O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 184/1097
Heslář
-e/-ě 
 
 
 

V tomto beztoho složitém hesle nezpracováváme:

•  citoslovce a částice vzniklé ustrnutím pádů jmen (panebože, kristepane, pane, vole, člověče, ale i např. doprdele);

•  citoslovce a částice vzniklé ustrnutím tvarů sloves (viďte, hleďte, takříkaje);

•  slova na hranici mezi adverbii a částicemi (zřejmě, samozřejmě, skutečně, prostě, rozhodně, ostatně);

•  variantní tvary číslovek (dvanácte, třinácte) a případ číslovky dvě stě / dvěstě (relikt duálu);

•  předložky vzniklé z prostých nebo předložkových pádů jmen (podle, vedle, dle, ?vně, zkraje, ?kromě), ze sloves (nehledě), z adverbií (ohledně, včetně).

Frekvenční zprávy jsou zařazeny v jednotlivých oddílech; oddíly mají samostatné číslování významů/funkcí a samostatně uvedené autory.-e/-ě, část A


Stavba: -(e)/-(ě), které reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.


I. Od substantiv se sufixem -e/-ě (konverzí k substantivnímu vzoru růže) tvoří ojediněle (1) substantiva, například večeře. Do této skupiny lze s jistými výhradami zařadit také pomn. kompozita Velikonoce a etymologicky zastřené Vánoce, která kolísají mezi vzory růže astroj.II. Od adjektiv (redukovaných adjektivních základů) se sufixem -e/-ě (konverzí k substantivnímu vzoru růže) tvoří (2a) názvy vlastností/stavů: výše, píle, okrajově (2b) konkretizované: studně (‚studené místo‘), pomn. berně (‚daně‘ souvisí s adj. berní ← brát).


III. Od slovesných kořenů se sufixem -e/-ě (konverzí k substantivnímu vzoru růže) tvoří (3) dějová substantiva, a to (3a) abstraktní (vůně, koupě), někdy etymologicky neprůhledná (péče souvisí se slovesem péci ,starat se‘,nouze souvisí se slovesem ,nuditi‘, srov. starý význam nuda ,špatné žití‘) i (3b) konkrétní (neděle, šíje, ráže, saze, pomn. hrábě, žně, krmě), někdy etymologicky zastřená (nůše souvisí se slovesy nést, nosit, tůně souvisí se slovesy topit se, tonout), nebo neprůhledná (říje souvisí se slovesem říjet příbuzným se řvát, píce souvisí se slovesem *pitati ,krmit‘, záspě, tj. ,závěj‘, souvisí se slovesem zasypat). V případě derivátů od otevřeného kořene se mezi kořenový vokál a -e vkládá spojovací konsonant, např. naděje, šíje, skrýše, pomyje. Za spoluformant lze pokládat vokalické alternace kořenového vokálu (vůně, chůze, nůše, tůně) nebo finálního konsonantu kořene (příze, nouze, chůze, svíce). Někdy je základové slovo podstatné jméno slovesné: snídaně, pečeně, úbytě.


SYN2010

Dotaz [lemma=".*[eě]" & lemma!="(.*[aiuynkpbr]ce|.*yně|.*ie|.*[aáeéěiíoóuůyýbpmdfghknrtv]e|.*lle)" & tag="N.F.*"]

dává 759, N-filtr [lemma=".*[szx]e" & lemma!="(nouze|chůze|saze|příze)"] dává 500 lem­mat, z toho 37 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: neděle (↖3b) 13.491, výše (↖2a) 13.306, péče (↖3a) 12.620, naděje (↖3a) 12.221, večeře (↖1) 8.162, vůně (↖3a) 5.865, Vánoce (↖1) 4.924, snídaně (↖3a) 3.441, koupě (↖3a) 2.764, chůze (↖3a) 2.731, nouze (↖3a) 2.412, záře (↖3a) 1.701, Velikonoce (↖1) 1.012, šíje (↖3b) 960, šíře (↖2a) 932, svíce (↖3b) 824, pře (↖3a) 668, studně (↖2b) 617, tíže (↖2a) 489, ráže (↖3b) 425.


Za slova odvozená sufixem -e/-ě (tvořená konverzí ke vzoru růže) nepokládáme slova utvořená jiným způsobem (viz výše formulace dotazu). Do statistik jsme nezařadili další ručně vyřazená feminina, celkem 463 lemmat substantiv (označkovaných N.F.*) s koncovým -e/ě rozpoznaných automatickou morfologickou analýzou z korpusu SYN2010. Za sporné lze pokládat případy adaptací cizích slov (např. Venuše ← Venus), i ty jsme ponechali stranou.

