O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 587/1097
Heslář
-ná 
 
 
 

Stavba: -n(á), kde koncovka v závorce reprezentuje soubor koncovek vzoru vrátná (popř. plurálové koncovky vz. vstupné), ale řada lemmat se užívá jen v jedné frazematizované předložkové konstrukci.


Sufix -ná, sloužící k odvozování podstatných jmen, byl ženskou podobou adjektivního sufixu -ný. Substantivum se zakončením na -ná bývá zpodstatnělé femininum adjektiva, které je většinou vytvořené z příčestí trpného (sufixem/koncovkou ). V některých případech můžeme toto zakončení považovat přímo za sufix odvozující podstatná jména ženského rodu od sloves nebo podstatných jmen. Při odvozování od sloves nacházíme jak odvozování od kořene (skočitskočná), tak i odvozování od infinitivního kmene (zavolatzavolaná, obv. jen na zavolanou). Přitom dochází často k alternaci i – e, v důsledku čehož vzniká varianta -ená (vysvětlitvysvětlená, obv. jen na vysvětlenou). Taková substantiva mohou označovat:


(1) osobu vykonávající to, co označuje základové sloveso: kojitkojná; (2) osobu vykonávající činnost, která souvisí s tím, co označuje základové substantivum: komorakomorná; (3) děj označený základovým slovesem, přičemž odvozené substantivum má zpravidla omezený repertoár tvarů, nezřídka jen jeden (srov. výše): číhatčíhaná, podívat sepodívaná, přilepšit si → přilepšená. Základem zde bývá někdy místo slovesa podstatné jméno: paměťpamětná. Mezi těmito ději nacházíme i konkrétnější významy, např.: (3a) hry: schovávat schovávaná, odbíjetodbíjená, přehazovatpřehazovaná.


V jiných případech dochází ke konkretizaci abstraktního významu děje; taková substantiva označují potom (4) něco souvisejícího s činností označenou základovým slovesem: foukatfoukaná, proměnitproměnná, dovolitdovolená, sekatsekaná. Přestože se některé významy opakují, nemá většina z takových podvýznamů dost zástupců na to, abychom je mohli vyčlenit jako nový význam.


Ve většině případů se vlastně jedná o univerbizaci (kojná ženakojná, dovolená dobadovolená, sekaná pečeněsekaná). Protože nebývají původní spojení většinou již užívána, můžeme ze synchronního pohledu považovat nalezená substantiva za odvozená přímo sufixem -ná. Ojediněle dochází k takové univerbizaci i v množném čísle středního rodu: prostná [cvičení].


SYN2010

Lemmat 55, z toho 2 nad 1.000 dokladů, 17 nad 100 dokladů, 24 nad 10 dokladů, 9 mezi 10 a 2 doklady, 3 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: dovolená (↖4) 7.376, podívaná (↖3) 1.591, proměnná (↖4) 956, rozloučená (↖3) 871, kopaná (↖3a) 554, konečná (↖4) 538, komorná (↖2) 496, shledaná (↖3) 482, házená (↖3a) 431, výborná (↖4) 341, rozmyšlená (↖3) 252, sekaná (↖4) 207, vysvětlená (↖3) 203, zkušená (↖4) 203, schovávaná (↖3a) 183, srozuměná (↖3) 167, pořízená (↖3) 136, povážená (↖3) 116, prodloužená (↖4) 102, nepořízená (↖3) 86.

Z dalších: kojná (↖1) 68.

PN, JŠ

Heslo 587/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018