O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 205/1097
Heslář
-en/-én 
 
 
 

Stavba: -en(0)/-én(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad, resp. skloňovacího typu les.


Sufixem jsou utvořeny některé (1) názvy měsíců. Základové slovo v těchto případech označuje skutečnost, která je pro daný měsíc charakteristická. Srov.: ledenled; březenbříza, dubendub (v březnu raší břízy, v dubnu duby); květenkvět; červenčervený (v červnu se červenají třešně, jahody a další plody)100; říjenříje (říjen je měsícem říje(ní) vysoké zvěře).


Sufixem -en jsou utvořena rovněž nečetná (2) pojmenování konkrétních předmětů: svícen ,stojan na svíci‘, prsten ,kroužek, zpravidla kovový, nošený na prstu‘, listen ,list, z jehož úžlabí vyrůstají květy‘.


V názvech (3) chemických prvků a sloučenin se uplatňuje buď varianta -en/-én, příp. jen krátká podoba -en, srov. acetylen/acetylén × naften. Formantem -en/-én se označují uhlovodíky s dvojnou vazbou, tzv. alkeny. Někdy jde o tradiční, nesystematické názvy, které nekorespondují s chemickou podstatou příslušných prvků, např. acetylen (tradiční, běžnější název) – ethyn (systematický název).


Formant -en/-én se v současné češtině už nevyužívá. Neplatí to pro chemické názvosloví, které je definováno tak, aby umožňovalo jednoduše generovat názvy pro nové látky. Názvy uhlovodíků zakončené na -en/-én (podobně jako názvy dalších látek na -an, -yn, -yl, -id, -át aj.) jsou však obvykle přejímky z jiných jazyků.


SYN 2010

Dotaz [(lemma=".*en") | (lemma=".*én")] dává 5.464 lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: květen (↖1) 12.553, leden (↖1) 11.949, červen (↖1) 11.541, duben (↖1) 11.124, říjen (↖1) 10.990, březen (↖1) 10.452, srpen (↖1) 10.147, prsten (↖2) 2.528, svícen (↖2) 558, listen (↖2) 400, arzén (↖3) 140, benzen (↖3) 80, selen (↖3) 68, toluen (↖3) 67, acetylén (↖3) 34, molybden (↖3) 33, etylen (↖3) 26, ethen (↖3) 15, alken (↖3) 6, hydrogen (↖3) 5.


Z nezohledněných nálezů: Na -en jsou zakončena substantiva, která ve staré češtině patřila k mužským n-kmenům: jelen, hřeben, kámen, řemen, třmen aj. (patří sem např. i výše zmíněný prsten). Hojně doložená jsou cizí propria na -en: Damien, Volkswagen, Warren, Green, Karen, Cohen, adaptované Evžen.

VV


100     Výklad, že červen etymologicky souvisí se jménem červ (jde o měsíc, kdy ovoce napadají červi), je méně pravděpodobný. Souvislost označení barvy s červy/červci, z nichž se červeň získávala od starověku, tedy červený < červěný, je naopak pravděpodobná. (Autoři děkují za zpřesnění Z. Rusínové.)


Heslo 205/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018