O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 459/1097
Heslář
-krát 
 
 
 

Stavba: -krát(e), kde (e) se objevuje menšinově a je motivováno snahou o vyšší styl.


Sufix – vzhledem k existenci samostatně psaného slova krát spíš druhá část složených slov – podržuje význam násobení, slouží k vytváření násobných číslovek a předpokládaně vyjadřuje násobek: dvakrát, pětkrát, tisíckrát (další skupiny číslovek uvádí frekvenční zpráva).


Při významové blízkosti, ba obtížné rozhraničitelnosti neurčitých číslovek a měrových adverbií není překvapivé, že se stavební prvek -krát uplatňuje i při vytváření příslovcí, kde však má význam ,v počtu případů, který udává základové slovo‘: párkrát, mockrát, hodněkrát. Takový význam má i většina užití násobných číslovek: dvakrát na ni mrkla; zloděj z účtu vybíral minimálně patnáctkrát × význam násobku desetkrát levněji a patnáctkrát rychleji; ekonomika do té doby vzroste třikrát. Protože se však tento rozdíl týká číslovek, jejichž afixy (nepoužívají-li se i jinak) nepopisujeme, a protože zjišťování tohoto rozdílu by bylo pracné, nejsou oba významy ve statistické zprávě odli-
šeny.


Dotaz [lemma=".+kráte?"] dal 61.928 výskytů,196 pro statistiku prohlédnuta lemmata od 2 výskytů výše.

Adverbia (19 plnovýznamových, 3 deiktická): párkrát 1.261, víckrát 699, mockrát 540, vícekrát 381, jedinkrát 369, častokrát 269, nesčetněkrát 167, nesčíslněkrát 44, bezpočtukrát 32, hodněkrát 24, nespočetněkrát 11, dostkrát 8, nekonečněkrát 7, nejvíckrát 5, nejedenkrát 3, stejněkrát 2, libovolněkrát 2, spoustakrát 2 – tentokrát 14.202, tenkrát 7.057, protentokrát 101.

Číslovky: jeden číslovkový výraz od archaického základu tucetkrát 35 – čtyři neurčité číslovky algebraické x-krát 9, xkrát 8, n-krát 5, i-krát 2 – sedm číslovek deiktických tolikrát 712, bůhvíkolikrát 6, několiksetkrát 5, nevímkolikrát 2, naněkolikrát 2 – tři číslovky z kombinací celého čísla se zlomkem dvaapůlkrát 38, třiapůlkrát 14, jedenapůlkrát 11 – sedm číslovek se složitější stavbou nadvakrát 172, natřikrát 53, podvakrát 29, nastokrát 20, nastotisíckrát 6, potřikrát 5, naněkolikrát 2.

Nekvantifikujeme 94 číslovek typu dvakrát, pětadvacetkrát, stomilionkrát a 190 číslovek typu 3krát, 2,5krát.


K nezohledněným nálezům v počtu celkem 40 (spočteno včetně jednovýskytových lemmat) patří příjmení Tenkrát, substantivum pikrát, v největším podílu slova s literní chybou (tisickrát, tříkrát, čtnáctkrát, tenrokrát ...), dále řetězce vzniklé při konverzi textů pro korpus (&formula;-krát) a už poměrně vzácný relikt psaní na psacím stroji (l0krát m. 10krát).

196   Racionalizující lemmatizace korpusu SYN2010 přiřkla slovům zakončeným -kráte v 528 případech lemmata zakončená -krát. Jen tři nerozpoznaná slova mají lemma -kráte: (1) Natřikráte Tě líbám (překladový text Napoleon a ženy); (2) Velikost tlumení můžeme určit z podmínky, že za dobu t 1 bude počáteční odchylky y o n-kráte menší (nepříliš pečlivý text Automatické řízení); (3) Před spaním si řekněte nahlas jednotvárným dutým hlasem dvacetkráte ‚Konstatuji v chuti nikotinu odpornost‘ (protikuřácká knížka z 20. let).

Heslo 459/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018