O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 200/1097
Heslář
-el 
 
 
 

Stavba: -el(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru muž, stroj nebo píseň.


Příponou jsou tvořena maskulina životná a neživotná i feminina, přičemž řada z nich kolísá mezi maskuliny neživotnými a femininy. Ze synchronního hlediska jsou velice často neprůhledná. Tvoří se od základů substantivních (krevel krev), adjektivních (hnědel hnědý), slovesných (vyvrhel) i adverbiálních (příčel (na)příč). Na základě vztahu část/celek lze etymologicky objasnit (1) názvy částí nástrojů/nářadí/měr (příčel, troubel, čepel, přehršel/přehoušel ze substantiva hrst, tedy to, co se vejde do dvou hrstí; zastřený odvozovací základ mají kužel, koudel, chundel), (2) názvy částí živých organismů: části těla: prdel, boubel ,výrůstek ve tvaru bobu‘, květenství kružel. Na základě široce pojatého vztahu podobnosti lze vyložit motivaci názvů (3) zvířat (žoužel původně označení hmyzu na základě zvuku, který vydává; atypicky přechýlené kozel koza), (4) rostlin (šťavel; svízel – plazivá rostlina, souvisí se slovesem vázat), (5) nerostů (hnědel, krevel, žehel ,obsidián‘, ale i dávné ,sežehnutá půda‘). Okrajově se od sloves tvoří názvy (6) osob (vyvrhel, živel) a názvy (7) objektů, prostředků, výsledků dějů: živel, plevel ←  plet/plít, zádrhel, koupel, svízel(s)vázat, sopel souvisí se slovesem soptit ve významu ,těžce dýchat‘.


SYN2010

Dotaz [tag="N.[MIF].*" & lemma=".*[eě]l" & (lemma!="(.*tel)|(.*[aeiouyáéíóůý]el)" & lemma!="[[:upper:]].*")] dává 177 lemmat, z toho 26 relevantních.

Frekvenční špička představena níže. 3 lemmata nad 1.000 dokladů, 8 nad 100 dokladů, 8 nad 10 dokladů, 2 po 1 dokladu.

Všech 24 lemmat: prdel (↖2) 1.421, živel (↖6/7) 1.333, koupel (↖7) 1.177, kužel (↖1) 813, čepel (↖1) 789, plevel (↖7) 609, kozel (↖3) 278, zádrhel (↖7) 232, vyvrhel (↖6) 138, chumel (↖1) 91, příčel (↖1) 58, koudel (↖1) 47, přehršel (↖1) 45, troubel (↖1) 41, šťavel (↖4) 18, sopel (↖7) 15, žoužel (↖3) 9, kružel (↖2) 8, krevel (↖5) 8, hnědel (↖5) 4, chundel (↖1) 4, boubel (↖2) 3, žehel (↖5) 1, přehoušel (↖1) 1.


Řetězec -el mají substantiva a) tvořená sufixem ► -tel, b) propria, která do statistik nezapočítáváme (viz výše formulace dotazu; význačný podíl v nich mají jinojazyčná zakončení -el). Za neutvořená pokládáme také substantiva cizího původu (většinou z něm.: tunel, panel, model, kachel) a domácí substantiva, u nichž je l součástí základového slova (kašel, příděl, odstřel, cumel). Nezařadili jsme také substantivum všeuměl, spřežku s l-ovým příčestím. Celkem jsme do statistik nezařadili 151 lemmat s koncovým
-el rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu SYN2010.

KO

Heslo 200/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018