KO-e/-ě, část B


Stavba: -(e)/-(ě), které reprezentuje soubor koncovek vzoru kuře (v případě mužského rodu soubor koncovek skloňovacího typu hrabě) včetně rozšíření kmene o -et- v singuláru, o -at- v plurálu.

Z morfonologického hlediska interpretujeme variantu -ě jako kombinaci sufixu -e a obligatorního měkčení předchozí souhlásky, srov. medvídě [-ďe], holoubě [-bje]. Písmenem -e je utvořené jméno zakončeno v případech, kdy se alternace graficky projevuje na samotné finální souhlásce (ptáče, vnouče), a v případech, kdy k měkčení finální souhlásky nedochází (house; sele, tele).


Sufixem -ě se tvoří – vedle sufixu ► -če(1) názvy mláďat, a to především od jmen zvířat (hříbě, slůně, kachně, ráče), výjimečně od jmen příslušníků etnika (cikáně, žídě). Názvy mláďat se zpravidla odvozují od substantiv označujících dospělé jedince: slonslůně, resufixací hřeb-ec → hříbě, veverka → veverče, kač-ka ,kachna‘ → káče (vedle kachně), srnec/srnka → srnče (vedle srně). Jméno dítě bylo zřejmě odvozeno od kolektiva dětь ,děti, potomstvo‘. Ojedinělý případ je slovo poupě (chápeme ho jako tvořené resufixací od pup-en), které označuje mladou, zatím nerozvinutou část rostliny.


Mezi (2) jiné názvy živých bytostí patří odvozeniny slov různého druhu; jednotící je tu ve většině případů sémantika čehosi malého: klíště (uvádí se souvislost se slovem kleště), obecná označení zvíře (nemá rys malosti) a mládě (← adj. mladý), dále vnouče (← vnuk dětského věku), nemluvně (fundované adjektivem nemluvný, motivované přirozeněji tím, že nemluví), batole (← batolí se), novorozeně (← novorozené dítě), mrně (expresivní základ, srov. mrň-avý, mrň-ous), práče ,dětský bojovník s prakem‘, z adaptovaných saranče z rus. saranča tur. původu.83


(3) Názvy věcí, nástrojů ap. přestavují šoupě ← šoupat, hejble ← hejbat (pejorativní označení nástroje k „hýbání“ něčím). Většinou jde o slova adaptovaná a sufix je prostředkem adaptace: šuple zkrácené z něm. Schubladen,84 pukrle z něm. Buckerl (podobný případ štokrle ► -le; rozlišení stěží může být přesné),85 pimprle ← něm. Pimperl mj. ,loutka‘, pod. štamprle/štamprdle, cukrle, vimrle. Z francouzštiny pochází slovo paraple parapluie ,deštník‘, z maďarštiny baganče bagancz.


Na -ě, resp. -e jsou zakončeny rovněž některé (4) šlechtické hodnosti: hrabě, kníže, dóže. Motivace je však relativně zřejmá jen u jména kníže (je odvozeno od kněz). Hrabě má snad původ v řeckém grafeus ,písař‘, jméno dóže je přejímkou z italštiny (srov. it. doge); v těchto případech je možné přiřknout sufixu adaptační funkci.


Malá část popsaných slov přešla v (5) propria: příjmení Dítě – Hrabě, Kníže.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".+[eě]") & (tag="NN[MN].*")] dává 2.280 lemmat, z toho 63 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: dítě (↖1) 29.100, zvíře (↖2) 16.105, hrabě (↖4) 3.084, mládě (↖2) 2.971, kníže 2.019, kuře (↖1) 1.630, klíště (↖2) 704, house (↖1) 628, kotě (↖1) 595, markrabě (↖4) 494, batole (↖2) 469, nemluvně (↖2) 361, poupě (↖1) 341, hříbě (↖1) 267, novorozeně (↖2) 260, Dítě (↖5) 165, srnče (↖1) 144, Hrabě (↖5) 134, medvídě (↖1) 132, kůzle (↖1) 109.

Z dalších: šuple (↖3) 73.


Z nezohledněných nálezů: Názvy zvířat zakončené na -ě/-e káně,86 prase, čuně, jehně, morče, také názvy mláďat štěně, tele a slova doupě, koště, varle, vole, vyžle, páže, šprťouchle/šprťouchlata,87 pachole, robě chápeme jako synchronně neutvořená a co do formy modelově přiblížená k popsaným slovům se sufixem -e/-ě. Na -ě jsou zakončena také jména se sufixy ► -iště, ► -če, ► -le (pískle), jména typu břímě, jazykovědné termíny příslovce, citoslovce. V nálezu jsou i četná přejatá slova (finále, skóre, promile; kafe) a stovky proprií (George, Charlie, Joe, Mike, Shakespeare; Šebrle, Purkyně, Mengele; Labe, Břve, Zabrze, Marseille, Chile, Zimbabwe ...). Vyskytují se také slova tvořená od popsaných: velkokníže, pravnouče, minikuře.

