O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 236/1097
Heslář
-et- 
 
 
 

Stavba: -et-; v českých přejatých slovech se realizuje A. jako -et(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad, ve výrazné menšině vzoru pán, nebo B. jako -et(o), kde (o) reprezentuje soubor koncovek vzoru město, nebo C. jako -et(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Původně sufix (1) zdrobnělin a jiných modifikací v románských jazycích (kde může mít různá zakončení: -et, -etto, -ette, -etta) a v angličtině. Typickým příkladem modifikací, původně lexikalizovaných zdrobnělin, jsou libreto ,text k opeře‘ (← it. libretto ,knížka‘) nebo tableta ,lisovaná dávka léčiva ap.‘ (← fr. tablette ,tabulka‘). Rozdíl v rodu se někdy využije: označení malých počítačů s dotykovou obrazovkou tablet bylo přejato v rodě mužském s ohledem na to, že u feminina tableta se během 20. století zcela zažil jiný význam (angl. tablet má oba významy); ze starších přejímek srov. paleto × paleta. K deminutivní platnosti patří i vytváření (2) hypokoristik nebo přechýlených podob jmen, které v řadě případů vytvořily samostatná křestní jména: Žaneta (← Jean­(n)ette ← Jean), pod. Iveta/Yvetta aj.Specifickou skupinu tvoří odvozeniny od románských číslovek, které vyjadřují (3) početnost ansámblů, zejména hudebních: synonymní duet/dueto114 a zčásti také tercet/terceto, rozlišená kvartet (skladba nebo její část psaná pro čtyři hudebníky/zpěváky) × kvarteto (čtyřčlenný, obv. stálý soubor hudebníků), pod. kvintet × kvinteto a dál až po nonet × noneto. Toto rozlišování rodem je specificky české, v západních jazycích se neuplatňuje a není na ně spolehnutí v korpusové lemmatizaci.


Při mnohdy nejasném slovotvorném základu je význam stavebního prvku -et- (4) nezřetelný. Slova, která ho obsahují, se lexikalizovala ve specifických významech, které bez etymologických informací jen málokdy dovolují porovnání se základovým slovem: bál × balet (rozdíl v pojetí tance), baron × baronet (jiný šlechtický titul), cigáro × cigareta (jiný druh tabákového výrobku).


SYN2010 – přejatá

1. Dotaz [(lemma=".+eta?") & (tag="N.*")] dává 638 lemmat. Ve vzorku 303 lemmat bylo 54,1 % neplatných nálezů, předpokládaný počet platných lemmat je tedy 293.

2. Dotaz [(lemma=".+ett?o") & (tag="N.*")] dává 50 lemmat, z nichž 15 je platných.

10 lemmat feminin s nejvyšším počtem dokladů: cigareta (↖4) 6.021, anketa (↖4) 2.771, raketa (↖4) 2.606, toaleta (↖4) 1.579, Margareta (↖2) 1.264, paleta (↖4) 1.085, silueta (↖4) 1.070, kazeta (↖4) 1.065, Iveta (↖2) 716, tableta (↖1) 680.

10 lemmat neživotných maskulin s nejvyšším počtem dokladů: kabinet (↖1) 2.183, balet (↖1) 890, parket (↖4) 789, bufet (↖4) 700, basket (↖1) 558, market (↖4) 454, kabaret (↖4) 437, kvartet (↖3) 407, pamflet (↖4) 283,115 kabriolet (↖4) 262.

Příklady životných maskulin s nejvyšším počtem dokladů: Michelet (↖2) 94, baronet (↖4) 43.

10 lemmat neuter s nejvyšším počtem dokladů: kvarteto (↖3) 420, libreto (↖1) 415, paleto (↖4) 136,116 amaretto (↖4) 65, moteto (↖4) 64, sexteto (↖3) 60, dueto (↖3) 48, kvinteto (↖3) 41, romaneto (↖1) 16, noneto (↖3) 5, okteto (↖3) 4.


Nezapočítali jsme mj. slovo počet a početná slova příbuzná, internet, ret, let, teta, střet, loket, hřbet, nehet, klepeto, z přejatých dále planeta, dieta, interpret, atlet, kometa, parapet, analfabet, veto, ghetto, anglicismy set, Summerset, Sweet, z jiných proprií Tibet, Nazaret, Rigoletto.117

114   Srov. vzájemnou synonymizaci v NASCS.

115   Podle spisu s titulem Pamphilus atd.

116   Většina dokladů – např. vyskladnění příslušných palet – však patří k lemmatu paleta.

117   Toto slovo vzniklo jako zdrobnělina ,Hrbáček‘; v češtině označuje jednu z Verdiho oper a její titulní postavu.

Heslo 236/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018