O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 636/1097
Heslář
-ns- 
 
 
 

Tento stavební prvek přejatých slov – na rozdíl od prvku ► -nt- téhož původu – má jedinou kombinační realizaci se stavbou -ns(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru pán v označeních osob, vzoru hrad nebo skloňovacího typu reagens209 (s možností zůstat nesklonným výrazem) v označeních veličin, pojmů ap. a také v citátových slovních spojeních.


Popisujeme zde slova vzniklá v latině jako participium prézentu aktiva, které má obecný význam (1) dělající to, co vyjadřuje základové sloveso. Takový význam mají nesklonná adjektiva v citátovém slovním spojení spiritus agens ,činný duch‘ (skutečným spiritus agens partaje od počátku byl, jest a bude první místopředseda) a také v přírodopisných názvech jako Salix repens ,vrba plazivá‘. Rod je tu v latině sice dán rodem substantiva (spiritus m, salix f), ale v češtině se na výrazech užívaných citátově neprojevuje. V podstatě jde o užívání latinských výrazů v českém textu.


Pokud bylo slovo participiálního původu přejato jako zpodstatnělé, pak označuje (2) toho/to, kdo/co dělá činnost vyjádřenou základovým slovesem. Taková slova prototypicky zůstávají nesklonnými neutry: s infekčním agens ,činitelem‘, antivirová agens, která se vážou ...; podobně zůstává nesklonný filozofický termín ens ,bytost‘ (Resorpcí tohoto „ens“ se pak člověk obrodí na vyšší úrovni vědomí). Skloňování se uplatní při plném zdomácnění, snadném zacházení a vysoké frekvenci v některém oboru, zejména v lingvistice: prézens, prézentu; agens, agentu ,konatel slovesného děje‘.


SYN 2010 – přejatá

Nejčastější slova s lemmatem na -ns v adjektivním užití: agens 19; v latinských spojeních také repens 21, nutans 17, pubescens 13, patens 11, arborescens 11, cogitans 10, graveolens 9, albicans 8, procumbens 7, pungens 5, tridens 5, movens 5 aj.

6 nejčastějších slov s lemmatem na -ns v substantivním užití: precedens 192, agens 67,210 prézens 17, ens 12, patiens 10, expektorans 9.


Velkou převahu v nálezech mají cizojazyčné výrazy s koncovým s: Bohemians, Siemens, Dickens, Stevens, Hopkins, Solutions, tedy většinou anglicismy; patří sem také německá jména Hans, Jens i některá románská propria jako Orleans, Alfons. Nezohlednili jsme dále výrazy trans, fajáns, pasiáns a výrazy s komponentem -dens ,-zubý‘. Přestože formální stránka v dnešní češtině nevykazuje rozdíl mezi slovy precedens ,předcházející případ‘ × konsens ,souhlas‘ (z lat. názvu děje cōnsēnsus, kde ns není afix), hodnotíme tuto shodu jako náhodnou a nečetnými výrazy typu konsens, nonsens, dispens se zde nezabýváme. V koprusu se vyskytují i slova formálně shodná, ale z různých jazyků

a kulturních okruhů: Humbert z Romans, Typische Formen des Romans, (ruské) romansy jsou specifickým druhem písně.

JŠ, RN


209   Viz PMČ, § 442.

210   Jeden doklad slova agens je anglicky.


Heslo 636/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018