O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 405/1097
Heslář
-itý 
 
 
 

Stavba: -it(ý), kde (ý) reprezentuje koncovky vzoru mladý.

 

I. Při odvozování od substantiv sufix vyjadřuje (1) vztah k základovému substantivu. Obecný slovotvorný význam je obvykle zastíněn speciálnějším významem lexikálním, např. zákonitý ,uskutečňující se podle zákonů, vyplývající z nich‘ (zákonitý vývoj), očitý ,vlastníma očima pozorující‘ (očitý svědek), peněžitý ,vyjádřený v penězích‘ (peněžitá částka). V některých případech lze sufixu -itý připsat určitější význam (2) mající v hojné míře to, co označuje základové substantivum (kamenitý ,plný kamenů‘, trnitý ,porostlý trny‘; volně sem lze řadit i substantivum hlasitý ,vyznačující se silným hlasem‘), příp. význam (3) podobající se tomu, co označuje základové substantivum (vejčitý ,mající tvar vejce‘, srdčitý ,mající tvar srdce‘). V názvech chemických sloučenin sufix -itý vyjadřuje (4) trojmocnost (oxidační číslo 3) prvku pojmenovaného základovým substantivem: oxid uhličitý, oxid křemičitý.


II. Při odvozování od sloves sufix -itý vyjadřuje význam (5) charakterizovaný dějem, který vyjadřuje základové sloveso. Lexikální význam utvořených adjektiv se však od významu slovotvorného může lišit: točitý ,vyznačující se spirálovitým nebo klikatým tvarem‘ (točité schody, točitá cesta), náležitý ,vhodný, patřičný‘ (náležitá odměna), pracovitý ,který hodně pracuje‘ (pracovitý člověk; adjektivum pracovitý lze však interpretovat rovněž tak, že vzniklo připojením sufixu -ovitý ke kořenu prac-).III. Od druhových číslovek dvojí, trojí jsou odvozeny násobné číslovky dvojitý, trojitý, vyjadřující (6) složenost předmětu nebo děje ze dvou/tří částí, dvou/tří opakování: dvojitý hamburger, dvojitá přesilovka, trojitá brada.


Pokud se sufix -itý připojuje ke slovesu vzoru prosí (spojitspojitý; složitsložitý), není zcela jasné, zda je hláska i v utvořeném slově součástí formantu, nebo kmenotvornou příponou slovesa, příp. morfematickým uzlem vzniklým překrytím hlásky i ve slovese a v sufixu. Ve prospěch první možnosti mluví to, že uvedené deriváty jsou motivovány nejspíše slovesným participiem (spojený, složený). Z formálního hlediska je zajímavé adjektivum okamžitý: před vlastní sufixací bylo základové slovo (okamžik) mechanicky zkráceno.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*itý"] dává 1.172 lemmat. Ve vzorku s 293 lemmaty bylo 76 % neplatných nálezů, odhadní počet platných lemmat v korpusu je 281. Z frekvenčních pásem: 76 lem­mat nad 1.000 dokladů, 446 po 1 dokladu. Z frekvenčních pásem: 7 lemmat nad 1.000 dokladů, 80 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: určitý (↖5) 28.026, složitý (↖5) 9.343, okamžitý (↖1) 2.527, hlasitý (↖2) 2.183, dvojitý (↖6) 1.656, uhličitý (↖4) 1.017, osobitý (↖1) 994, náležitý (↖5) 858, kamenitý (↖2) 821, peněžitý (↖1) 779, letitý (↖2) 744, rozpačitý (↖1) 666, znamenitý (↖5) 605, spojitý (↖5) 605, písčitý (↖2) 593, pracovitý (↖5) 547, nápaditý (↖2) 502, točitý (↖5) 496, vejčitý (↖3) 479, vlnitý (↖1) 479.

VV

Heslo 405/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018