O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 395/1097
Heslář
-istika 
 
 
 

Stavba: -istik(a), kde (a) reprezenuje soubor koncovek vzoru žena.


Stavební prvek přejatých slov, výsledek adaptace cizích sufixů při přejímání slov z latiny a řečtiny nebo z moderních evropských jazyků. Základem tvoření jsou téměř výhradně slova cizího původu (cyklistika, ← fr. cycle ,kolo‘; kazuistika ← lat. cāsus ,případ‘). K českému základu se sufix připojuje zcela výjimečně, takový hybridní derivát je navíc expresivní: chytrý/chytrákchytristika. Jména se sufixem -istika lze vztáhnout k paralelně utvářeným adjektivům se sufixem -istický (bohemistikabohemistický; kriminalistika – kriminalistický), zpravidla též k substantivním názvům osob zakončených na ► -ista (bohemista, kriminalista); srov. též paralelní slovotvornou řadu se sufixy ► -ik (logik); ► -ický (logický); ► -ika (logika).


Sufixem jsou utvořeny názvy oborů lidské činnosti, a to (1) názvy vědních oborů/disciplín: slavistika, germanistika, folkloristika, religionistika, komparatistika, atomistika, urbanistika; (2) uměleckých oborů/stylů/žánrů (nejčastěji literárních): baladistika, beletristika, esejistika, novelistika, ornamentalistika, koloristika, (cirkusová, varietní, přenes. řečnická) ekvilibristika; (3) sportovních disciplín: kulturistika, kanoistika, cyklistika, turistika, příp. i (4) jiných souborů vzájemně koordinovaných činností/postupů: personalistika, logistika, charakteristika, sofistika.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*istika") & (tag="[N].*")] dává celkem 84 lemmat, z toho 73 platných.

Z frekvenčních pásem: 3 lemmata nad 1.000 dokladů, 10 lemmat nad 100 dokladů, 12 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: statistika (↖1) 3.807, charakteristika (↖4) 3.478, turistika (↖3) 1.495, cyklistika (↖3) 758, logistika (↖4) 664, žurnalistika (↖2) 329, publicistika (↖2) 314, kriminalistika (↖1) 251, lingvistika (↖1) 169, personalistika (↖4) 138, kanoistika (↖3) 86, bohemistika (↖1) 55, stylistika (↖1) 50, scenáristika/scénáristika (↖1) 49+1, balistika (↖1) 42, kazui­stika (↖1) 42, germanistika (↖1) 41, slavistika (↖1) 39, kulturistika (↖3) 36, esejistika (↖2) 35.


Do statistik nezahrnujeme kompozita cykloturistika, fotožurnalistika, psycholingvistika.

JB

Heslo 395/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018