O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 577/1097
Heslář
-mý 
 
 
 

Stavba: -m(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Přídavná jména tvořená sufixem -mý (zpravidla od sloves) jsou v dnešní češtině zcela periferním typem; je zastoupen pouze několika starými výrazy. Taková adjektiva znamenají zpravidla zasažený základovým slovesem: známý ‚takový, kterého známe‘.204 Tento význam vyplývá z jejich původu. Historicky se totiž jedná o adjektivizaci tzv. m-ového příčestí (trpné příčestí přítomné), které bylo přejato do staré češtiny ze staroslověnštiny a již zde bylo doloženo jen v několika exemplářích, ovšem od velmi frekventovaných sloves (vidět, znát, vědět). V dalším vývoji češtiny byla tato příčestí reinterpretována jako příslovce.205 Často se jedná o historické tvoření, protože základová slovesa nejsou již známá (např. pitomý ← pitati ‚krmiti‘, lakomý ← lakati ‚hladovět‘, kolmý ← kláti ‚porážeti‘). Pro dnešní mluvčí češtiny nebývá jasné spojení mezi slovesem a adjektivem (zřítzřejmý). Ojediněle byla tato adjektiva utvořena od jiných než slovesných základů: příkladmý.


SYN2010

Všech 16 lemmat: známý 40.989, zřejmý 5.814, vědomý 4.413, pitomý 1.461, šikmý 998, kolmý 788, letmý 660, střídmý 258, lakomý 192, kradmý 167, zkusmý 14, vidomý 4, šeptmý 2, příkladmý 2, rozkročmý 1, kosmý 1.


Mezi nalezené, ale nezohledňované výrazy patří výrazy, u kterých je -m- součástí kořene slova (strmý, sedmý, němý), a výrazy vykazující další odvození (samozřejmý, sebevědomý, poloznámý), k posledním počítáme i výrazy negované (neznámý, nevidomý, nevědomý).

PN

204   Tato přídavná jména často konkurují přídavným jménům odvozeným od n/t-ového příčestí: vidomý vs. viděný. Rozdíl mezi nimi se dá popsat jako ‚obecně zasažený‘ vs. ‚konkrétně zasažený‘. V některých případech se ovšem význam přídavného jména se sufixem - vzdálil víc: letmý, kradmý.

205   V některých slovanských jazycích, např. v ruštině, existují tato příčestí dodnes: např. čitajemyj, dělajemyj, govorimyj.

Heslo 577/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018