O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 394/1097
Heslář
-ista 
 
 
 

Stavba: -ist(a), kde (a) reprezenuje soubor koncovek vzoru předseda.


Sufix se pojí téměř jen s cizími základy, převážně substantivními, méně často adjektivními. Výjimečně je základem zkratkové slovo. Část těchto názvů se tvoří z vlastních jmen osob, týmů, spolků apod. Pokud k derivátům existují frekvenčně převažující substantiva se zakončením -ismus, popř. -ie, -istika, považujeme výsledky slovotvorných procesů za resufixaci, záměnu přípon.


Tímto sufixem se tvoří pouze názvy osob. Významově se takto tvořené skupiny slov vzájemně prostupují – zejm. (1) a (3). Přesto lze vyčlenit několik sémantických polí. Touto příponou jsou tvořeny (1) názvy příslušníků profesních skupin nebo obdobných sociálních rolí: – policista, kriminalista, scenárista, personalista, publicista, alchymista, radista, galerista, evangelista, lingvista, romanista, bohemista, buldozerista, motokárista, gymnazista, lyceista, stážista. Specifickou skupinu tvoří jména hráčů na hudební nástroj: flétnista, gambista, (violon)cellista, z domácího základu houslista, ze základů různou měrou adaptovaných trumpetista, pozounista. Ze zkrácených základů vznikla substantiva ligista – člen ligy nebo voják Katolické ligy, čekista – člen Čeky (ČK, črezvyčajnaja komissija). Další sémantické pole tvoří (2) názvy stoupenců myšlenkových/názorových proudů, členů politických stran, příznivců sportovních klubů ap.: komunista, socialista, nacista, nacionalista, extremista, anarchista, ateista, islamista, rasista, separatista, chartista, surrealista, nihilista, slávista, duklista, darwinista, gaullista, stalinista, davista ,člen skupiny kolem časopisu DAV‘, obdobně hlasista ← Hlas; (3) názvy osob podle jejich zájmů: turista, akvarista, kulturista, šachista, fotbalista – i (1); dále (4) názvy osob podle jiných nápadných rysů, zčásti osobnostní povahy: aktivista, civilista, protagonista, sólista, čtvrtfinalista, penzista, realista, pesimista, autista, altruista, trémista, sadista ← de Sade, masochista ← Sacher-Masoch. (5) Okazionální jsou analogicky tvořené výrazy typu potížista, kecálista, čutálista.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*ista"] omezené na substantiva dává 647 lemmat, z toho 632 platných, tj. 97,7 %. Z frekvenčních pásem: 1 lemma má nad 10.000 dokladů, 12 lemmat nad 1.000 dokladů, 77 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: policista (↖1) 20.197, turista (↖3) 8.455, fotbalista (↖3,1) 6.969, komunista (↖2) 6.555, hokejista (↖3,1) 4.214, cyklista (↖4) 2.899, specialista (↖1) 2.443, terorista (↖2) 2.200, nacista (↖2) 1.954, kriminalista (↖1) 1.895, socialista (↖2) 1.467, motorista (↖4) 1.149, kytarista (↖2) 1.117, aktivista (↖4) 1.100, civilista (↖4) 1.073, scenárista/scénárista (↖1) 986, basketbalista (↖2) 933, publicista (↖1) 792, nacionalista (↖2) 719, extremista (↖2) 696.


Pouze etymologicky je možno tento sufix vysvětlit ve slovech typu tenista. Různí se výklady tohoto komponentu v propriích typu Kalista (snad z lat. Calixtus, ale též vztahováno ke kalit), Dolista, Šulista. Proprializací apelativ vznikly rozlišující přívlastky Evangelista a také Baptista/Bat(t)ista (srov. českou podobu Jan Křtitel);167 podoba Battista vystupuje i jako samostatné příjmení. Nezapočítali jsme slova s prefixoidem ► neo-. Zcela náhodně je tento řetězec přítomen ve slovech očista, dočista.

MV

167   Srov. jména jako Jan Křtitel Vaňhal, Jean Baptiste Lully nebo splynulé Giambattista Valli. Tyto části jmen odlišují dva novozákonní světce: Jana Křtitele Jana Evangelistu. (pozn. JŠ)

Heslo 394/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018