O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 567/1097
Heslář
-mo 
 
 
 

Stavba: -mo.


Sufixem se tvoří adverbia/číslovky s funkcí určení způsobu. Výjimku představuje substantivum bělmo odvozené od praslovanského adjektiva *bělъ (bílý); v této funkci se však sufix -mo dnes již neužívá.


V rámci adverbií a číslovek utvořených sufixem -mo lze rozlišit několik významových skupin.


I. Adverbia derivovaná od sloves vyjadřují nejčastěji (1) pozici těla při nějaké činnosti (typicky při cvičení): skákat snožmo; sednout si na motorku rozkročmo; vzpor klečmo; poloha jízdmo ,jako při ježdění (na koni)‘.


II. Číslovky dvojmo, trojmo, čtvermo jsou odvozeny od druhových/souborových číslovek dvojí/dvoje, trojí/troje, čtverý/čtvery; ve svém základním významu vyjadřují, že (2) dějem vzniká nebo je dotčeno více stejných předmětů, jevů ap.: smlouva byla vyhotovena dvojmo; žádost je nutno podat čtvermo.


III. Od substantiv jsou tvořena adverbia označující (3) způsob transportu: cestovat koňmo, loďmo. Do stejné významové skupiny náleží adverbium plavmo, odvozené od slovesa: překonat Vltavu plavmo, skok plavmo (přeneseně).


Lexikální význam adverbií na -mo se od výše naznačených významů slovotvorných může odlišovat, srov.: příkladmo ,na příkladě, na příkladech, jako příklad, například‘ (podmínky vyjmenované příkladmo), křižmo ,křížem, šikmo‘ proběhl křižmo přes celé hřiště.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*mo"] dává 521 lemmat, z toho 26 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: bělmo 189, obkročmo (↖1) 112, rozkročmo (↖1) 45, koňmo (↖3) 39, dvojmo (↖2) 35, ležmo (↖1) 21, příkladmo 14, trojmo (↖2) 13, snožmo (↖1) 11, jízdmo (↖1) 8, roznožmo (↖1) 6, křižmo 6, pokrčmo (↖1) 5, skrčmo (↖1) 4, klečmo (↖1) 4, předklonmo (↖1) 3, pokradmo (↖1) 3, plavmo (↖3) 3, loďmo (↖3) 3, zkřižmo (↖1) 2, přednožmo (↖1) 2.


Adverbia zkusmo ,na zkoušku‘ (zaklepal zkusmo na dveře) a kradmo ,tajně, skrytě, nepozorovaně‘ (podívala se kradmo do kuchyně) jsou odvozena od adjektiv zkusmý, kradmý, avšak vzhledem k tomu, že z adverbií jsou na -o zakončena převážně jen predikativa a adverbia zkusmo, kradmo významový charakter predikativ nemají, lze říci, že se k adverbiím utvořeným sufixem -mo významově i formálně přibližují.

VV

Heslo 567/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018