O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 373/1097
Heslář
-ing/-ink 
 
 
 

Stavba: -ing(0)/-ink(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Stavební prvek přejatých slov. Sufix -ing a jeho počeštěná varianta -ink se připíná až na ojedinělé výjimky k cizím základům.


Zřetelně se vyděluje v dějových jménech přejatých z angličtiny. Jde zejména o (1) názvy činností z oblasti politiky, ekonomiky a obchodu: mítink, brífink, marketing, holding, leasing, faktoring, sponzoring, rating, lobbing; (2) názvy sportovních aktivit: trénink, bowling, jachting, snowboarding, jogging, paragliding, rafting, strečink, trekking, dribling; (3) názvy činností z různých oblastí společenského života (zejména umění a životního stylu): happening, dabing, modeling, piercing, styling, casting, monitoring, koučink; (4) odborné termíny/profesionalismy z oblasti vědy, techniky a informatiky: loading, imprinting, screening, parsing.


Distribuce variant -ing/-ink, tj. míra počeštění, závisí jak na stáří, míře ustálenosti, stylové oblasti a frekvenci přejatého slova v českých textech, tak na fonologické stavbě základu, především na míře odlišnosti anglické výslovnosti a pravopisu. Zatímco anglická podoba -ing se pojí jak s původní, tak počeštěnou podobou základu (briefingbrífing), -ink se vyskytuje jen ve spojení s adaptovaným základem (jen brífink). Často jsou tak v úzu i dvě nebo tři různě frekventované pravopisné podoby s různou mírou adaptace (základu i sufixu): franchising, franšízing i franšízink; screening, skríning i skrínink. Podoba s -ink převažuje u jmen trénink, mítink, dispečink, dresink, koučink, brífink, strečink, kempink.


Spíše ojediněle označují jména se sufixem -ing/-ink (5) neživé předměty. Vztah k motivujícímu slovesu se v takových případech již zpravidla nepociťuje a slovotvorný význam bývá synchronně zastřený, vysvětlitelný pouze etymologicky: smoking ,pánský společenský oblek‘, z angl. smoking-jacket, pův. ,oblek, ve kterém se kouří‘; dresink ,přísada do salátu, zálivka‘ z angl. dressing (a to od dress ,upravit, ozdobit‘).


(6) K českým či počeštěným základům se sufix -ing/-ink připojuje jen okazionálně, a to výhradně jako prostředek jazykového humoru a projev řečové originality. Připojuje se k slovesným základům: zevling/zevlink (← zevlovat), ležing/ležink (← ležet), šmírink (← šmírovat), hopsing (← hopsat), skrbling (← skrblit), mučing (← mučit), analogicky může být připojen i k základu substantiva: gaučink (polehávání na ← gauči).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*in[gk]") & (tag="[N].*")] dává celkem 408 lemmat, z nich relevantních 133.

Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 1.000 dokladů, 30 lemmat nad 100 dokladů, 13 lem­mat s frekvencí 1.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: trénink (↖2) 4.770, marketing (↖1) 2.207, leasing (↖1) 1.844, holding (↖1) 1.090, mítink (↖1) 1.006, monitoring (↖3) 551, doping (↖4) 546, rating (↖1) 350, dispečink (↖1) 314, dabing (↖3) 297, modeling (↖3) 270, faktoring (↖1) 270, smoking (↖5) 267, casting (↖3) 244, bowling (↖2) 230, happening (↖3) 202, piercing (↖3) 167, lobbing (↖1) 167, sponzoring (↖1) 149, skauting (↖3) 148.


Status a původ koncového řetězce -ing/-ink je v některých výrazech nejasný: pudink (není zřejmé základové slovo), ryzlink, šilink (německý sufix -ling, základy dnes nesrozumitelné). Do výkladu a statistik nezahrnujeme jména, jejichž koncový řetězec -ing nemá status přípony: swing, king, link, hafling (plemeno koní).

JB

Heslo 373/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018