O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 194/1097
Heslář
-ejší 
 
 
 

Stavba: -ejš(í)/-ějš(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní. Odvozovací základy jsou jednoduché, méně často složené, české i přejaté.


I. Z adjektiv prvního stupně se příponou -ější, popř. -ejší tvoří četná (1) adjektiva druhého stupně, komparativy. Dlouhodobě se vede diskuse, zda je stupňování jevem slovotvorným, nebo tvaroslovným. Zde jej pojímáme jako jev přechodný – tzv. paradigmatické tvoření: šťastnější šťastný, úspěšnější úspěšný, submisivnější submisivní, pod. známější, intenzivnější, spokojenější, atraktivnější. Tvoření komparativů může být provázeno alternacemi: přímočařejší přímočarý, papežštější papežský, dynamičtější dynamický. Obdobně jsou tvořeny (2) slovotvorné varianty odstraňující konsonantické alternace i knižní příznak kratších variant: snadnější resufixací ze ← snad-n-ý (vedle snaz-ší), zadnější zad-n-í (vedle zaz-ší); srov. ► -ší. Alternativní tvoření druhého stupně bez odstranění alternace je např. u dvojic bohatější : bohatší, prostější : prostší (► -ší).


II. Z adverbií jsou sufixem -ejší/-ější tvořeny (3) první stupně adjektiv odkazujících k časovým nebo prostorovým vztahům: včerejší včera, tehdejší tehdy, nynější nyní, dřívější, zítřejší, někdejší, z místních tamější jako slovotvorná varianta k tamní, obojí ← tam, protější proti, zevnější : zevní vně, D/dolejší ← dol-e. Pro H/hořejší (ani tady nejde o komparativ) je atypickým základovým slovem spíš adjektivum hor-ní, ale je možný i výklad ← na-hoř-e.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*[eě]jší"] dává 5.583 lemmat. Ve vzorku 310 lemmat bylo 23,5 % releventních, v celkovém nálezu tedy předpokládejme 1.312 relevantních lemmat. 4 lemmata mají nad 1.000 dokladů, 53 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: včerejší (↖3) 5.045, tehdejší (↖3) 3.452, někdejší (↖3) 2.995, nynější (↖3) 2.639, zítřejší (↖3) 929, dřívější (↖3) 666, tamější (↖3) 438, protější (↖3) 298, H/hořejší (↖3) 156, Dolejší (↖3) 125, úspěšnější (↖1) 5, šťastnější (↖1) 3, submisivnější (↖1) 2, zevnější (↖3) 2, nazítřejší (↖3) 1, protější (↖3) 1, známější (↖1) 1, intenzivnější (↖1) 1, spokojenější (↖1) 1, zásadnější (↖1) 1, pravděpodobnější (↖1) 1, vzdálenější (↖1) 1.


Pouze etymologicky je přípona vysvětlitelná ve slově vezdejší ,každodenní‘, později i ,pozemský‘ ← vesdy, vešdy, vždy, později lidovou etymologií přikloněno ke zde. O jinou příponu se jedná ve slovech vedle-j-ší, zde-j-ší. Prefixací jsou z komparativů tvořeny superlativy typu nejkrásnější, nejmilejší, nejcennější. Výsledkem cirkumfixace jsou slova předvčerejší, znejmilejší aj. Jako spřežky lze chápat výrazy typu sebedokonalejší, sebeosvícenější (srov. ► sebe-).

MV

Heslo 194/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018