VV, JŠ-e, část C


Stavba: -(e), kde (e) reprezentuje soubor koncovek vzoru růže.


Adaptační prostředek dvou skupin přejatých slov vytvořených z latinského stavebního materiálu. Jde o dvě skupiny názvů dějů a stavů (s možnými posuny významů, jaké jsou pro takové názvy obvyklé).


C1

V zakončeních -ance/-ence se pomocí sufixu -e při změně předchozí souhlásky t > c adaptuje latinský sufix -ia: tolerantia tolerance ,snášenlivost‘, ,snesitelná odchylka‘ ap., frequentia → frekvence ,četnost‘. Ke slovotvorným základům srov. příbuzná přejatá, zde tolerant-ní, frekvent-ovaný. Vztahy mezi přejatými slovy s těmito stavebními prvky osvětluje heslo ► -nt-.


Model tvoření je mj. v angličtině živý a s mezinárodní terminologií, zejména nových oborů, se do českých textů dostávají stále další slova jako intermitence,88 totipotence,89 elektrická kapacitance, dormance ,období spánku rostlin‘.


SYN2010 – přejatá se zakončením -ance/-ence

Dotaz [(lemma!="[[:upper:]].*") & lemma=".+[ae]nce"] dává 623 lemmat, z toho 238 platných.


20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: existence 8.592, konference 7.035, konkurence 5.844, tendence 3.235, frekvence 2.863, inteligence 2.845, prevence 2.549, licence 2.536, evidence 2.070, absence 1.851, kompetence 1.741, tolerance 1.451, korespondence 1.182, asistence 1.179, preference 1.109, konvence 919, rezidence 849, sekvence 832, rezistence 823, intervence 799.


Mezi nezohledněné nálezy patří slovo šance (se 17.391 výskyty nejfrekventovanější lem­ma) a další slova se stavbou či významem znečitelněnými v románských jazycích nebo angličtině, popř. přímo slova z těchto jazyků renesance, finance, pence, elegance, patience 1. [peıšəns], 2. [pasiãs],90 science [saıəns]; také propria Lawrence [lorens], France [frãs], Byzance, Lipence, slova odvozená a složená neexistence, polokadence, post­adolescence, intolerance, videokonference. Odstraněna byla i četná slova anglická (dance, defiance), české tence a desítky tvarů nerozpoznaných českých slov: klovance, prastařence, vypelichance, staromládence, hubance, voběšence.


C2

V dalším typu názvů dějů/stavů se pomocí sufixu -e adaptuje latinské zakončení -iō. Repertoár souhlásek před prvkem -iō → -e je omezený na c, s, z, x. (Tvoření vychází ze supinového kmene latinských sloves, který mohl končit jen na t nebo s; přitom do češtiny dává -tiō → -ce, např. collaudātiō → kolaudace, -ssiō -se, např. missiō → mise, -xiō -xe, např. annexiō → anexe, po jiné hlásce -siō → -ze, např. fūsiō → fúze.) Přenesené významy jako restaurace (Bourbonů) ,obnovení‘ → restaurace ,lepší osvěžovna/hospoda‘ nezohledňujeme.


SYN2010 – přejaté názvy dějů/stavů se zakončeními -ce/-se/-ze/-xe

Dotaz [(lemma!="[[:upper:]].*") & (lemma=".+[cszx]e") & (lemma!=".+[ae]nce") & (tag="N.F.*")] vylučuje lemmata s velkým písmenem (hojná česká toponyma) a dává 2.817 lem­mat. Ve vzorku 1.500 lemmat bylo relevantních lemmat 380 čili 25,3 %, předpokládáme proto celkový počet relevantních lemmat 713.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: situace 40.989, informace 36.525, akce 26.452, funkce 22.685, televize 16.171, pozice 12.456, komise 11.453, komunikace 11.043, reakce 10.320, dispozice 10.282, restaurace 9.825, verze 9.613, tradice 9.190, generace 9.097, konstrukce 9.005, investice 8.938, operace 8.840, rekonstrukce 8.180, dotace 7.823, aplikace 7.732.


Mezi nezohledněné nálezy patří slova legrace (značně pozměněné proti původnímu lat. recreātiō) a korunovace (tvořené po latinsku, ale z českého základu), kompozita jako e-aukce, betaverze, slova řeckého původu fáze, báze, krize (ač jsou po významové stránce velmi blízko, základy mívají srozumitelné ještě daleko méně než latinismy), domácí slova jako nemocnice, dálnice, knihovnice, dvojice, chůze, mince.-e/-ě, část D


Stavba: -e/-ě.


