 1.762, moderátor (↖5) 1.531, reflektor (↖3) 1.524, šéfredaktor (↖1) 1.322, televizor (↖3) 1.285, horor223 (↖3) 1.139.

Z dalších: traktor (↖3) 987, komentátor (↖1) 930, generátor (↖3) 846, koridor (↖3) 670, programátor (↖1) 574, predátor (↖1) 415, restaurátor (↖1) 299, tenor (↖5) 269, navigátor (↖1) 230, simulátor (↖3) 182, instalátor (↖5) 161, imitátor (↖5) 62, vědátor (↖1) 60, kardiostimulátor (↖3) 55, prospektor (↖1) 50, stresor (↖3) 34, konzervátor (↖5) 31, demonstrátor (↖1) 21, synátor (↖1) 20, deratizátor (↖1) 16, suspenzor (↖3) 14, totalizátor (↖5) 11, prosektor224 (↖1) 10, fabulátor (↖1) 7, signalizátor (↖5) 7, laminátor (↖3) 3, duplikátor (↖3) 3, mediátor (↖5) 1.


Z nezohledněných nálezů:


Substantiva jako senior, junior, major vznikla z adjektivního základu, zakončení pochází z původního latinského komparativu maskulin či feminin tvořeného sufixem -ior.


Obdobně slova senátor, humor atp. odpovídají původním latinským substantivům, do češtiny se dostala přes několik evropských jazyků a významový vztah k základovému slovu (pokud je vůbec k dispozici) je nejasný. Substantivum trezor vzniklo ve francouzštině z lat. thesaurus ,poklad, pokladnice‘ a do češtiny proniklo přes němčinu.


Skupina -or je součástí řady neutvořených slov. Z domácích např. javor, bachor, sochor, vor, s nejasnou etymologií pišišvor; z přejatých mramor (← lat. marmor), kondor (← špan. condor ← kečuánské cuntur), labrador (labradorský retrívr) (← angl. Labrador ← port. labrador ,majitel půdy‘). Časté jsou také propriální výrazy – česká i cizí křestní jména: Igor, Libor (Dalibor), Theodor, Fjodor, rovněž příjmení: Nešpor, Tejnor, Contador, Windsor, názvy českých i zahraničních sídel: Tábor, Nižbor, Sobibor, Maribor, příp. názvy různých firem a společností: Ryor, Dior, Gabor. Samostatnou kategorii tvoří pojmenování výsledků činnosti tvořená od sloves sufixem ► -0: otvor, výbor, úmor, ponor.


Slova s vyčlenitelným stavebním prvkem -or mohou ojediněle tvořit jednu ze složek kompozita, srov. spoluautor, meziprostor, lžidoktor.


Unikátní je příklad substantiva semafor, kde or patří ke druhému z kořenů (fr. kompozitum sémaphore ,nositel znaku‘řec. sēma ,znak‘ + -for (řec./lat. sloveso ferō ,nosím‘).


Unikátní je využití sufixu -or při pojmenování traktorů vyrobených v brněnské Zbrojovce: zetor. Název vznikl buď spojením hláskovaného písmene Z [zet]225 (podle názvu Zbrojovka, pojmenování nositele vlastnosti podle význačné části) a sufixu -or (podle traktor), nebo zkrácením výrazu zemědělský traktor.


Žádný z uvedených případů do statistického zpracování nezahrnujeme.

KN, JŠ

216   Také řečtina měla pro činitelská jména sufix -(t)ōr.

217   Ve významu ,látka zpomalující chemickou reakci‘.

218   Ve významu ,optické zařízení k rozdělení světelného toku / rozšiřující se kanál sloužící k zvýšení tlaku protékající tekutiny‘.

219   Ve významu ,zařízení určené k nasávání/odsávání‘.

220   Slovo adaptér má i význam činitelského jména, např. filmoví adaptéři. – Obměňování pomocí -or za běžné -er se děje v marketingu, reklamě ap.: srov. designor místo designér/designer. Podíl na tom má neujasněná grafika v případech, kdy mluvčí slýchají v poslední slabice redukovaný vokál. (pozn. JŠ)

221   Pokud jde o počáteční velké písmeno, uvádíme podoby podle korpusu, byť jsou jako celek zmatečné.

222   Ve významu ,dílovedoucí v tiskárně‘, příp. ,zprostředkovatel mezi továrníkem a dělníky‘, jako neživotné ,síla uplatňující se v určitém procesu‘.

223   Z lat. horrēre ,děsit‘. V latině šlo o název děje/stavu (,děs‘), ale substantivum horor v dnešní češtině označuje žánr, který je prostředkem k navození děsu.

224   Ve významu ,pracovník provádějící pitvu‘.

225     Srov. výrobní značku šicích strojů, ba i motocyklů Zetina od téže firmy.

Heslo 670/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018