O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 206/1097
Heslář
-eň 
 
 
 

Stavba: -(e)ň(0), kde se vkladné (e) ve tvarech bez nulové koncovky vypouští, (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru píseň, resp. stroj.


Sufix se v současné češtině nevyužívá. Lze jej identifikovat v názvech osob podle jejich činnosti (učeň ,kdo se učí‘; vězeň ,kdo někde vězí‘). Objevuje se rovněž v dějovém jménu sklizeň a v názvu nositele vlastnosti holeň (*golěnь bylo zřejmě odvozeno od *golь, tj. holý). Substantivum hrušeň vzniklo resufixací ze substantiva hruška (analogicky podle třešeň, višeň).


SYN2010

Dotaz [lemma=".*eň"] dává 115 lemmat, z toho 5 relevantních.

Všech 5 lemmat: vězeň 3.997, sklizeň 1.059, učeň 542, hrušeň 231, holeň 148.

Substantiva báseň, píseň, přízeň mají etymologickou souvislost se slovesy bájit, pětpřát (*basnь ← *bati, *bajati; *pěsnь ← *pěti; *prijaznь, *prьjaznь ← *prijati, *prьjati). Substantivum povodeň bylo odvozeno cirkumfixem po- -. Propria na - jsou převážně jména míst: Plzeň, Vídeň, Libeň, Toušeň.

VV

Heslo 206/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018