O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 446/1097
Heslář
-ko 
 
 
 

Stavba: -()k(o), kde () reprezentuje vkladné e (lůžko: lůžek), (o) reprezentuje koncovky vzoru město.


Sufixem se tvoří substantiva od substantiv, a to především (1) deminutiva (vajíčko, miminko) a (1a) formální deminutiva (lůžko, tričko). Někdy je vztah k původnímu nedeminutivnímu výrazu zcela zastřen, např. topůrko ← topor ‚velká, silná tyč jako násada k sekyře‘, jindy naopak nelze přesně oba významy navzájem odlišit. K formálním deminutivům řadíme i některá propria (Meziříčko, Hradišťko), přičemž slovotvorný základ není vždy jednoznačný: např. u propria Javoříčko lze uvažovat o fundaci slovem javor, ale i javoří, anebo propriem Javořice či Javořina. Za formální deminutiva pokládáme též substantiva vzniklá mechanickým krácením spolu se sufixací (překvápko ← překvapení); doprovodným jevem mohou být pravopisné úpravy (stípko/stýpko ← stipen­dium, dýško ← diškrece). Při zkracování se místo začátku může ponechat konec výchozího slova (retko ← cigareta). Sufixem -ko se také tvoří (2) substantiva ze zkratek (píárko) a slov cizího původu (fitko).


Za slova tvořená sufixem -ko by bylo možné považovat deminutiva od substantiv skloňovaných podle vzoru kuře, a sice v případě, že bychom za odvozovací základ vzali rozšířený kmen kuř-at-.195 Od tohoto řešení jsme upustili a uvedené deriváty chápeme jako utvořené sufixem ► -átko, a to se zřetelem k faktu, že se jeho prostřednictvím netvoří výhradně deriváty od neuter skloňovaných podle vzoru kuře (srov. hřišťátko, kupátko, princátko aj.).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*[^aéeěéiíoóuúůyý]ko" & lemma!=".*isko" & tag="NNN.*"]

N-filtr: [lemma=".*[áí]tko" & lemma!="(dítko|kvítko|sítko|smítko|dlátko|jelítko|klepítko)"]

N-filtr: [lemma=".*[sc]ko" & lemma!= „(děcko|plecko|švícko|tělísko)"]

N-filtr: [lemma=".*[áéíúýie]čko" & lemma!="(sáčko|slun[éíe]čko|srd[éíe]čko|opáčko|zrn[éeí]čko|klubíčko|.*vajíčko|víčko|mlíčko|jablíčko|líčko|Jevíčko|Javoříčko|Meziříčko|Krajníčko|Skutíčko|tričko|vínečko|pivečko|znamínečko|okénečko|prkýnečko)"] dává 212 lemmat, z toho 160 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: lůžko (↖1a) 3.456, vajíčko (↖1) 2.720, tričko (↖1a) 2.406, miminko (↖a) 2.359, víčko (↖1/1a) 2.191, okénko (↖1) 2.178, děcko (↖1a) 1.512, sluníčko (↖1) 1.441, jezírko (↖11) 1.204, bříško (↖1/1a) 1.53, zrnko (↖1) 877, očko (↖1/1a) 843, slůvko (↖1) 805, semínko (↖1) 795, znaménko (↖1) 575, srdíčko (↖1) 497, klubíčko (↖1) 462, dítko (↖1) 444, ramínko (↖1) 418, okýnko (↖1) 397.

Z dalších: fitko (↖2) 88, topůrko (↖1a) 71, Meziříčko (↖1a) 8, píárko (↖2) 3.


Za slova odvozená sufixem -ko nepokládáme slova neutvořená a slova utvořená jiným sufixem, viz výše formulace dotazu. Jedná se o následující skupiny:

a) substantiva tvořená sufixem ► -isko (hledisko);

b) substantiva tvořená od sloves sufixem ► -tko (kapátko);

c) substantiva tvořená od substantiv sufixem ► -átko (deminutiva od rozšířeného kmene neuter vzoru kuře a některá další neutra utvořená analogicky, např. cukrátko, filátko, hřišťátko, kupátko, rabátko, Honzátko) s ojedinělou variantou -ítko (myšítko);

d) substantiva tvořená od substantiv sufixem ► -íčko (prsíčko);

e) substantiva tvořená od substantiv sufixem ► -čko (zkratková slova jako eseróčko, céčko, áčko, písíčko);

h) propria, u nichž předpokládáme tvoření sufixem -sko/-cko (Česko, Německo, Rusko);

i) další ručně vyřazená neutra (neutra tvořená sufixem -ínko, např. pivínko, autínko, neutvořená neutra náhodně zakončená na ko, např. jablko, propria bez jasného základového slova, např. Jevíčko, Dářko, Javoříčko, zkratková slova bez jasného základového slova, např. Fezko, Elko, kompozita dvojlůžko, krásnoočko, kindervajíčko, chyby ve značkování Falko správně proprium Falka, kafko správně proprium Kafka), tedy celkem dalších 52 ručně vyřazených lemmat substantiv (označkovaných *) rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu
SYN2010.

KO

195   Toto pojetí jsme zvolili u derivátů adjektiv typu kuřecí ► -í.

Heslo 446/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018