O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 414/1097
Heslář
-izovat 
 
 
 

Stavba: -iz(ova)(t), kde (ova) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru kupuje.


Stavební prvek přejatých slov. Odpovídá formantu řeckých a latinských sloves -izō a dědí jeho významy činit nějakým (liberalizovat ,činit liberálním, svobodným‘, bagatelizovat ,prohlašovat za bagatelní, nedůležité‘, globalizovat ,činit globálním, celosvětovým‘), zavádět něco (novelizovat ,zavádět novelu‘, egalizovat ,zavádět rovnost, stejnost‘), počínat si nějak (moralizovat ,zabývat se morálkou‘, symbolizovat ,fungovat jako symbol‘, signalizovat ,dávat signál‘). Slovesa takto tvořená mohou být víceznačná, např. japonizovat ,pojaponšťovat, činit japonským‘ / ,zavádět japonský jazyk‘ / ,využívat typicky japonské prvky‘ (v hudbě, ve výtvarném umění ap.); berlusconizovat ,počínat si jako Berlusconi‘ / ,zavádět berlusconiovské metody / zavádět stav příznačný pro Berlusconiho působení‘. Proto významy nejsou číslovány ani uváděny ve frekvenční zprávě.

Takový typ sloves je mezinárodní, včetně víceznačnosti. Tvoří se jím od substantivních i adjektivních základů, nevyjímaje neklasické základy z národních jazyků. Synchronní interpretace jejich tvoření pro češtinu v řadě případů počítá s resufixací, ať už k ní došlo již v klasických jazycích, nebo je to nověji konstatovaný vztah: real-izovat ← učinit reál-ným, pod. specializovat ← speciál-ní. Přitom však mnohdy je možný i jiný výklad fundace, podle kterého by šlo o sufix ► -ovat: realizovat, specializovat ← realiz-ace, specializ-ace. Zpravidla nemáme doklady, zda bylo dřív přejato sloveso nebo název děje – neboli které slovo by v češtině mělo platit za fundující a které za fundované.


Překládání textů včetně odborných – spolu s kreativitou pisatelů – způsobuje mimořádně vysoký podíl slov, která v korpusu nejsou rozpoznána:185 adiaforizovat, afghanizovat, alfabetizována, algebraizuje, amalgamizována, anathematizovány, artificializuje, artizují, babelizuje, barytonizuje, binarizovat (!), biotekturizovat, bulvarizovat (!), ceremonializují, čechoslovakizovala, dehistorizuje, desémantizovány, dialektizuje, dimerizuje, diskretizovat, dorzalizoval, ekranizovány, erarizovány, esperantizovat, euforizuje, europeizovat, exteriorizován, externalizuje, fanatizovat, fiskalizovat, flexibilizuje, fokalizován, fotbalizoval,186 fragmentarizována, funkcionalizuje, genotypizováno, helénizovaní, helvetizuje, homologizoval, hybridizovat, hydrofobizována, hysterizovala, ikonizován, infantilizováni, instrumentalizovat, interdisciplinarizuje, interiorizovalo, internalizovala, intimizovat, itemizovat (v korespondenci V+W), kanibalizovat, katolicizoval, kauterizoval, kolonializovat, komunizují, konceptualizovat, kustomizujete, macdonaldizovat, manualizovat, maskulinizovat, memorizujeme, mikronizován, mimetizovat, monologizuje, muzealizovat, muzikalizuje, nihilizovat, okcidentalizuje, operacionalizována, paradigmatizuje, partikularizoval, pidginizovat, prioritizovat, psychizovali, purizován, raabizováno, regularizuje, rentalizovat, revolucionalizovala, ruderalizovány, segmentarizována, sekuritizovaly, sémiotizováno, senzitizovat, sodomizován, somatizuje, substancializovat, substantivizují (!), synonymizován, syntaktizovaly, špagetizováni, tabelizována, tachyonizovány, televizováno, transmaterializoval, uniformizuje, utopizuje, validizováno, variolizovat, vertikalizována, virtualizovat.


SYN2010

1. Dotaz [lemma=".+izovat"] s omezením na slovesa dává 447 lemmat, z nichž 285 je platných.


2. Dotazy [(lemma=".+izuj.+") & (tag="X@.*")] a [lemma=.+izov[aá].+] [(lemma=".+izov[aá].+") & (tag="X@.*")] poskytly dalších 103 lemmat: viz výše petit.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: realizovat 4.283, charakterizovat 2.909, organizovat 2.713, specializovat (se) 997, symbolizovat 994, signalizovat 809, stabilizovat 690, remizovat 679, minimalizovat 611, aktualizovat 570, hospitalizovat 438, modernizovat 402, optimalizovat 384, polemizovat 340, lokalizovat 318, privatizovat 259, sympatizovat 237, konkretizovat 228, terorizovat 219, mobilizovat 214.


Z irelevantních nálezů: předponová slovesa k domácím základům -řizovat, -lizovat; slovesa s českou předponou (která specifikuje vid, způsob slovesného děje a lexikální význam) zorganizovat, zkritizovat, nastylizovat, nadigitalizovat, zakatalogizovat, oddémonizovat, dovirtualizovat, protaktizovat, přeorganizovat, sesynchronizovat, vykrystalizovat;187 složené sloveso seberealizovat; slovesa tvořená cirkumfixy demobilizovat, dehumanizovat, odtabuizovat (► de- -izovat); z přejatých sloves kritizovat, improvizovat, avizovat nebo sloveso tvořené prefixem rekolonizovat.

185   Po abecedním setřídění byl ponechán abecedně první tvar, tedy např. kanibalizuje, přestože nalezeny byly i tvary kanibalizují, kanibalizovaly. Neuvádíme zvratnost, byť obligatorní. Nejsou vypsány tvary nerozpoznané kvůli nekodifikovanému způsobu psaní tématizují, reprizují, katalizuje (vzácně může jít o kreativitu: skrytizovat) a pochopitelně překlepy (Protože se už nefl ourizuje voda), slitá slova, slovenská slova (neutralizovať) ap. Stranou ponecháváme i adjektiva na -izující -izovaný, hojně tvořená k slovesům na -izovat nebo i bez nich: hyperimunizující, fokalizovaný, frazeologizovaný – mahlerizující, westernizovaný; dokladem produktivity jsou i adjektiva jako revaskularizovatelný, substantiva jako normalizovatelnost a samozřejmě slovesná substantiva jako mýtizování. Výsledek by bylo možné zpřesnit za cenu ohledání mnoha set nálezů.

186   Moudro z čas. Lidé a země: Svět se totiž tak dlouho globalizoval, až zjistil, že se ve skutečnosti fotbalizoval.

187   Jistý problém je vyřazení sloves jako zbalkanizovat, kde je nejisté, zda pokládat balkanizovat za nutné fundující slovo.

Heslo 414/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018