Sufixem se tvoří I. od adjektiv (1) adverbia prvního stupně. Tento sufix přistupuje k adjektivům zakončeným na řetězec/sufix -ný: stejně, naobědvaně; -tý: okamžitě, zemitě, umanutě; -ový: nově, fialově; -lý: rychle, zle, směle. Srov. v téže funkci sufixy ► -y, ► -o. Konkurenční sufixy se mohou vázat na jiný druh kontextu: srov. u hráze je hluboko × hluboce se ho to dotklo.


II. Od adverbií se jím tvoří (2) tvary druhého stupně: draho → dráže (o podobách typu dráž viz úvod hesla -e/-ě). Tvoření má často povahu resufixace, kdy se odsouvá sufix společný adjektivu i prvnímu stupni adverbia; přitom dochází k palatalizaci a dloužení kořenného vokálu: vys-oký, vys-oko → výš-e, dal-eký, dal-eko → dál-e.


SYN2010

1. Dotaz [(lemma=".+[eě]") & (tag="Dg-------1A.*")]91 dává 7.028 lemmat. Ve vzorku 350 lem-
­mat byla všechna platná, předpokládáme tedy pro celý korpus plný počet 7.028 lemmat.

20 tvarů pozitivu s nejvyšším počtem dokladů: dobře 55.934, stejně 54.559, hodně 29.348, rychle 28.484, úplně 27.920, hlavně 27.540, přesně 23.017, jistě 21.530,92 konečně 20.534, okamžitě 14.657, podobně 14.430, postupně 14.321, obvykle 13.919, prostě 13.447, vážně 12.637, společně 12.218, jasně 11.631, poměrně 11.606, krátce 11.286, náhle 11.051.

2. Dotaz [(word=".+[eě]") & (tag="Dg-------2A.*")] dává 15 lemmat, z nichž 8 je platných.

Všech 8 tvarů komparativu: výše 5.666, blíže 2.367, níže 1.245, dále 1.110, snáze 755, dráže 33, úže 10+2,93 šíře 1.94


Pokud jde o irelevantní nálezy, u adverbií 1. stupně může být za takové pokládáno synchronně neutvořené slovo dole (prastarý lokál slova důl). U komparativů jde o četné

případy supletivismu (hodně:) více, (málo:) méně, (dlouho:) déle, (dobře:) lépe, (špatně/zle:) hůře, (brzy:) dříve (7 případů).

83     V zoologické nomenklatuře má substantivum saranče rod ženský, ale jinak se užívá i ve středním rodě.

84     Je otázka, zda vidět sufix -e také v pozměněné podobě šufle; my tak nečiníme.

85     Pohled zkresluje existence něm. zdrobňovací přípony -erl: přidáváme pouhé -e?, resufixujeme pomocí -le? (připomeňme změnu slabičnosti).

86     Viz výše pozn. ke slovu saranče.

87     Původ slov vole, vyžle, páže, šprťouchlata není jasný ani etymologům.

88     Korpusový doklad: Druhým typem přechodu k chaosu je takzvaná intermitence, jev, kdy je pravidelné chování systému přerušováno „výbuchy“ chaotického chování.

89     Význam: schopnost buněk se stejným genomem vyvíjet se odlišným způsobem a dát postupně vzniknout různě diferencovaným buňkám (lekarske.slovniky.cz).

90     Lemma patience má 1.001 výskyt, kromě jednotek případů jde však o křestní jméno Patience ve dvou prozaických textech: KrizeSvůdcova přísaha. Název karetní hry pro jednoho hráče pasiáns se s variantou psaní patience neobjevil.

91     Protože toto heslo zpracovává dva stupně adverbií, pracuje se zde výjimečně s omezením na příslušný stupeň.

92     Je třeba počítat s tím, že velmi pracně určitelný počet nálezů má ve skutečnosti platnost částice/citoslovce: viz úvod hesla -e/-ě. Korpus nemá takovou platnost odlišenou a dotaz na částici/citoslovce [(lemma=”jistě”) & (tag=”[TI].*”)] nedává žádný nález. Tak je tomu i v dalších, podobných případech.

93     Komparativ úže je v 10 případech přiřazen k lemmatu úzko, přestože kontext takové lemma vylučuje (přitáhne vládní opratě úže/úzko), ve 2 (podivných) případech k lemmatu úzce.

94     Dalších kdovíkolik komparativů je rozpoznáno jako substantivum šíře, např. v takovémto kontextu: anebo to, co popisujete, vnímáte šíře, třeba v kontextu evropském?

Heslo 184/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018