O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 470/1097
Heslář
-ky 
 
 
 

Stavba: -ky.


Sufixem je utvořeno několik (1) adverbií označujících způsob či průvodní okolnosti dějů. Sufix se připíná k základům I. adjektiv: pěšky (← pěší), bosky (← bosý), nevědomky (← nevědomý), a II. sloves: mlčky (← mlčet/mlčí), plačky (← pláče), nevolky (← nevolit); zpravidla ve spojení volky nevolky, daleko méně často i samostatně; volky výhradně v tomto spojení.


III. Od příslovcí jsou utvořeny (2) substandardní podoby časových adverbií teďky (← teď), hnedky (← hned).


IV. Od citoslovcí jsou utvořeny (3) citoslovečné modifikáty označující rychlý pohyb: hupky (← hup), dupky (← dup), podobně cupky, šupky.


SYN2010

Dotazy [lemma=".*ky" & tag="D.*"] a [lemma=".*ky" & tag="I.*"] dávají 2.176 lemmat, z nich je 12 relevantních.

Všech 12 lemmat: mlčky (↖1) 2.827, pěšky (↖1) 2.162, nevědomky (↖1) 463, plačky (↖1) 60, bosky (↖1) 49, nevolky (↖1) 47, volky (↖1) 40, hupky (↖3) 8, dupky (↖3) 5, vědomky (↖1) 3, teďky (↖2) 1, hnedky (↖2) 1.


Naprostá většina adverbií s koncovým řetězcem -ky je utvořena sufixem ► -y od adjektiv zakončených na -ký: českyčeský; ekonomickyekonomický; kamarádskykamarádský. Koncový řetězec -ky nacházíme též u příslovečných spřežek vzniklých z předložkových pádů substantiv: navěky (← na věky), zdálky (← z dálky).

JB

Heslo 470/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018