O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 623/1097
Heslář
-ní 
 
 
 

Stavba: -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Sufixace může být provázena měkčením souhlásky před sufixem: akce → akční, jih → jižní, letos → letošní (ale přejaté diskuse → diskusní). Naopak ď, ť, ň před sufixem měkkost ztrácejí: loď → lodní, zvlášť → zvláštní, jeseň → jesenní. Končí-li základ na samohlásku, vkládá se j: muzejní, jubilejní.


I. Od substantiv se tvoří (1) adjektiva obecně vyjadřující vztah: soud soudní ,týkající se soudu‘ (srov. soudní budova, dvůr, lékař, proces, spor, rozhodnutí). Druh vztahu mezi obsahem základového substantiva a obsahem určovaného substantiva (např. vztah mezi soudembudovou) se vyrozumívá z kontextu či našich znalostí světa (soudní budova je budova, v níž sídlí soud jakožto orgán státní moci, zatímco soudní lékař je lékař pracující pro tento orgán, soudní rozhodnutí je rozhodnutí učiněné tímto orgánem, soudní spor je spor vedený u soudu atd.). Při odvozování vztahových adjektiv sufixu - silně konkuruje sufix ► -ový, méně často sufix ► -ný.


II. Od sloves se sufixem - tvoří adjektiva zřídka. Vyjadřují (2) účel děje označovaného základovým slovesem: pracov-a-tpracov-ní; dále např. cestovní, hodovní, putovní. Některá z nich lze však chápat jako vztahová adjektiva odvozená ze substantiv sufixem -ovní: cesta cest-ovní.


Výjimečně jsou sufixem - tvořena adjektiva III. od adverbií; funkcí sufixu je pak (3) slovnědruhový posun neboli ztvárnění výrazu jako adjektivum: letos letošní, dnes dnešní, zvlášť → zvláštní. Tvoří se také IV. z předložkových spojení, kdy je funkcí sufixu rovněž (4) ztvárnění výrazu jako adjektivum: mezi národymezinárodní.


Takové tvoření je v tomto slovníku široce popsáno jako cirkumfixace: srov. hesla ► bez- -ní, ► mezi- -ní, ► mimo- -ní, ► nad- -ní, ► po- -ní, ► post- -ní, ► pro- -ní, ► proti- -ní, ► před- -ní, ► přes- -ní a ani to nejsou všechny cirkumfixy obsahující sufix -ní: srov. mše za duše zemřelých → zádušní.


Výrazná je V. adaptační funkce, kde se uplatňuje i jako (5) samostatný adaptační sufix (lat. vag-us → vág-ní, podobně concrētus → konkrétní, intelligēns, gen. -entis → inteligent-ní; domināns, gen. -antis → dominant-ní); ojediněle je n prvkem sufixu latinského i českého: modernus → moderní. Častěji je to však (6) prostředek částečné resufixace:

lat. ide-ālis → ideál-ní;

lat. āct-īvus → aktiv-ní;

lat. stā-bilis → stabilní, fert-ilis → fertilní, srov. ► -bil-/-il-;

lat. seri-ōsus → serióz-ní;

lat. litter-ārius → literár-ní;

lat. spont-āneus → spontán-ní;

lat. for-ēnsis → forenzní (zaznamenán jen tento případ).


(Latinu tu uvádíme jako univerzální předlohu: viz k tomu v textu O slovníku část 3.2.)


Složený sufix nemusí být formálně závislý na předloze z jiného jazyka. Takový je případ odvození polic-ie → polic-ej-ní, kde rozšíření základu mohlo být ovlivněno psanou podobou německého Poliz-ei a motivováno nemožností prostého připojení sufixu (výsledkem by bylo *poliční).


SYN2010:

Dotaz [(lemma=".*ní" & (tag="A.*")] dává 5.922 lemmat. Odhadem podle vzorku 302 lem­mat je platných lemmat 85 % čili 5.033.

Zastoupení významů/funkcí platných lemmat ve vzorku 302 lemmat: 66 % (1), 1,2 % (2), 1,6 % (3), 2,6 % (4), 5,1 % (5), 21,1 % (6).

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: hlavní (↖1) 46.901, základní (↖1) 32.298, státní (↖1) 26.983, sociální (↖6) 26.320, národní (↖1) 25.049, místní (↖1) 22.965, pracovní (↖2) 21.338, zvláštní (↖3) 21.263, osobní (↖1) 19.538, finanční (↖1) 19.472, životní (↖1) 18.852, obchodní (↖1) 18.817, střední (↖1) 18.739, letošní (↖3) 16.780, dnešní (↖3) 16.563, původní (↖1) 16.297, mezinárodní (↖4) 15.916, moderní (↖5) 15.549, kulturní (↖1) 15.330, právní (↖1) 15.346.


V některých slovech lze sice rozpoznat sufix -ní, ale východisko tvoření je (synchronně) nesrozumitelné po stránce formy a/nebo významu; sem patří i vysoce frekventovaná adjektiva poslední, vlastní, ostatní. Případ vázanosti derivátu na abstrakci z dnešních významů (hlava → hlavní) jsme však popsali.

FŠ, JŠ

Heslo 623/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018