O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 332/1097
Heslář
-ián 
 
 
 

Stavba: -ián(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru pán nebo hrad.


Stavební prvek přejatých slov odpovídající latinskému sufixu -iānus, tj. jednomu z latinských sufixů pro rodovou a jinou příslušnost (šlo o sufix adjektivní povahy, taková adjektiva však mohla zpodstatňovat). Některá jména zakončená na -ián mají základ v moderních západních jazycích (zejména v angličtině), kde stavební prvky -ian/-ean mají jak adjektiva pro příslušnost, tak jejich různá zpodstatnění (např. angl. Freudian ‚freudovský/freudovec‘). Srov. též sufix ► -án.


Nejpočetnější skupinu jmen se sufixem -ián tvoří (1) jména osob podle příslušnosti, zejména (1a) jména příslušníků církví, církevních řádů a náboženských sekt: augustinián ‚člen mnišského řádu sv. Augustina‘, podobně arián, bazilián, presbyterián, davidián, kartuzián, salesián; (1b) jména členů necírkevních skupin: viktorián ,hráč fotbalového klubu Viktoria Plzeň‘, mafián ,člen mafie‘; (1c) jména nositelů sociálních rolí chápaných buď jako povolání/funkce: sakristián ,laik nebo kněz mající na starosti sakristii‘, pretorián/praetorián ‚člen osobní stráže římských císařů‘, kvardián ,představený kláštera‘ (← lat. guardia ,stráž‘), burzián ,obchodník na burze‘, nebo jako způsob života: vegetarián ‚kdo jí převážně rostlinnou stravu‘ (z angl. vegetarianvegetable ‚zelenina‘), kornukopián ‚bezstarostný obyvatel zemí blahobytu‘ (z angl. cornucopia ‚roh hojnosti‘); (1d) jména stoupenců hnutí a myšlenkových směrů, odvozených zpravidla od jména zakladatele/vůdčí osobnosti daného směru: hegelián ‚stoupenec Hegelovy filosofie‘, podobně konfucián, wagnerián, freudián, voltairián, keynesián, kartezián, malthusián. V tomto významu je sufix -ián blízký domácímu sufixu ► -ovec: wagnerián/wagnerovec ,ctitel Richarda Wagnera‘ a přejatému sufixu ► -ista: darwinista ‚stoupenec darwinismu‘. Sufixem je utvořeno též několik (1e) jmen obyvatelských: Sicilián (‚obyvatel ← Sicílie‘), Galicián (← Galicie), obecné expresivní jméno Talián ‚Ital‘;121 vzhledem k původní významové motivaci lze přiřadit i jméno příslušníka antropologické skupiny indián (← Indie na základě omylu mořeplavců).


Sufix -ián jako počeštěnou variantu latinského -iānus vykazují dále (2) mužská křestní jména řeckého a latinského původu: Kristián (z lat. Chrīstiānus ‚zasvěcený Kristu, stoupenec Kristův‘; odtud i křesťan, srov. ► -an), Sebastián/Šebestián (← z lat. Sebastianus a to z řec. Sebastos ‚vznešený, ctihodný‘), Adrián/Hadrián (← Hadrianus), Damián, Julián, Emilián, Maxmilián (údajně vytvořeno císařem Fridrichem III. Habsburským zkřížením lat. jmen MaximusAemilianus). Jméno Marián se vykládá buď jako derivát lat. jména Marius, nebo jako mužský protějšek nebo odvozenina ženského jména Marie. Srov. též sufix ► -án.


Sufixem jsou utvořena také jména neživotná, např. (3) názvy výrobků, odvozené od místa původu: persián ‚kožešina z jehňat karakulské ovce‘ (← Persie); safián ‚lesklá useň z koziny, teletiny n. skopovice‘ (← Sáfi ‚marocké město‘), talián ‚uzenářský výrobek‘; (4) termíny užívané v matematice, fyzice, geometrii a astronomii: radián ‚jednotka obloukové míry‘ (z lat. radius ‚poloměr‘); meridián ‚poledník‘ (z lat. merīdiānus a to z merīdiēs ‚poledne‘), medián ‚střední člen řady údajů řazených podle velikosti‘ (z lat. medius ‚střední‘); zvláštní, relativně početnou skupinu tvoří matematické a fyzikální termíny odvozené od osobních jmen jejich tvůrců: laplaceián ‚Laplaceův operátor‘ (← de Laplace); hamiltonián ‚Hamiltonův operátor‘ (← Hamilton); jacobián ‚Jakobiho determinant‘ (← Jacobi); (5) názvy minerálů a hornin: vesuvián, obsidián.


Německého původu jsou (6) jména nositelů vlastnosti: životná jména grobián, kro­bián, hrubián (z něm. ← Grobian a to z ← grob ‚hrubý‘) a neživotné šlendrián ‚nepořádek, nedbalost‘ (z něm. Schlendrian schlendern ‚loudat se‘).


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ián") & (tag="[N].*")] dává celkem 151 lemmat, z toho platných 129.

Z frekvenčních pásem: 2 lemmata nad 1.000 dokladů, 13 lemmat nad 100 dokladů, 25 lem­mat s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: indián/Indián (↖1e) 2.336, Sebastián (↖2) 1.096, Marián (↖2) 608, Adrián (↖2) 565, Julián (↖2) 340, mafián (↖1b) 318, medián (↖4) 214, Maxmilián (↖2) 196, vegetarián (↖1c) 187, Kristián (↖2) 163, Fabián (↖2) 141, meridián (↖4) 136, Šebestián (↖2) 107, augustinián (↖1a) 95, Hadrián (↖2) 71, hrubián (↖6) 67, šlendrián (↖6) 59, Talián (↖1e) 58, salesián (↖1a) 58, Damián (↖2) 35.

Z dalších: obsidián (↖5) 32, safián (↖3) 12, wagnerián (↖1d) 9.


Do výkladu a statistik nezahrnujeme slova s koncovým řetězcem -ián přejatá do češtiny jako celek z různých jazyků a jako celek také synchronně vnímaná, slovotvorně neprůhledná, např. pavián, tymián.

JB

121   Vzniklo podle zvukového dojmu z [ital’ja:no], kde nezřetelný začátek i konec odpadly. (pozn. JŠ)

Heslo 332/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018