O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 375/1097
Heslář
-inka/-ínka 
 
 
 

Stavba: -in()k(a)/-ín()k(a), kde () reprezentuje vkladné e (maminek), (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena, výjimečně předseda.


Sufixem se odvozuje od jednoduchých slovotvorných základů substantivních, adjektivních a slovesných, téměř výhradně českých.


I. Odvozování ze substantiv


(1) Deminutiva se pomocí sufixu -inka tvoří zčásti jako zdrobněliny prvního řádu, obvykle náhradou původního sufixu/koncovky: sestřinka, pusinka, slečinka, paninka, kuchařinka, neteřinka, nevěstinka, kosinka, křepelinka, lahvinka, prcinka, micinka/Micinka, Márinka, Lízinka. Částečně se tak tvoří zdrobněliny druhého řádu: trošinka troška trocha, maminka, dceřinka, chvilinka, fialinka, dívčinka, Lucinka, Terinka, Bařinka. U některých odvozenin je hodnocení stupně deminuce závislé na upřednostnění formy nebo významu slov a přihlédnutí k vývoji: matinka, tetinka. Některá deminutiva se sufixem -inka jsou ve srovnání se slovotvornými variantami tvořenými jiným sufixem vnímána jako stylově příznaková, územně a/nebo útvarově omezená, jiná naopak jako neutrální: srov. maminka : maměnka ► -enka/-ěnka, ale bábinka : babička, tetinka : tetička, holčinka : holčička, hlavinka : hlavička ► -ička. Slovotvornými variantami dnes nejsou dvojice typu dušinka (lidská bytost) : dušička (malá/milá duše), které se významově vzdálily.


Sémantiku zdrobnělin nesou převážně pojmenování osob. Odvozeniny tvořené sufixem -inka nejčastěji vyjadřují příznivý vztah k označovanému, popř. hodnocení negativní (slečinka, paninka). Méně často nesou význam menšího než obvyklého rozsahu (chvilinka, trošinka), nebo jsou používána jako slova dětská (ziminka). Řada formálních deminutiv, majících leckdy původ v adjektivech nebo slovesech (viz dále), má platnost termínů, u nichž je deminutivní význam neutralizován, resp. u odvozenin z adjektiv a sloves nelze o zdrobnělinách v pravém slova smyslu hovořit: brusinka, bezinka, jalovčinka, tyčinka, řasinka, kádinka, průdušinka, holubinka, krvinka, kvasinka, malvazinka, šišinka, zlatinka, ale také cukrovinka. Formálně je jako deminutivum utvářeno i slovo buřinka (snad kalk z němčiny, volně ,klobouk do bouřky‘) nebo eufemismus sedinka sedět, tedy tvořený od slovesa. Deminutivní či pseudodeminutivní základ mohou mít některá vlastní jména osob a míst (Hlavinka – H/hlávka – hlava).

 

(2) Názvy nositelů okolnostního příznaku může dnes zastupovat slovo holinka/holínka – ,obuv kryjící holeň‘, historicky jde ale nejspíš o výsledek metonymického významového posunu podle variantního označení holeně; jako označení obuvi se výraz užívá převážně v množném čísle.


II. Odvozování z adjektiv


(3) Názvy nositelů příznaku spočívají v označení jevu, často podle výrazné vlastnosti: modřinka (pták s modrým temenem hlavy), kozinka (kozí kůže), červinka (zejm. druh skotu, ale i slovotvorná varianta pro označení ptáka, hrušky či nemoci červenky, srov. ► -ka, ► -enka, též vlastní jméno Červinka), dutinka (ve významu ,trubičkovitý útvar‘), holubinka (houba holubí barvy), syrovinka (houba požívaná i syrová), krvinka, kvasinka (krevní/kvasná buňka). – Pokud jde o názvy osob, jsou obvykle obourodé. V řadě případů nelze rod spolehlivě určit, protože slova tvoří součást přísudku nebo nominativu jmenovacího, tedy používají se v základním tvaru a není zřejmý jejich příklon k ženskému nebo mužskému skloňovacímu vzoru: chudinka, zelinka, sušinka suchý; rozšířený základ je přítomen v označeních krasotinka, křehotinka.

 

(4) Názvy chorob představuje slovo psinka, popř. červinka – srov. bod (3) v tomto hesle.


Z adjektivní složky víceslovných pojmenování vzniká (5) univerbizací ojedinělé pojmenování mateřinka (,mateřská škola‘, dále i ,učitelka mateřské školy‘ a příslušný studijní obor).


III. Odvozování ze sloves


(6) názvům výsledků činnosti, popř. prostředků, patří pojmenování topinka topit, ,topením (ohřevem) upravený chléb‘, hmoždinka hmoždit, eufemismus sedinka sedět, srov. zde bod (1).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*inka") & (tag="N.*")] dává 337 lemmat. Ve vzorku s 255 lemmaty bylo 69,8 % neplatných nálezů, celkový odhadnutý počet relevantních lemmat v korpusu je tedy 102.

1 lemma má nad 1.000 dokladů, 11 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: maminka (↖1) 7.049, chudinka (↖3) 313, holubinka (↖1, 3) 169, tyčinka (↖1) 138, Mářinka (↖1) 120, slečinka (↖1) 83, pusinka (↖1) 79, holinka (↖2) 53, matinka (↖1) 50, Barinka (↖1) 45, mateřinka (↖5) 39, panímaminka (↖1) 39, Topinka (↖6) 34, Zelinka (↖3) 23, topinka (↖6) 22, Bařinka (↖1) 18, Hlavinka (↖1) 18, buřinka (↖1) 16, kvasinka (↖1) 16, třešinka (↖1) 15.

Z dalších: psinka (↖4) 10.


Pouze náhodně se vyskytuje obdobná skupina hlásek v přejímkách typu palačinka ← maď. palacsinta, nektarinka ← angl. nectarine, rozinka ← něm. Rosine (dojem zdrobněliny podporuje lidová varianta hrozinka odkazující k hroznu). Původ tohoto řetězce je zastřen ve slovech průhledných nanejvýš etymologicky: jezinka, kalupinka, kručinka, P/pelinka. Vysoký počet irelevantních nálezů způsobují především četná slova odvozená sufixem -ka.

MV

Heslo 375/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018