O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 433/1097
Heslář
-kat 
 
 
 

Stavba: -k(a)(t), kde (a) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru dělá.


I. Sufix -kat je rozšířenou variantou sufixu ► -at. Pramenem jeho rozšíření jsou zvu-
komalebné výrazy končící hláskou, která na hranici se sufixem vyžadovala ráz; ten se dále vyvinul v souhlásku k. Taková slovesa nesou význam (1) vydávat příslušný zvuk: hekat, krákat, frkat. Tato změna rázu v souhlásku -k-byla podporována i skutečností, že v mnoha zvukomalebných výrazech bylo -k-již součástí základu: cvakcvakat, cinkcinkat, tiktikat. Některá ze sloves odvozených sufixem -kat mají sice původ ve zvukomalebných výrazech, neoznačují ovšem (již) příslušný zvuk, nýbrž pouze (2) činnost se zvukem nějak související: šuškat, hýčkat, šukat. Druhou funkcí rozšířeného sufixu -kat je vyjádření (3) expresivity, a to většinou u sloves s oporou ve zvukomalebných výrazech a označujících (expresivně) chůzi: capkat, ťapkat, cupkat. V těchto případech se jedná zpravidla o druhý stupeň trojčlenné řady: capat capkatcapinkat (sufix -inkat).


II. O uzavřenou skupinu derivátů se jedná v případě odvozování sufixem -kat od osobních zájmen. Taková slovesa nesou význam (4) používat dané zájmeno při oslovování: tykat, vykat, onkat, onikat.


SYN2010

Lemmat 44, z toho 1 nad 1.000 dokladů, 9 nad 100 dokladů, 19 nad 10 dokladů, 9 mezi 10 a 2 doklady, 6 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: foukat (↖2) 1.201, hulákat (↖2) 608, hýčkat (↖2) 387, tykat (↖4) 371, šuškat (↖2) 304, fňukat (↖2) 191, houkat (↖1) 190, broukat (↖1) 184, šukat (↖2) 120, vykat (↖4) 120, hekat (↖1) 92, halekat (↖2) 88, krákat (↖1) 59, hýkat (↖1) 58, frkat (↖1) 57, mňoukat (↖1) 51, kvákat (↖1) 50, hopkat (↖2) 46, jukat (↖2) 45, kvokat (↖1) 43.


K nezohledňovaným nálezům patří především výrazy, které nevykazují sufix -kat, nýbrž sufix -at: cvakat, vrkat, cákat, prskat, srkat, drnkat.

PN

Heslo 433/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018