O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 393/1097
Heslář
-ismus/-izmus 
 
 
 

Stavba: -ism(us)/-izm(us), kde (us) reprezentuje soubor koncovek skloňovacího typu virus. Odvozovací základy jsou přejaté (převážně z klasických jazyků), vzácně české;

pokud ano, spíše propriální. U řady slov je otázkou, zda uvažovat o jejich tvoření v češtině, jestliže totožné nebo velmi podobné formy existují i v jiných jazycích, nejčastěji v latině a (následně) v němčině.


Sufix je řeckého původu (srov. ► -smus/-zmus), v češtině se setkáváme s jeho latinizovanou podobou. Tvoří se jím výhradně abstrakta vyjadřující kladný, neutrální, ale častěji negativní postoj – zejm. v hodnotově exponovaných oblastech. Některá ze slov se odvozují z vlastních jmen původců myšlenky / myšlenkových vůdců (darwinismus, marxismus, machiavelismus).


Deriváty označují (1a) politické systémy, režimy a hnutí nebo s nimi spojené ekonomické teorie: kapitalismus, nacismus, nacionalismus, fašismus, liberalismus, imperialismus, pluralismus, marxismus, machiavelismus, totalitarismus, absolutismus, bolševismus, protekcionismus, kolonialismus, šovinismus, anarchismus. Konotace těchto slov se v průběhu času rychle mění v závislosti na aktuálních společenských poměrech. Jiné, nikoli nesouvisející povahy jsou názvy (1b) nábožensko-filosofických systémů: buddhismus, idealismus, humanismus, judaismus, mysticismus, skepticismus, pacifismus, šamanismus, konzervatismus, subjektivismus, okultismus, asketismus, evolucionismus, stoicismus, hédonismus, solipsismus, mesianismus. S předcházejícími společenskými charakteristikami volně souvisejí i názvy (1c) uměleckých proudů: kubismus, funkcionalismus, symbolismus, romantismus, klasicismus, naturalismus, minimalismus, futurismus, existencialismus, expresionismus, manýrismus, poetismus, konstruktivismus, dadaismus, avanturismus. Obdobné jsou (1d) názvy vědeckých přístupů/metod: darwinismus, strukturalismus, urbanismus, generativismus, pozitivismus, behaviorismus, gestaltismus. Jednoznačně negativní hodnocení vyjadřují názvy (1e) společensky nežádoucích jevů (překrývající se s kategorií 1a): terorismus, rasismus, vandalismus, populismus, radikalismus, dogmatismus, klientelismus, satanismus, fanatismus, snobismus, kariérismus, gangsterismus, kanibalismus. Opačné povahy jsou názvy různých (1f) zájmových oblastí: alpinismus, naturismus, turismus, motorismus. Další skupinu tvoří (2) osobnostní charakteristiky a medicínské diagnózy: optimismus, pesimismus, altruismus, perfekcionismus, narcisismus, masochismus, workoholismus, revmatismus, autismus, gigantismus, morfinismus, astigmatismus, botulismus. (3) Funkční soustavy v širokém smyslu označují deriváty organismus, mechanismus, (4) lingvistickými a literárněvědnými termíny jsou výrazy historismus, archaismus, neologismus, profesionalismus, regionalismus, vulgarismus, anglicismus, germanismus, eufemismus, aforismus, paralelismus. (5) Termíny z dalších vědních oborů představují např. magnetismus, vulkanismus, chemismus, hermafroditismus, albinismus, antagonismus, sylogismus, mimetismus. (6) Analogicky nebo spíše pro humorný efekt jsou tvořeny výrazy saudkismus, jánabráchismus, bubuismus (okazionální, ze studentského časopisu).


SYN2010

Dotaz [lemma=".+i[sz]mus"]165 dává 1.167 lemmat. Ve vzorku 366 lemmat bylo 15 neplatných nálezů, tj. 4,1 %. Předpokládaný celkový počet platných lemmat je tedy 1.119.


20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: organismus (↖3) 5.167, mechanismus (↖3) 3.605, komunismus (↖1a) 2.207, socialismus (↖1a) 2.177, optimismus (↖2) 1.296, terorismus (↖1e) 1.269, kapitalismus (↖1) 968, realismus (↖1c) 813, rasismus (↖1e) 710, nacismus (↖1a) 655, nacionalismus (↖1a) 644, buddhismus (↖1b) 641, fašismus (↖1a) 610, metabolismus (↖2) 420, liberalismus (↖1a) 382, marxismus (↖1a) 364, katolicismus (↖1b) 307, romantismus (↖1c) 303, alkoholismus (↖2) 298.

Z dalších: konzervatizmus (↖2) 150.166


Jiným způsobem (prefixací nebo cirkumfixací) jsou tvořena slova neokapitalismus, mikroorganismus ap. Ke slovům jako antisemitismus srov. ► anti- -ismus.

MV, JŠ

165   Na podobu lemmatu není žádné spolehnutí. S jistotou lze říci, že se neřídí většinovým územ, a existuje řada případů podvojnosti lemmat; v dotazu na lemma .+ismus se najdou tvary s -izm- a naopak (srov. násl. pozn.). Z mnoha příkladů: Lemma strabizmus má v korpusu SYN2010 celkem 16 výskytů, přičemž žádný z jeho tvarů nemá -izm-. Jde o odborný lékařský termín pro šilhavost; u takových výrazů je jasná tendence držet podobu -ism-. Je tedy záhadné, podle jakých relevantních faktů o jazykovém úzu byla zvolena podoba lemmatu se z.

166   Lemma konzervatizmus má z lemmat s podobou -izmus nejvyšší frekvenci. Poměr podob jeho tvarů je -ism- : -izm- 143 : 7. Korpus sice zná i lemma konservatismus, ale jen jako lemma=tvar nerozpoznaného slova. Dnešní normální, bezpříznaková podoba konzervatismus se jako lemma nenajde, ač má, jak uvedeno, svých 143 tvarů. (Konkurenci s podobami -ivism-/-ivizm- necháváme stranou.)

Heslo 393/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018