O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 634/1097
Heslář
-nout 
 
 
 

Stavba: -(nou)(t), kde (nou) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru tiskne, popř. mine.


Často nelze formantu -nou(t) připsat (1) žádný lexikální význam. Kmenotvorná přípona -nou- má v těchto případech úlohu čistě konstrukční – jen spojuje lexikální základ slovesa s koncovkou infinitivu: rozhodnout, žasnout, troufnout si. V řadě případů však lze formantu -nout přisoudit i podíl na signalizaci lexikálního významu daného slovesa.


Pomocí -nout se (od adjektiv) vytvářejí (nedokonavá) slovesa s významem (2) nabývání nějaké vlastnosti, s významem ,stávat se nějakým‘ (bohatýbohatnout ,stávat se bohatým‘; tuhýtuhnout, tvrdýtvrdnout, žlutýžloutnout; podobně měknout, chudnout, stárnout, tloustnout).

Formantem -nout se vyznačují tzv. (3) okamžitá/momentánní slovesa, tedy (dokonavá) slovesa s významem velmi krátkého trvání děje (píchnout, bodnout, prasknout, puknout, štípnout, štěknout, pípnout, písknout, tiknout, vrznout, mrknout). Tato slovesa jsou v těsném vztahu se slovesy jako píchat, bodat, pípat, tikat, mrkat. Otázka, která vznikla z kterých (bodnoutbodat, nebo bodnoutbodat?), a otázka, zda jsou slovesné dvojice typu bodnoutbodat vidovými dvojicemi, nebyla dosud v jazykovědě uspokojivě zodpovězena. Výraznou podmnožinou sloves okamžitých jsou (3a) slovesa s kořenem povahy zvukomalebné a významem ‚(velmi) krátké trvání zvuku‘: prásknout, kváknout, mňouknout, frknout.


Formant -nout mají často slovesa schopná označovat nejrůznější (4) tělesné projevy: dýchnout, zívnout, žvýknout, kýchnout, mlasknout, šlápnout, kousnout, stisknout, mrknout, mávnout, kývnout, heknout. Tato slovesná třída se zčásti překrývá s třídou sloves okamžitých, zejména zvukomalebných.


Pomocí -nout se někdy (5) adaptují slovesa cizího původu na český konjugační systém: hacknout, sejvnout, kliknout. Vznikají tak slovesa dokonavá.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: pod něčí botou praskla větev × praskla mi žilka v oku (tělesný projev bez zvukového efektu).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*nout")] dává 2.009 lemmat, 174 s frekvencí nad 1.000, 668 nad 100, 365 s frekvencí 1.

Ve vzorku s 272 lemmaty bylo 3,7 % irelevantních lemmat, odhadní počet platných lemmat je 1.935.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: rozhodnout (↖1) 38.149, vzniknout (↖1) 20.209, zapomenout (↖1) 17.820, zvednout (↖4) 17.318, všimnout [si] (↖1) 14.160, nabídnout (↖1) 13.958, odmítnout (↖1) 11.837, padnout (↖4) 10.331, vzpomenout (↖1) 10.186, připomenout (↖1) 9.799, poskytnout (↖1) 9.363, dotknout [se] (↖4) 7.830, táhnout (↖1) 6.903, dohodnout (↖1) 6.656, sednout (↖4) 6.380, ocitnout [se] (↖1) 6.101, vrhnout (↖4) 5.765, vládnout (↖1) 5.695, sáhnout (↖4) 5.657, stihnout (↖1) 5.628.

Z dalších: mrknout (↖3/4) 1.853, prasknout (↖3a/4) 1.181, stárnout (↖2) 923, slábnout (↖2) 727, prásknout (↖3a) 699, kliknout (↖5) 659, stopnout (↖5) 144.

LV

Heslo 634/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018