O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 187/1097
Heslář
-ectvo 
 
 
 

Patří sem hromadná a singulativní substantiva, především časopisectvo (SYN: 11), utvořené od adjektiva časopisecký (← časopis) a užívá se ojediněle, ve výrocích úmyslně/ironicky/emotivně archaizujících: Semafor měnil dějiny českého divadla, Reflex zamíchal časopisectvem českým. Substantivum zvířectvo (5.302) má formální oporu v adjektivu zvířecký i tehdy, budeme-li je chápat jako utvořené od zvíře/zvířet-.


Vysoce frekventovaná substantiva letectvo, dělostřelectvo lze jako kolektiva vztahovat k substantivům na -ec, ale i k adjektivům na -ecký, která jsou od nich tvořena. Substan­tivum knížectvo (2) může být odvozeno od knížecí nebo od kníže/knížet- (srov. -ectví).


RN, JŠ

Heslo 187/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018