O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 355/1097
Heslář
-ika 
 
 
 

Stavba: -ik(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Stavební prvek přejatých slov, výsledek adaptace cizích sufixů při přejímání slov z latiny a řečtiny, často přes němčinu nebo francouzštinu (technika ← něm. Technik / fr. technique a to z řec. technikos). Sufix se připíná výhradně k cizím základům.


Významová motivace substantiv zakončených na -ika je v češtině zpravidla synchronně zastřená, objasnitelná pouze etymologicky v rámci výchozího jazyka (rubrika, z lat. ruber ,červený‘, pův. označení nadpisů psaných červenou barvou; botanika ← řec. bo­tanikos ‚týkající se rostlin‘ a to od botanē ‚rostlina‘), synchronně a v rámci češtiny se proto taková jména jeví zpravidla jako nemotivovaná. K adaptovaným substantivům, příp. adjektivům, lze jména na -ika vztáhnout jen v některých případech (např. ornamentikaornament, problematikaproblém/problematický, tematika k téma/tematický; metaforika k metafora/metaforický); v takových případech se sufix vyděluje zřetelněji.


Jak jsme právě ukázali, většinu jmen, u nichž se vyděluje sufix -ika, lze vztáhnout k paralelně utvářeným adjektivům se sufixem -ický (lyrikalyrický; politika – politický), řadu z nich též k substantivním názvům osob zakončených na -ik (srov. ► -0 : lyrik, politik); srov. též paralelní slovotvornou řadu se sufixy ► -ista (bohemista); -istický (bohemistický); ► -istika (bohemistika).


Sufix -ika vykazují (1) názvy oborů lidské činnosti, zejména (1a) názvy vědních oborů: matematika, fyzika, optika, numismatika, heraldika, politika, technika; (1b) názvy sportovních disciplín: gymnastika, atletika; (2) názvy vlastností: romantika, klasika, erotika, melodika, tragika; (3) názvy dějů (činností, postupů, uměleckých technik): taktika, praktika, metodika, panika, grafika; (4) názvy souborů, zejména (4a) souborů uměleckých děl určitého typu: lyrika, epika, baladika, dramatika, ale i (4b) souborů jiných: tematika ‚soubor témat‘; idiomatika ‚soubor idiomů určitého jazyka‘, problematika, ekonomika, elektronika; (5) názvy jednotlivých uměleckých děl: plastika, grafika, kritika, filipika; (6) významově specifické názvy objektů různého druhu: harmonika, pneumatika, fabrika, klerika.


Totéž substantivum se může při různých kontextech používat v různých významech: Nukleární pokus okamžitě vyvolal ve světě vlnu pobouření a ostrou kritiku (3) – Četl všechny dobové eseje, dopisy, cestopisy a literární kritiky (5). – Novou grafiku (2) dostane i hlavní zpravodajská relace Události. – Studovala grafiku (3) a kresbu na fakultě vizuálních umění a zpěv na hudební a divadelní fakultě. – Jeho grafiky (5) jsou brutální, mrazivé a dnešní. – Výstava grafiky (4a) Oldřicha Kulhánka je otevřena ode dneška do 19. června.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ika") & (tag="[N].*")] dává celkem 475 lemmat. Ve vzorku o 253 lemmatech bylo 116 platných lemmat. Předpokládaný celkový počet platných lemmat je tedy přibližně 218.

Z frekvenčních pásem: 23 lemmat nad 1.000 dokladů, 74 lemmat nad 100 dokladů, 17 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: politika (↖1a) 18.866, technika (↖1a) 10.306, ekonomika (↖4b) 7.537, kritika (↖3/5) 5.923, problematika (↖4b) 4.908, logika (↖1) 2.889, pneumatika (↖6) 2.232, klinika (↖6) 2.166, panika (↖3) 2.051, matematika (↖1) 1.967, fyzika (↖1) 1.924, taktika (↖3) 1.893, rubrika (↖6) 1.636, elektronika (↖4b) 1.548, praktika (↖3) 1.488, energetika (↖1) 1.467, grafika (↖2/4a/5) 1.371, kronika (↖6) 1.363, dynamika (↖2) 1.328, plastika (↖5) 1.245.


Do statistik nezahrnujeme (a) jména, jejichž koncový řetězec -ika nemá status odvozovacího sufixu: štika, oklika, osika, nešika, tunika, Hedvika, Amerika, slabika; (b) kompozita: vzduchotechnika, radiodiagnostika, makroekonomika; (c) jména, u nichž se vyděluje rozšířený sufix ► -istika: rusistika, žurnalistika, esejistika.

JB

Heslo 355/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018