O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 404/1097
Heslář
-ituda/-itudo 
 
 
 

Tento slovotvorný prostředek pochází z latiny, kde se jako sufix jeví v některých případech pouhé -ūdō (hebes, gen. hebetis → hebet-ūdō; cōnsuētum → cōnsuētūdō, senecta → senectūdō), ve většině případů má však sufix rozšířenou podobu -it-ūdō; do češtiny se zatím adaptovala jen slova s touto rozšířenou podobou. Sufixem se tvořily názvy vlastností, popř. stavů. – Nesklonné podoby slov s -itudo se v korpusových textech nacházejí většinou jako latinské citáty: typické je např. citování názvu básnické sbírky Ivana Kraska Nox et solitudo (k němu odkazuje i název slovenského nakladatelství Solitudo) nebo hudební skladby Miroslava Ištvana Solitudo (SYN: S- 36, s- 14). V latinském kontextu nebo jako latinsky citované/vyjádřené pojmy173 se vyskytují s frekvencemi v řádu jednotek také similitudo, multitudo, beatitudo, mansuetudo, inquietudo, pulchritudo, consuetudo.174 Nepohodlná nesklonnost a konflikt původního ženského rodu s tím, že v češtině tíhnou slova zakončená na -o k neutrům (srov. níže adaptování do podoby -ituda), způsobuje periferní postavení takových slov. – Podoba -ituda vznikla adaptací podob latinismů v západních jazycích (zvl. fr. a angl.), kde končí na  -itude, což dává systémovou oporu pro přejímání v ženském rodě a se zakončením -a.175 Výrazný, ale poměrně ojedinělý případ takového přejetí je amplituda (2.139). Jako další příklady lze uvést slovo altituda (2) ,výška letu‘, místo něhož i v textech jinak českých stojí anglická podoba altitude, a slovo longituda, užívané v uměnovědě: l. presbytáře (jeho délka). Naproti tomu výraz pro sílu zemětřesení magnituda (1.616) má konkurující podobu magnitudo (375), u níž se objevují i tvary podle vz. město, např. s magnitudem 5 a vyšším; dosahují magnituda 3. Latinskými slovy se mohou označovat i skutečnosti zcela nové. Nad užitím latinského slova fortitudo (10) frekvenčně převažuje název sportovního klubu Fortitudo Bologna (110). Slovo valetudo (psané i Valetudo; SYN: 69 V-, 21 v-), lat. ,zdraví‘, má nový život jako název jednoho z bojových umění, kde se aktivuje spíš význam ,síla‘. Slovo Solicitudo (s jedním l jako v angličtině)176 figuruje v textech i jako zkrácený název encykliky Sollicitudo rei socialis (o sociální péči církve). – Náhodnou formální podobnost vykazuje ojedinělá modifikace míč → mič-uda (1.212); zatímco u latinismů bývá výslovnost u polodlouhá nebo dlouhá, toto slovo má jen krátké u.


Při hledání obou možných zakončení se najde mohutná převaha irelevantních řetězců. Kromě slov jako judo, rudo – ostuda, nuda, bouda, ruda, etuda se najdou i slova zpracovaná zatím jen mimo základní slovníky (pruda v SNČ)177 nebo tvary slov, které původci značkování nepředpokládali (žaluda). Lemmatu semudo se zarážející frekvencí 62 porozumíme, když kontexty ukážou, že jde o slitá tři slova; takové lemma není v korpusových textech nikterak ojedinělé: mj. nacestudo místa určení nebo zmostudo řeky. Kvůli neklasickému základu nezapočítáváme ani slovo platituda178  (z angl. platitude fr. původu k plat ,plochý‘).

173       Latinská slova v českých textech jsou mnohdy specifická pro některý obor (srov. i slova výše v textu) a bývají provázena českými synonymy, popř. vysvětlením: plenitudo potestatis (plnost papežské moci); nevděk (ingratitudo); „Solitudo sanctitudo“ (osamocení je posvěcení), praví známé poustevnické úsloví (LidN). Jiným případem jsou přírodovědné názvy, rovněž někdy doprovázené názvem českým,  jako T/testudo marginata (želva vroubená; substantivum vytvořeno v latině k testa mj. ,skořepina‘). Oborově specifický je i právní výraz desuetudo (o zákonu, který přestal platit tím, že už dlouho nebyl užíván).

174       Výskyty jsou dva, z téhož textu, oba po tečce. Lemma má v důsledku toho podobu Consuetudo, jako by šlo o proprium.

175       Přesto repertoár běžněji užívaných slov s tímto sufixem v češtině zdaleka nedosahuje stavu např. v angličtině, kde kromě derivátů se sufixem -ude (mj. assuetude, hebetude, quietude, senectude) nacházíme proti českým textům navíc přes dvě desítky derivátů se sufixem -itude: aptitude (včetně možnosti využít rozdíl inaptitude × ineptitude), attitude, certitude, crassitude, exactitude, finitude, fortitude, gratitude, habitude, lassitude, latitude, lentitude, multitude, nigritude, plenitude, promptitude, pulchritude, rectitude, similitude, solicitude, torpitude, turpitude, vastitude, vicissitude.

176       Takto pojatou grafiku má i text z nakladatelství Vyšehrad.

177       Jde o Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf 2006.

178       Dva doklady jsou z korespondence Voskovce a Wericha, jeden z Divišovy Teorie spolehlivosti.

Heslo 404/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018